Openbare bekendmakingen week 38 2021

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Burgtkwartier Oostburg’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden.
Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpburghtkwartier-VG01).

Oostburg, 22 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verkeersbesluit: Schoneveld 3 Breskens

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken ter hoogte van het adres Schoneveld 3 te Breskens.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken en het plaatsen van een laadpaal t.h.v. het adres Schoneveld 3 te Breskens. In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor eenieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen. De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen. Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee parkeervakken t.h.v. het adres Schoneveld 3 te Breskens en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij elke laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.
Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 22 september 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 22 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (RUD)

Op 10 september 2021 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Sando Puinrecycling ontvangen. Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Westlangeweg 8 in Hoofdplaat. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 17 december 2021 en zullen maximaal 2 werkdagen duren.

De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. De melding is geregistreerd onder de nummer V-MMP21015/ 00283967.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51202869.

Oostburg, 22 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Rijwielhandel A.I. van Haneghem (RUD)

Burgemeester en wethouders van Sluis hebben Rijwielhandel A.I. van Haneghem, gelegen aan Grote Kade 23 in Breskens een omgevingsvergunning verleend voor het in werking hebben van een onbemand tankstation ten behoeve van het afleveren van vloeibare brandstoffen voor het wegverkeer. U kunt de omgevingsvergunning bekijken van 23 september 2021 tot en met 3 november 2021 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of bij het KlantenContactCentrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13:00 uur en op woensdag van 8:30 tot 16:00 uur.

Wanneer u belanghebbende bent of wanneer u een niet-belanghebbende bent die eerder een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, kunt u tot en met 3 november 2021 tegen de vergunning in beroep gaan. Dat doet u bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, Afdeling Bestuursrechtspraak locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

De vergunning treedt op 4 november 2021 in werking, tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een beroepschrift indienen en/of een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53.

Wanneer u de stukken over deze omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de heer A.A.M.J. Oostvogels (tel. +31 (0)6 5120 6349 / 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De omgevingsvergunning staat geregistreerd onder kenmerk: W-AOV190494 / 00228675.

Oostburg, 22 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Melding Activiteitenbesluit milieu van Lambregts J. (RUD)

Op 10 september 2021 hebben wij een melding ontvangen van Lambregts J. gelegen aan de Kruispolderweg 7 in Sint Kruis. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het vervangen van een 3000 liter propaantank door een propaantank met een inhoud van 5000 liter. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210552.

Oostburg, 22 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Plangebied Groote Jonkvrouw, kavel 25 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2021266);
 • Veerhaven te Breskens voor het oprichten van een antenne opstelpunt 6963 ten behoeve van de telecommunicatie (OV-2021267);
 • Handboogstraat 6 te IJzendijke voor het verbouwen van de eerste verdieping ten behoeve van de nieuwe PG-afdeling (OV-2021269).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Schuitvlotstraat 15 te Groede voor het plaatsen van dakvensters en een carport, datum verzending besluit: 10-09-2021 (OV-2021184);
 • Nieuwstraat 23 te Breskens voor het kappen van een boom, datum verzending besluit: 10-09-2021 (OV-2021219);
 • Transportweg 1 te Oostburg voor het verbouwen van de Boerenbond winkel, datum verzending besluit: 10-09-2021 (OV-2021223);
 • Westhavendam te Breskens voor het aanleggen van boven- en ondergrondse infra, datum verzending besluit: 13-09-2021 (OV-2021196);
 • Ringdijk Zuid 10 te Cadzand voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 13-09-2021 (OV-2021217);
 • Vijverstraat 1A te Cadzand voor het plaatsen van een hekwerk en poort, datum verzending besluit: 13-09-2021 (OV-2021262);
 • Ambachtsweg 2 te Eede voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw, datum verzending besluit: 15-09-2021 (OV-2021233);
 • IJzendijkseweg 4 te Biervliet voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2020111 voor het ombouwen van een boerenschuur tot zorgboerderij, datum verzending besluit: 15-09-2021 (OV-2021240);
 • Nieuwstraat 5 te Oostburg voor het plaatsen van gevelreclame, datum verzending besluit: 15-09-2021 (OV-2021243);
 • Mettenijedijk 10 te Nieuwvliet voor het renoveren van de woning, datum verzending besluit: 15-09-2021 (OV-2021260).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Zwaanstraat 10 te Eede voor het slopen van de woning, datum ontvangst: 05-08-2021 / datum acceptatie: 31-08-2021 (S2-2021107);
 • De Vlier 20 te Nieuwvliet voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van de woning, datum ontvangst: 25-08-2021 / datum acceptatie: 31-08-2021 (S2-2021112);
 • De Vlier 19 te Nieuwvliet voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van de woning, datum ontvangst: 25-08-2021 / datum acceptatie: 31-08-2021 (S2-2021113);
 • Mr A Roeststraat 1 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 02-09-2021 / datum acceptatie: 13-09-2021 (S2-2021117);
 • Mr A Roeststraat 5 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 06-09-2021 / datum acceptatie: 13-09-2021 (S2-2021118);
 • Quarles van Uffordstraat 7 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 02-09-2021 / datum acceptatie: 13-09-2021 (S2-2021119);
 • Philipsweg 10A te Waterlandkerkje voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 07-09-2021 / datum acceptatie: 13-09-2021 (S2-2021120).

Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen meldingen uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Ondernemersweg 180 te Oostburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 03-08-2021 / datum acceptatie: 08-09-2021 (UI-2021021);
 • Heilleweg 21A en 21B te Sluis voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 01-01-2021 / datum acceptatie: 14-09-2021 (UI-2021015).

Oostburg, 22 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: aanleggen van kabels en leidingen
Locatie: Beatrixstraat te Schoondijke

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 oktober 2021.

Oostburg, 22 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vooraankondiging evenementen 2022 vóór 1 november 2021

Wilt u in 2022 een evenement of activiteit in de gemeente Sluis organiseren, meldt dit voor 1 november 2021 bij de gemeente.

Vooraankondiging

Twee jaar op rij heeft er geen ‘normaal’ evenementenseizoen plaatsgevonden. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus heeft tot gevolg gehad dat vele evenementen geen doorgang konden vinden. Op dit moment is het nog altijd onzeker wanneer en op welke manier de maatregelen gaan wijzigen voor toekomstige evenementen. In de gemeente Sluis vinden normaal gesproken, met name in de zomermaanden, veel evenementen plaats. Daarom inventariseren wij, net als voorgaande jaren, samen met de gemeenten Hulst en Terneuzen, de evenementen die in 2022 in Zeeuws-Vlaanderen zullen plaatsvinden.

Wanneer en hoe het evenement melden?

Vóór 1 november 2021 moet een evenement dat in het kalenderjaar 2022 plaatsvindt, inclusief de datum en het (globale) programma ervan, worden gemeld. Als u in 2020 en/of 2021 een evenement hebt georganiseerd, krijgt u het formulier per post toegezonden. Heeft u geen formulier ontvangen, dan kunt u het formulier ook downloaden via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Wanneer vergunningaanvraag indienen?

In de loop van november 2021 worden de concept evenementenkalenders 2022 van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis in een regionaal overleg met de politie besproken. Hierna ontvangt u schriftelijk bericht of uw evenement op de geplande datum kan doorgaan. Indien er geen knelpunten zijn, kan op dat moment de vergunningsaanvraag of melding klein evenement worden ingediend. De formulieren ("aanvraagformulier vergunningplichtig evenement" en het "meldingsformulier klein evenement") kunt u vinden op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Indien er knelpunten zijn met betrekking tot de aangemelde evenementen, bijvoorbeeld door het samenvallen met andere evenementen, nemen wij contact met u op om samen een oplossing te vinden.
Mocht u na het bericht van de inventarisatie nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen APV/Bijzondere Wetten, telefoonnummer 0117 – 457 000.

Oostburg, 22 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vooraankondiging bestemmingsplan 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Boulevard de Wielingen 56 te Cadzand-Bad (realiseren appartementencomplex). Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. 

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke internetsite www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 22 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Camping International’ te Nieuwvliet

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan voor camping International voor te bereiden. Deze bekendmaking betreft enkel een vooraankondiging. Conform het bepaalde in artikel 1.3.1 lid 2 Bro delen wij u mee dat er omtrent dit voornemen geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit zal via een afzonderlijke publicatie worden bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatcourant en op de gemeentelijke internetsite www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 22 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Brandveilig gebruik van de uitbreiding van het schoolgebouw op het adres Verlengde Molenstraat 1 te IJzendijke (gemeente Sluis).

Burgemeester en wethouders van Gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruik van de uitbreiding van het schoolgebouw, zijnde een noodlokaal, op de locatie Verlengde Molenstraat 1 te IJzendijke. U kunt de betreffende stukken van 23 september 2021 tot en met 4 november op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen.De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. https://ttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtVoor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 22 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen, 

Hoofd afdeling Externe dienstverlening
J.B. de Graaf

Brandveiliggebruik van het pand op het adres Westmolenstraat 2 te Aardenburg

Brandveiliggebruik van het pand op het adres Westmolenstraat 2 te Aardenburg (gemeente Sluis). Burgemeester en wethouders van gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveiliggebruik van het pand, op de locatie Westmolenstraat 2 te Aardenburg. U kunt de betreffende stukken van 23 september 2021 tot en met 4 november 2021 op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 22 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen, 
Hoofd afdeling Externe dienstverlening
J.B. de Graaf