Openbare bekendmakingen week 43 2021

Raadsspreekuur

Raadsspreekuur op woensdag 3 november 2021 van 19.00-20.00 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

Tijdens dit spreekuur kunt u op een informele manier in gesprek gaan met raadsleden. Er kunnen wensen en ideeën besproken worden. Het spreekuur is niet bedoeld voor onderwerpen die al op de agenda van de gemeenteraad staan of reeds zijn behandeld, klachten of individuele problemen. Van iedere fractie is er één persoon aanwezig.

Hebt u interesse? Meld u dan uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan het raadsspreekuur vóór 12.00 uur aan via griffiersbureau@gemeentesluis.nl. Vermeld hierbij:

 • waarover u met de raadsleden in gesprek wilt gaan;  
 • uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Oostburg, 27 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Herziene bekendmaking t.b.v. het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengen ter openbare kennis dat ter voorkoming/beperking van door geparkeerde voertuigen veroorzaakte hinder en overlast, alsmede het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, overgegaan wordt tot het instellen van een parkeerverbod nabij de woning Kotkastraat 5 te Oostburg. Bij de aanleg bleek dat er onvoldoende rekening was gehouden met het feit dat het parkeren in de dagperiode plaatsvindt en hierdoor de lichtinval wordt gehinderd. Dit leidde tot het opschuiven van de gehandicaptenparkeerplaats waarbij (zoveel als redelijkerwijs mogelijk is) rekening is gehouden met de minst belemmerende oplossing.

De verkeersmaatregel zal worden gerealiseerd door het aanbrengen van een verkeersbord volgens model E-06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met kenteken, nabij de woning Kotkastraat 5 te Oostburg zoals op bijgaande –indicatieve- tekening is aangegeven. Dat wil zeggen dat de aangeduidde locatie in werkelijkheid kan afwijken.

De inwerkingtreding van het besluit is bepaald op de dag nadat een termijn van zes weken na de dag van deze openbare kennisgeving is verstreken.
Binnen zes weken kan door belanghebbenden bij ons een bezwaarschrift worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.
Tevens kan door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 27 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: starten van een B&B
Locatie: Nieuwstraat 9 te Oostburg

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 december 2021

Oostburg, 27 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Lampsinsdijk 2, Nieuwvliet’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 september 2021 het bestemmingsplan ‘Lampsinsdijk 2, Nieuwvliet’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor het perceel Lampsinsdijk 2 te Nieuwvliet. Het plan is gericht op het saneren van twee recreatiewoningen en een minicamping om deze te vervangen met vier nieuwe recreatiewoningen.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is er een wijziging in het vastgestelde plan doorgevoerd. Deze is terug te vinden in de Notitie beantwoording zienswijzen die samen met het vastgestelde plan ter inzage ligt.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Lampsinsdjik 2, Nieuwvliet’ liggen met ingang van 28 oktober 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 8 december 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bplampsinsdijk2-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 13 oktober 2021 kan gedurende en termijn van zes weken (tot en met 8 december 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 27 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling bestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje/ Badhuisweg 70 Cadzand’. 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 september 2021 het bestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje/ Badhuisweg 70 Cadzand’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de percelen Steenhovensedijk 9 te Waterlandkerkje en het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie W, nummer 231 (gelegen naast Badhuisweg 70 te Cadzand). Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de bouwtitel van een woning gelegen op het perceel Steenhovensedijk 9 te Waterlandkerkje mogelijk naar het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie W, nummer 231 (gelegen naast Badhuisweg 70 te Cadzand). Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje/ Badhuisweg 70 Cadzand' liggen met ingang van 28 oktober 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 8 december 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpstedijkbadhuiswg-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 29 oktober 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 9 december 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Oostburg, 27 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling bestemmingsplan ‘Duinhof Noord Cadzand-Bad’.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 september 2021 het bestemmingsplan ‘Duinhof Noord Cadzand-Bad’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de realisatie van 46 appartementen en een commerciële ruimte op Duinhof Noord (de betrokken percelen staan kadastraal bekend als Oostburg sectie EC nummers 99, 100, 1692, 1693 en 1519 gedeeltelijk). Het bestemmingsplan ‘Duinhof Noord Cadzand-Bad’ vervangt gedeeltelijk de beheersverordening ‘Cadzand-Bad’. Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn. 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Duinhof Noord Cadzand-Bad' liggen met ingang van 28 oktober 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 8 december 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpduinhofnoord-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 29 oktober 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 9 december 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Oostburg, 27 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Buys Ballotstraat 8 te Schoondijke voor het uitbreiden van de logiesverblijven in de kantoorvleugel (OV-2021285);
 • Zwaanstraat 10 te Eede voor het bouwen van een woning (OV-2021290);
 • Draaibrug 49 te Aardenburg voor het bouwen van een woning (OV-2021291);
 • Dokweg 12-001 t/m 005 te Breskens voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2021195 voor het bouwen van een loods met 5 boxen (OV-2021292);
 • Noordstraat 35 te Retranchement voor het bouwen van een woning (OV-2021293).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • N 675 – Kruisdijkweg te Groede voor het herinrichten van de verkeersweg, datum verzending besluit: 15-10-2021 (OV-2021235);
 • Oude Haven 44 te Oostburg voor het wijzigen van de terreinindeling, datum verzending besluit: 15-10-2021 (OV-2021246);
 • Lange Heerenstraat 91 te Schoondijke voor het plaatsen van een 4-tal masten ten behoeve van een beveiligingssysteem, datum verzending besluit: 15-10-2021 (OV-2021275);
 • Brieversstraat 5 te Eede voor het uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 15-10-2021 (OV-2021278);
 • Oude Kerkstraat 11 te Aardenburg voor het verbouwen van een loods, datum verzending besluit: 18-10-2021 (OV-2021250);
 • Groenevelt 34 te Sluis voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 18-10-2021 (OV-2021254);

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Lamsoor 24 te Nieuwvliet voor het slopen van een vakantiewoning, datum ontvangst: 17-08-2021/ datum acceptatie: 13-10-2021 (S2-2021110);
 • Dorpsplein 4 te Eede voor het verwijderen van het asbesthoudende dakbeschot van de woning, datum ontvangst: 04-10-2021/ datum acceptatie: 13-10-2021 (S2-2021128);
 • Wachtsluis 1 te Retranchement voor het verwijderen van asbestvrije golfplaten van het dak van de landbouwschuur, datum ontvangst: 16-09-2021/ datum acceptatie: 13-10-2021 (S2-2021121) rectificatie advertentie week 40.

Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Poolster 68 te Oostburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 21-09-2021/ datum acceptatie: 13-10-2021 (UI-2021024).

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvragen buiten behandeling te stellen voor:

 • Grote Christoffelstraat 13 te Retranchement voor het bouwen van een bijgebouw, datum verzending besluit: 13-10-2021 (OV-2021255);
 • Schoolstraat 14 te Hoofdplaat voor het vernieuwen van de toegangsdeur van het dorpshuis, datum verzending besluit: 18-10-2021 (OV-2021200);
 • Weststraat 76 te Aardenburg voor het wijzigen van het bestemmingsplan in verband met het uitbaten van een kleinschalig hotel, datum verzending besluit: 18-10-2021 (OV-2021232).

Tegen een besluit kunnen belangende binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 27 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ ontheffingen zijn verleend voor:

Alcoholwet

 • een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Prinses Beatrixstraat 1 te Schoondijke, datum verzending besluit: 7 oktober 2021 (21.0012864);

Exploitatievergunning

 • een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Prinses Beatrixstraat 1 te Schoondijke, datum verzending besluit: 7 oktober 2021 (21.0012865);

Overige vergunningen

 • een vergunning o.g.v. art. 2:10 APV voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling aan de Markt 18 te Oostburg, datum verzending besluit 8 oktober 2021 (nummer 21.0012892);
 • een vergunning o.g.v. art. 2:10 APV voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling aan Burchtstraat 5 te Oostburg, datum verzending besluit 8 oktober 2021 (nummer 21.0012891);

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/ het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 27 oktober2021

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe dienstverlening,
J.B. de Graaf