Openbare bekendmakingen week 20 2022

Informatieve raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een informatieve raadsbijeenkomst is op dinsdag 24 mei 2022 om 19.30 uur, met als onderwerp: herziening strandbeleid en een besluitvormende raadsvergadering is op woensdag 25 mei 2022 om 19.30 uur.

Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De vergaderingen zijn live te beluisteren op de website van onze gemeente. De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffier, de heer mr. P. Claeijs, via 0117 – 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 18 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanwijzingsbesluit toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis wijst, gelet op het gestelde in hoofdstuk 5, titel 5.2, artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, de volgende persoon aan als toezichthouder belast met toezicht op de naleving van alle wettelijke regelingen, waarin het gemeentebestuur is aangewezen als het wettige gezag, alsmede de krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen:

 • De heer H.R. Mink 

Oostburg, 18 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel J.H. van Dalestraat 5 Breskens (realiseren 12 zorgappartementen en vier vrije kavels). Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 18 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwen van zes garageboxen en een carport op het adres Wilgenlaantje 2 met toevoeging G1, G4 t/m G8 te Schoondijke

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het bouwen van zes garageboxen en een carport, op de locatie Wilgenlaantje 2 met toevoeging G1, G4 t/m G8 te Schoondijke.

U kunt de betreffende stukken van 11 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 (zes weken) of afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen dit besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via Digitale Diensten van de Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure ‘Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid’. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 18 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan Schuitvlotstraat 23 Groede

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Schuitvlotstraat 23 te Groede te veranderen. De initiatiefnemer wenst het bestaande bestemmingsvlak met de bestemming Wonen te vergroten en daarmee de bestemming Agrarisch-1 om te zetten naar de bestemming Wonen zonder bouwvlak, ten behoeve van het gebruik van gronden voor wonen. De bestemming dient een partiële herziening te krijgen. Om dit mogelijk te maken dient op basis van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening een postzegelbestemmingsplan te worden opgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van 19 mei 2022 gedurende zes weken (tot en met 29 juni 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpschuitvlotstr-ON01).
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:
•    Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
•    Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw L. Joosten via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Oostburg, 18 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Vierhonderdpolderdijk 3A te Cadzand voor het plaatsen van een hekwerk (OV-2022130);
 • Ondernemersweg ongenummerd te Oostburg voor het bouwen van een opslagloods (OV-2022131);
 • Gouden Polderdijk 3 te Waterlandkerkje voor het aanleggen van een laagspanningskabel voor elektriciteit vanaf het trafostation naar het naastgelegen perceel (OV-2022132);
 • Mauritsweg te IJzendijke voor het uitbreiden van het voetbalveld (OV-2022133);
 • Bredestraat te Oostburg voor het kappen van een monumentale boom naast het appartementencomplex ‘Residentie KWL’ (OV-2022134);
 • Haven Westzijde te Breskens voor het aanleggen van een drainagesysteem ten behoeve van het viscentrum (OV-2022135);
 • St. Pieterstraat 4 te Sluis voor het aanpassen van de gevelopeningen in de voorgevel (OV-2022136);
 • Oude Kerkstraat 6 te Sluis voor het herbestemmen van het pand naar een winkel met magazijn en 2 bovenwoningen (OV-2022137);
 • Groeneweg 4 te Schoondijke voor het bouwen van een aanbouw (OV-2022138).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 18 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • St. Annastraat 127 te Sluis voor het verbouwen van de woning, datum verzending besluit: 09-05-2022 (OV-2022063);
 • Rijksweg 14A te Breskens voor het plaatsen van een reclamezuil, datum verzending besluit: 09-05-2022 (OV-2022092);
 • Mariastraat 35 te Cadzand voor het bouw- en woonrijp maken van de grond, datum verzending besluit: 11-05-2022 (OV-2022023);
 • Hoogstraat 82 te Sluis voor het uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 11-05-2022 (OV-2022110).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of per e-mail: info@gemeentesluis.nl. Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA in Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 18 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris