Openbare bekendmakingen week 35 2021

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de: 

 • Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 7 september 2021 om 19.30 uur
 • voorzitter: de heer R.P. Evers

De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente.

Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. 

Oostburg, 1 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Kennisgeving verlenging beslistermijn​​​​​​Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken.

Voor: aanleggen boven- en ondergrondse infra
Locatie: Westhavendam en viscentrum te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 1 oktober 2021.

Oostburg, 1 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

 

Bouwen van 18 recreatieappartementen met een commerciële plint bestaande uit  daghoreca, gemakswinkel en detailhandel in de non-foodsector, voorzien van een enkel laagse ondergrondse parkeergarage op het adres Boulevard de Wielingen 34 / Kievitenlaan 1 te Cadzand- Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van 18 recreatieappartementen met een commerciële plint bestaande uit daghoreca, gemakswinkel en detailhandel in de non-foodsector, voorzien van een enkel laagse ondergrondse parkeergarage op het adres Boulevard de Wielingen 34 / Kievitenlaan 1 te Cadzand- Bad.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 september 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.gemeentesluis.nl

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 1 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Buijzenpolderdijk 7 te Breskens voor het bouwen van een bijgebouw op het perceel kadastraal bekend onder Oostburg, sectie L nummer 1774 (OV-2021249);
 • Grote Christoffelstraat 13 te Retranchement voor het bouwen van een bijgebouw (OV-2021252);
 • Spaanse Galeien 18 te Retranchement voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (OV-2021253);
 • Groenevelt 34 te Sluis voor het bouwen van een woning (OV-2021254).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Waterhoekseweg 3 te Sluis voor het bouwen van een berging, datum verzending besluit: 25-08-2021 (OV-2021204);
 • St. Pieterstraat en Rentjes te Sluis voor het rooien van drie bomen (noodkap), datum verzending besluit: 25-08-2021 (OV-2021238).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Nieuwstraat 50 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende stopverf, datum ontvangst: 16-07-2021 / datum acceptatie: 22-07-2021 (S2-2021102);
 • Kruisdijkweg 3 te Groede voor het slopen van de woning, datum ontvangst: 29-06-2021 / datum acceptatie: 30-07-2021 (S2-2021094);
 • Vierhonderdpolderdijk 12 te Cadzand voor het slopen van woning en schuur, datum ontvangst: 29-06-2021 / datum acceptatie: 04-08-2021 (S2-2021092);
 • Herenweg Noord 7 te Aardenburg voor het slopen van de oude schuur, datum ontvangst: 07-07-2021 / datum acceptatie: 06-08-2021 (S2-2021095).

Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen meldingen uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • De Vlaschaard 1 te Eede voor het aanleggen van twee uitritten aan de Nijverheidsweg en één uitrit aan De Vlaschaard, datum ontvangst: 22-04-2021 / datum acceptatie: 09-08-2021 (UI-2021018);
 • Langeweg 10 te Breskens voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 11-08-2021 / datum acceptatie: 13-08-2021 (UI-2021020).

Oostburg, 1 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris