openbare bekendmakingen week 39 2021

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 5 oktober 2021 om 19.30 uur, voorzitter de heer R.P. Evers. De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. De publieke tribune is toegankelijk, rekening houdend met de geldende coronoamaatregelen. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien

Oostburg, 29 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, 

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester 
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Rectificatie

Op 1 september 2021 en met een rectificatie van 15 september 2021 is bekend gemaakt dat burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis voornemens zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van 18 recreatieappartementen met een commerciële plint bestaande uit daghoreca, gemakswinkel en detailhandel in de non-foodsector, voorzien van een enkellaagse ondergrondse parkeergarage op het adres Boulevard de Wielingen 34 / Kievitenlaan 1 te Cadzand-Bad.

De inzagetermijn is gewijzigd. In beide publicaties stond de datum niet correct vermeld. De einddatum dient te zijn 10 november 2021. Deze rectificatie vindt plaats vanwege incorrecte informatie over het verzenden van de ontwerp omgevingsvergunning, waardoor mede bijbehorende stukken niet op correcte wijze inzichtelijk waren.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 september 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur.

De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1714.ogbouldewiel34cdz-ON01).

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer L. de Rooij of mevrouw A. de Feijter van de afdeling Externe Dienstverlening, tel 14 0117.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 29 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, 

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester 
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan camping International te Nieuwvliet

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Camping International’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor camping International gesitueerd op het perceel St. Bavodijk 2d te Nieuwvliet.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Camping International’ ligt met ingang van 30 september 2021 gedurende zes weken (tot en met 3 november 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpinternational-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A. de Feijter van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de mevrouw A. de Feijter via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 29 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, 

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester 
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Isabellaweg 11 IJzendijke’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan ‘Isabellaweg 11 IJzendijke’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het wijzigingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. 

Het onherroepelijk geworden wijzigingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpisabellawg-VG01).

Oostburg, 29 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, 

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester 
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Herenweg Noord 3 Aardenburg’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan ‘Herenweg Noord 3 Aardenburg’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het wijzigingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijk geworden wijzigingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpherenwegn3-VG01).

Oostburg, 29 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, 

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester 
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

  • Isabellaweg 11 te IJzendijke voor het wijzigen van een dierenverblijf (OV-2021270).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

  • Sirius 5 te Oostburg voor het verbouwen van de woning, datum verzending besluit: 17-09-2021 (OV-2021194).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 29 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, 

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester 
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/ bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ ontheffingen 

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Evenementen

  • Een vergunning o.g.v. art. 2:25 APV voor het houden van het muziekevenement Kaaipop te Breskens op 25 september 2021, datum verzending besluit: 22 september 2021 (nummer 21.0012249).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 29 september 2021
Hoogachtend,
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
Hoofd afdeling Externe dienstverlening,
J.B. de Graaf