Openbare bekendmakingen week 36 2021

Comissievergadering Samenleving Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er 

 • een informatieve raadsbijeenkomst gepland is op maandag 13 september 2021 om 19.30 uur, met als onderwerpen: transitie Warmte en een presentatie door Escaldascholen
 • en
 • een raadscommissie samenleving/middelen op dinsdag 14 september 2021 om 19.30 uur

Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier, via 0117 – 457 291 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

De bijeenkomst en de commissievergadering kunt u live beluisteren op de website van onze gemeente. De agenda en bijbehorende stukken van de bijeenkomst en de vergaderingen kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 8 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Damstraat 16 te Schoondijke (wijzigen van bestemming naar Wonen en de milieuzonering behorende bij de bedrijfsbebouwing af te schalen van milieucategorie 3.1 naar categorie 1 en 2.).
Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke internetsite www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 8 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Westlangeweg 8 Hoofdplaat’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan ‘Westlangeweg 8 Hoofdplaat’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het wijzigingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. 

Het onherroepelijk geworden wijzigingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Oostburg, 8 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanwijzingsbesluit

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis;
Gelet op het gestelde in hoofdstuk 5, titel 5.2, artikel  5:11 Algemene wet bestuursrecht. 
Wijzen de volgende persoon aan als toezichthouder belast met toezicht op de naleving van alle wettelijke regelingen, waarin het gemeentebestuur is aangewezen als het wettige gezag, alsmede de krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen:

 • De heer R. Greefhorst

Oostburg, 8 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Grote Christoffelstraat 13 te Retranchement voor het bouwen van een bijgebouw (OV-2021255);
 • Kustpark Zeebad aan de Langeweg te Breskens voor het realiseren van 69 recreatieve nachtverblijven (OV-2021256);
 • Blekestraat 16 te Groede voor het gewijzigd uitvoeren van OV-2018280 voor het realiseren van het Brouwerslokaal (OV-2021257);
 • Westlangeweg 1A 141 te Hoofdplaat voor het plaatsen van een balkon en dakterras (OV-2021258).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Prinses Wilhelminastraat 20D te Nieuwvliet voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 27-08-2021 (OV-2021202);
 • Keerdam te Breskens voor het aanleggen van een FttH-systeem, datum verzending besluit: 01-09-2021 (OV-2021210).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmelding

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Kokersweg 2 te Zuidzande voor het slopen van de bebouwing van de voormalige nertsenkwekerij, datum ontvangst: 10-08-2021 / datum acceptatie: 19-08-2021 (S2-2021109).

Oostburg, 8 september 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris