Openbare bekendmakingen week 19 2022

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 17 mei 2022 om 19.30 uur, in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De voorzitter is mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de commissiegriffier, mevr. mr. E.M.L. Pop, via 0117 – 457 340 of epop@gemeentesluis.nl.
De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst.

De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 11 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Rectificatie - Verlenen omgevingsvergunning Boulevard de Wielingen 17 te Cadzand-Bad

Op 28 april 2022 maakten burgemeester en wethouders van Sluis ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij besloten om de gevraagde omgevingsvergunning, met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 van de Wabo voor het realiseren van een appartementencomplex op het perceel Boulevard de Wielingen 17 te Cadzand-Bad, te verlenen. Gebleken is dat de bij het besluit behorende stukken niet tijdig op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn verschenen. Gelet hierop wordt de beroepstermijn, na deze nieuwe bekendmaking, opnieuw gestart.

De verleende vergunning voorziet in de realisatie van een appartementencomplex met 14 appartementen (waarvan 1 voor permanente bewoning) en een parkeerkelder met 17 parkeerplaatsen, verdeeld over 4 bouwlagen in combinatie met het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, in casu de Beheersverordening Cadzand-Bad, één en ander zoals omschreven in de bij deze omgevingsvergunning behorende ruimtelijke onderbouwing.

De omgevingsvergunning inzien

De omgevingsvergunning voor het bouwen en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) ligt met ingang van 12 mei 2022 gedurende zes weken (tot en met 23 juni 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De omgevingsvergunning, met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing, is ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.ogbouldewiel17cdz-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer L. de Rooij van de afdeling Externe Dienstverlening op telefoonnummer +140117.

Beroep

Met ingang van 13 mei 2022 kan door een belanghebbende gedurende een termijn van zes weken (tot en met 23 juni 2022) tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. De vergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening

Als beroep wordt ingediend kan ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 11 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling wijzigingsplan 'Nieuweweg 1 Groede'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Nieuweweg 1 Groede’ op 26 april 2022 gewijzigd is vastgesteld. Het bestemming van het agrarisch bouwvlak gelegen op het perceel Nieuweweg 1 te Groede wordt naar de bestemming ‘Wonen – 2’ gewijzigd.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft vanaf 19 januari 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze ontvangen welke geleid heeft tot een ondergeschikte wijziging van de toelichting op het wijzigingsplan.

Ter inzage

Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan 'Nieuweweg 1 Groede’ liggen met ingang van 12 mei 2022 voor een periode van zes weken (tot en met 22 juni 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.WPNieuweweg1-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 13 mei 2022 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 23 juni 2022) tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college te wenden. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 11 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Isabelladijk 1 te Aardenburg voor het bouwen van een woning (OV-2022121);
 • Gouverneurstraat 16 te Sluis voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (OV-2022122);
 • Oudestad 47 te Oostburg voor het mogen bewonen van het bijgebouw tijdens de renovatie van de bestaande woning (OV-2022123);
 • Mercuriusstraat 6 te Breskens voor het bouwen van een appartementengebouw met 9 appartementen en bijbehorende bergingen (OV-2022124);
 • Dokweg ongenummerd te Breskens, kadastraal bekend onder Oostburg, sectie L nummer 2491 voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (OV-2022125);
 • Langeweg te Breskens voor het realiseren van een toegangsbrug en 33 terrassen ten behoeve van het kustpark Zeebad fase Zuid (OV-2022126);
 • Turkeije 15 te Waterlandkerkje voor het gewijzigd uitvoeren van de omgevingsvergunning OV-2019338 voor het vergroten van de woning en het bouwen van een garage (OV-2022127);
 • Landstraat 14 te Aardenburg voor het vervangen van de kozijnen aan de voorgevel (OV-2022128);
 • Mariastraat 3 te Zuidzande voor het herbestemmen van de bovenwoning ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten (OV-2022129).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 11 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Walendijk 6 te Breskens voor het plaatsen van een ooievaarsnest, datum verzending besluit: 02-05-2022 (OV-2022009);
 • Deltahoek 3 te Breskens voor het bouwen van een opslagloods, datum verzending besluit: 03-05-2022 (OV-2022061);
 • Vogelenzang 31 te Breskens voor het renoveren, vergroten en isoleren van de woning, datum verzending besluit: 03-05-2022 (OV-2022102);
 • Biezenstraat 8 te Eede voor het veranderen van het dak en gevels van de loods, datum verzending besluit: 03-05-2022 (OV-2022108);
 • Vermerestraat 21 te Aardenburg voor het uitbreken van een tussenmuur en het plaatsen van een stalen portaalspant (OV-2022079).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 11 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene plaatselijke verordening (APV)

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Mauritsweg 8 te IJzendijke voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 21-04-2022 / datum acceptatie: 26-04-2022 (UI-2022016).

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Goedleven 1 te Waterlandkerkje voor het realiseren van een Vodafone vakwerkmast, datum verzending besluit: 26-04-2022 (OV-2022004).

Tegen een besluit kunnen belangende binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 11 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

 • een ontheffing op grond van artikel 4:6 APV voor het gebruik maken van geluidsapparatuur tijdens het evenement ‘vliegerdagen’ 26 mei 2022, 6 en 7 augustus 2022, 23 oktober 2022, strand Cadzand-Bad, datum verzending besluit: 28 april 2022 (22.0003539).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 11 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
plv. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

R. Spit