Openbare bekendmakingen week 37 2021

Besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een: 

 • Besluitvormende raadsvergadering gepland is op donderdag 23 september 2021 om 19.30 uur.

Deze besluitvormende raadsvergadering kunt u live beluisteren op de website van onze gemeente.

De agenda en bijbehorende stukken van de bijeenkomst en de vergaderingen kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

De openbare informatieve raadsbijeenkomst van dinsdag 21 september 2021 komt te vervallen.

Oostburg, 15 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bekendmaking beleidsregels ‘anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen VNG’ 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 31 augustus 2021 de ‘beleidsregels anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen VNG’ hebben vastgesteld. Op basis van deze regels kunnen inwoners, die gedupeerd zijn in de zogenaamde kindertoeslagaffaire, mogelijk kwijtschelding krijgen van gemeentelijke vorderingen. De beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking en zijn van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via telefoonnummer Tel. 140117 (vanuit het buitenland +31 117 - 457 000). De beleidsregels kunt u hieronder raadplegen.

Beleidsregels

Oostburg, 15 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Anterieure overeenkomst bouwplan De 5 Weeghen te Nieuwvliet

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 31 augustus 2021 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie V nummers 826 en 952. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 16 september 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 15 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Anterieure overeenkomst bouwplan Badhuisweg 70 Cadzand - Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 31 augustus 2021 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie W nummer 231 en sectie O nummer 1003. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 16 september 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 15 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Anterieure overeenkomst bouwplan Duinhof Noord Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 31 augustus 2021 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EC nummers 99, 100, 101 gedeeltelijk, 1692 gedeeltelijk, 1693 gedeeltelijk en 1519 gedeeltelijk. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 16 september 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 15 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Mettenijedijk 10 te Nieuwvliet voor het renoveren van de woning (OV-2021260);
 • de Hullustraat 30 te Breskens voor het bouwen van een aanbouw (OV-2021261);
 • Vijverstraat 1A te Cadzand voor het plaatsen van een hekwerk (OV-2021262);
 • Pastoor van Genklaan 2 te Oostburg voor het plaatsen van een kooiladder (OV-2021263);
 • Heilleweg 15 te Sluis voor het rooien en herplanten van bomen (OV-2021264);
 • Stampershoekweg te Oostburg voor het aanleggen van elektra-kabels (OV-2021265).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Kruisdijkweg 3 te Groede voor het kappen van 2 wilgen, datum verzending besluit: 03-09-2021 (OV-2021173);
 • Krommeweg 6 te IJzendijke voor het bouwen van een loods, datum verzending besluit: 06-09-2021 (OV-2021218);
 • Dorpsstraat 42 te Retranchement voor het verhogen van het dak en uitbreiden van de bovenverdieping, datum verzending besluit: 06-09-2021 (OV-2021227);
 • urchtstraat 20 te Oostburg voor het bekleden van een kunststof schuifdak op een bestaande serre, datum verzending besluit: 08-09-2021 (OV-2021213).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 15 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: bekleden van een kunststof schuifdak op een bestaande serre
Locatie: Burchtstraat 20 te Oostburg

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 oktober 2021.

Oostburg, 15 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

 

Ontwerpbestemmingsplan Damstraat 16 Schoondijke

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Damstraat 16 Schoondijke’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Damstraat 16 te Schoondijke. Het plan ziet toe op het her te bestemmen van een bedrijfswoning naar de bestemming Wonen
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Damstraat 16 Schoondijke’ ligt met ingang van 16 september 2021 gedurende zes weken (tot en met 27 oktober 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpdamstraat16-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer W. van Leuven van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer W. van Leuven via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 15 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

RECTIFICATIE

Bouwen van 18 recreatieappartementen met een commerciële plint bestaande uit daghoreca, gemakswinkel  en detailhandel in de non-foodsector, voorzien van een enkel laagse ondergrondse parkeergarage op het adres Boulevard de Wielingen 34/Kievitenlaan 1 te Cadzand- Bad (gemeente Sluis).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor bouwen van 18 recreatieappartementen met een commerciële plint bestaande uit daghoreca, gemakswinkel en detailhandel in de non-foodsector, voorzien van een enkel laagse ondergrondse parkeergarage op het adres Boulevard de Wielingen 34 /Kievitenlaan 1 te Cadzand- Bad.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 september 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1714.ogbouldewiel34cdz-ON01).

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw A. de Feijter van de afdeling Externe dienstverlening, tel 14 0117

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 15 september 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris