Openbare bekendmakingen week 45

Openbare raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de: 

 • openbare raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 16 november 2021 om 19.30 uur 

De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. De publieke tribune is vooralsnog toegankelijk, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen.

Voor meer informatie over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau via 0117 - 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. 
Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 10 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Provincialeweg 50 te Groede voor het verbouwen van een loods tot een woning (OV-2021297);
 • Prinses Julianastraat 33 te Breskens voor het bouwen van een garage (OV-2021298);
 • Havengebied te Breskens voor het kunnen recreatief verhuren van de appartementen voor meer dan 120 dagen per jaar (OV-2021299);
 • Platteweg 11 te Breskens voor het vervangen van de bestaande loods (OV-2021300);
 • Brieversstraat 70 te Eede voor het verbouwen van het bestaande kantoorgebouw tot een medisch centrum (OV-2021301);
 • Middenweg 9 te Biervliet voor het vestigen van een hoveniersbedrijf (OV-2021303);
 • Blauwe Torenpad te Sluis voor het aanleggen van kabels en leidingen (OV-2021304).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Lange Wolstraat 2 en 4 en Dinsdagstraat 1 en 3 te Sluis voor het vervangen van de bestaande bebouwing door een gebouw met 27 studio’s en 6 appartementen, datum verzending besluit: 29-10-2021 (OV-2021177);
 • Prinses Beatrixstraat te Schoondijke voor het aanleggen van kabels en leidingen, datum verzending besluit: 29-10-2021 (OV-2021221); 
 • Nieuwstraat 9 te Oostburg voor het starten van een B & B, datum verzending besluit: 29-10-2021 (OV-2021236);
 • Veerhaven te Breskens voor het oprichten van een antenne opstelpunt 6963 ten behoeve van de telecommunicatie, datum verzending besluit: 01-11-2021 (OV-2021267);
 • Vlasstraat 2 te Eede voor het bouwen van een loods, datum verzending besluit: 01-11-2021 (OV-2021279);
 • Papenmuts 53 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 03-11-2021 (OV-2021222);
 • Pastoor van Genklaan 2 te Oostburg voor het plaatsen van een kooiladder, datum verzending besluit: 03-11-2021 (OV-2021263);
 • Stampershoekweg te Oostburg voor het verwijderen en aanleggen van kabels, datum verzending besluit: 03-11-2021 (OV-2021265);
 • Provincialeweg 17A te Groede voor het bouwen van een schuur en een overkapping, datum verzending besluit: 03-11-2021 (OV-2021280).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierrecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Marktplein 2 te Sluis voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 05-10-2021/ datum acceptatie: 13-10-2021 (S2-2021127);
 • Schuitvlotstraat 32 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudende schoorstenen van het dak van de woning, datum ontvangst: 20-10-2021/ datum acceptatie: 02-11-2021(S2-2021134).

Oostburg, 10 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Barts Bikeshop
Op 22 oktober 2021 hebben wij een melding ontvangen van Barts Bikeshop gelegen aan de Transportweg 13 017 in Oostburg. 
Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het starten van een motoren reparatiebedrijf.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210615.

Oostburg, 10 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris