Openbare bekendmakingen week 44

Raadscommissie Ruimte/AB en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat de volgende vergaderingen gepland staan: 

  • een openbare raadscommissie Ruimte/AB op dinsdag 9 november 2021 om 19.30 uur. Voorzitter: dhr. R.P. Evers;
  • en een openbare besluitvormende raadsvergadering (begrotingsraad) op donderdag 11 november 2021 om 19.30 uur.

Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie, via 0117 – 457 291 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

De vergaderingen kunt u live beluisteren op de website van onze gemeente. De agenda en bijbehorende stukken van de bijeenkomst en de vergaderingen kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 3 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: plaatsen van een kooiladder
Locatie: Pastoor van Genklaan 2 te Oostburg

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 december 2021.

Oostburg, 3 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: realiseren van 69 recreatieve nachtverblijven
Locatie: Langeweg 112 kustpark Zeebad te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 december 2021.

Oostburg, 3 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: verwijderen en aanleggen van elektra kabels
Locatie: Stampershoekweg te Oostburg

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 december 2021.

Oostburg, 3 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Het bouwen van een bijgebouw voor stalling, opslag en garage op het adres Nieuwvlietseweg 21 te Nieuwvliet (gemeente Sluis)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het bouwen van een bijgebouw voor stalling, opslag en garage, op de locatie Nieuwvlietseweg 21 te Nieuwvliet.

U kunt de betreffende stukken van 4 november 2021 tot en met 16 december 2021 (zes weken) op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IMRO.1714.ogNwvlwgNv-VG01

Tegen dit besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 3 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

  • Busschieterstraat 10 te Aardenburg voor het vernieuwen van de kozijnen (OV-2021294);
  • Kaai 16 te Sluis voor het achteruit plaatsen van de voorgevel (OV-2021295);
  • Boomkreekweg 1 te Oostburg voor het rooien van 22 bomen (OV-2021296);

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 3 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving ontwerp beschikking brandveilig gebruik (WABO) Uitgebreide voorbereidingsprocedure Brandveilig gebruik t.b.v. verbouwing 1ste verdieping op het adres Handboogstraat 6 te IJzendijke (gemeente Sluis)

Burgemeester en wethouders van de Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het brandveilig gebruik van de verbouwde eerste verdieping t.b.v. een nieuwe PG afdeling op het adres Handboogstraat 6 te IJzendijke.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 november 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Hoogachtend,
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
plv. Hoofd afdeling Externe dienstverlening,

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ ontheffingen zijn verleend voor:

Overige vergunningen

  • een vergunning o.g.v. art. 2:10 APV voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling aan de Groote Markt 16 te Sluis, datum verzending besluit 22 oktober 2021 (nummer 21.0013320);

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester /het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierrecht geheven.

Hoogachtend,
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
plv. Hoofd afdeling Externe dienstverlening,
P.J.H. Katsman