Openbare bekendmakingen week 18 2022

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Damstraat 16 Schoondijke’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'Damstraat 16 Schoondijke' binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden.
Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpdamstr16-VG01).

Oostburg, 4 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vooraankondiging bestemmingsplan 'Schuitvlotstraat 23 Groede'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Schuitvlotstraat 23 te Groede.
Deze bekendmaking betreft enkel een vooraankondiging. Conform het bepaalde in artikel 1.3.1 lid 2 Bro delen wij u mee dat er omtrent dit voornemen geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit zal via een afzonderlijke publicatie worden bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad en op de gemeentelijke internetsite www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 4 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Rectificatie ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Quarles van Uffordstraat 20, Groede

Op 27 april 2022 is bekend gemaakt dat bovengenoemde stukken met ingang van 28 april 2022 voor een ieder ter inzage zouden worden gelegd. Door onvoorziene omstandigheden bleek dat echter niet haalbaar. Deze publicatie dient daarom te worden ingetrokken. Door middel van een nieuwe, separate publicatie wordt een nieuwe termijn aangekondigd dat de stukken ter inzage worden gelegd.

Oostburg, 4 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Anterieure overeenkomst bouwplan Boulevard de Wielingen 17 te Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeente Sluis op 6 april 2022 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van het perceel kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EC nummer 178. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 5 mei 2022 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 4 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester

S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Anterieure overeenkomst bouwplan Platteweg 2 te Retranchement

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeente Sluis op 6 april 2022 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie L nummers 1351, 1352, 1407, 1408 en 1422. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 5 mei 2022 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 4 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Herziene bekendmaking t.b.v. het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis dat overgegaan wordt tot het instellen van een parkeerverbod nabij de woning Kotkastraat 5 te Oostburg. Het besluit d.d. 27-10-2021 inzake de aan de overzijde bij het pand Kotkastraat 10 en 12 gerealiseerde individuele gehandicaptenparkeerplaats wordt hierbij ingetrokken.

De verkeersmaatregel zal worden gerealiseerd door het aanbrengen van een verkeersbord volgens model E-06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met kenteken, nabij de woning Kotkastraat 5 te Oostburg Een –indicatieve- tekening is in te zien bij het Klanten Contact Centrum (KCC). Indicatief wil zeggen dat de aangeduide locatie in werkelijkheid enigszins kan afwijken, temeer omdat de situatie als gevolg van het moeten voldoen aan wettelijke maten voor een gehandicaptenparkeerplaats nog fysiek wordt gewijzigd. De inwerkingtreding van het besluit is bepaald op de dag nadat een termijn van zes weken na de dag van deze openbare kennisgeving is verstreken. Binnen zes weken kan door belanghebbenden bij ons een bezwaarschrift worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Tevens kan door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 4 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Sluissedijk 1 te Zuidzande voor het vervangen van de kozijnen, het kalleien van de gevels en het isoleren van het dak van de woning (OV-2022115);
 • Brouwerijstraat 45 te Oostburg voor het geheel vernieuwen van de winkel met bovenwoning, de opslagunits en garageboxen (OV-2022116);
 • Kruithuisstraat, kavel 6 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2022117);
 • Nieuwstraat 10 te Sluis voor het maken van een sparing in de zoldervloer en een toegangsdeur vanuit de zolderruimte naar het dak (OV-2022118);
 • Dorpsstraat 39 te Breskens voor het wijzigen van de voorgevel en het uitvoeren van een interne verbouwing (OV-2022119);
 • Prinsestraat 40 te Cadzand voor het plaatsen van een kozijn en het schilderen van de voorgevel van de woning (OV-2022120).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • IJzendijkseweg 4 te Biervliet voor het wijzigen van brandwerende compartimenten van de groepszorgwoning, datum verzending besluit: 21-04-2022 (OV-2021370);
 • Groote Markt 1 te Sluis voor het ophangen van gordijnen in de raadzaal, datum verzending besluit: 21-04-2022 (OV-2022064);
 • Bruggendijk 2 te Zuidzande voor het vernieuwen van de gevelopeningen en dakrenovatie, datum verzending besluit: 22-04-2022 (OV-2022074);
 • Langeweg 13 te Breskens voor het plaatsen van een overkapping grenzend aan de woning, datum verzending besluit: 22-04-2022 (OV-2022090);
 • Terhofstededijk 2 te Zuidzande voor het renoveren van de woonboerderij en herbouwen van de knechtenwoning, datum verzending besluit: 25-04-2022 (OV-2021368);
 • Biezenstraat 38 te Eede voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 26-04-2022 (OV-2022091).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117 - 457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmelding

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Prins Bernhardlaan 16 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal in de woning en bijgebouw, datum ontvangst: 11-04-2022 / datum acceptatie: 22-04-2022 (S2-2022051).

Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgens hoofdstuk 2, afdeling 5, art. 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening, de volgende melding voor het maken van een uitrit is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Sint Bavodijk 23 te Nieuwvliet voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 09-03-2022 / datum acceptatie: 20-04-2022 (UI-2022011);
 • Ghistelkerke 625 te Breskens voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 09-04-2022 / datum acceptatie: 20-04-2022 (UI-2022012);
 • Ghistelkerke 424 te Breskens voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 08-04-2022 / datum acceptatie: 20-04-2022 (UI-2022013);
 • Deltastraat 22 te Hoofdplaat voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 12-04-2022 / datum acceptatie: 22-04-2022 (UI-2022014).

Oostburg, 4 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: graven van een sleuf om overtollige grond in te werken en daarna sleuf weer toedekken met gras
Locatie: Heilleweg 16 te Sluis

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 juni 2022.

Oostburg, 4 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: bouw en woonrijp maken van de grond
Locatie: Mariastraat 35 te Cadzand

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 juni 2022.

Oostburg, 4 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/ bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ ontheffingen zijn verleend voor:

Evenementen

 • Een vergunning o.g.v. art. 2:25 APV voor het houden van de Mini Roparun op 13 mei 2022 te Oostburg, datum verzending besluit: 19 april 2022 (nummer 22.0003213).

Alcoholwet

 • Een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet tijdens de Buurtbarbecue te Nieuwvliet op 11 juni 2022, datum verzending besluit: 22 april 2022 (nummer 22.0003372);
 • Een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet tijdens de kunsttentoonstelling Boomgaerd te Eede op 7 t/m 15 mei 2022, datum verzending besluit: 22 april 2022 (nummer 22.0003385);
 • Een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Boulevard de Wielingen 68 te Cadzand, datum verzending besluit: 22 april 2022 (nummer 22.0003387).

Exploitatievergunning

 • een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Boulevard de Wielingen 68 te Cadzand, datum verzending besluit: 22 april 2022 (22.0003388).

Standplaatsvergunning

 • Vergunning voor het innemen van een standplaats op vrijdag op de parking van Albert Heijn te Oostburg voor de verkoop van vers gebakken kibbeling en verse friet, met ingang van 6 mei 2022, datum verzending besluit: 22 april 2022 (nummer 22.0003367);
 • Vergunning voor het innemen van een standplaats op zaterdag op de parking van Boerenbond te Oostburg voor de verkoop van vers gebakken kibbeling en verse friet, met ingang van 30 april 2022, datum verzending besluit: 22 april 2022 (nummer 22.0003368);
 • Vergunning voor het innemen van een standplaats op woensdag op de Kaai te Aardenburg voor de verkoop van vers gebakken kibbeling en verse friet, met ingang van 4 mei 2022, datum verzending besluit: 22 april 2022 (nummer 22.0003369).

Overige vergunningen

 • een ontheffing op grond van artikel 4:6 APV voor het gebruik maken van geluidsapparatuur tijdens het evenement ‘Paardenvierdaagse’ 26 t/m 29 mei 2022, Mauritsweg 9 te IJzendijke, datum verzending besluit: 22 april 2022 (22.0003386).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 4 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
plv. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

R. Spit