Openbare bekendmakingen week 42 2021

Vaststelling aanwijzingsbesluit heffingsambtenaren gemeentelijke belastingen 2021

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 e.v. van de Gemeentewet, bekend dat zij op 12 oktober 2021 het ‘Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaren gemeentelijke belastingen 2021’ hebben vastgesteld.

Het besluit ligt voor een ieder ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Kopieën van het besluit zijn tegen betaling van de kosten (leges) verkrijgbaar. Inhoudelijke informatie over het besluit kan worden verkregen bij de afdeling Ondersteuning via het telefoonnummer 0117-457132. Het besluit treedt in werking op 1 november 2021.

Oostburg, 20 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling wijzigingsplan 'Sint Pietersdijk 10 Sint Kruis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Sint Pietersdijk 10 te Sint Kruis' op 5 oktober 2021 ongewijzigd is vastgesteld. Het plan houdt in dat de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf metaalbewerking- en straalgritbedrijf’ behorende bij de bestemming “bedrijf” wordt verwijderd.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft vanaf 22 april gedurende 6 weken (tot en met 2 juni 2021) ter inzage gelegen. Hierop is één zienswijze binnengekomen. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het ontwerpwijzigingsplan. 

Ter inzage

Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan 'Sint Pietersdijk 10 te Sint Kruis’ liggen met ingang van 21 oktober 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 1 december 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpstpietersdijk10-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. den Boeft of de heer R.G. Horijon van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 22 oktober 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 2 december 2021) tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierrecht geheven.

Oostburg, 20 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Anterieure overeenkomst bouwplan Golepoldersedijk ong. / Hoofdplaatseweg 13 te Breskens

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 12 oktober 2021 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie L nummers 1350 en 2319.  Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 21 oktober 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 20 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Voor: bouwen van een woning
Locatie: Papenmuts 51 te IJzendijke
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 november 2021.
Oostburg, 20 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Voor: wijzigen van de terreinindeling
Locatie: Oude Haven 44 te Oostburg
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 november 2021.

Oostburg, 20 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Voor: wijzigen van de terreinindeling
Locatie: Oude Haven 44 te Oostburg
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 november 2021.

Oostburg, 20 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland- Melding Activiteitenbesluit milieu van Open MRI Zen B.V.

Op 23 september 2021 hebben wij een melding ontvangen van Open MRI Zen B.V. gelegen aan de Nieuwstraat 56A in Sluis.
Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het verwijderen van één echografietoestel uit de praktijk.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210573.

Oostburg, 20 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Brieversweg 22A te Eede voor het bouwen van een woning (OV-2021283);
 • Sint Pietersdijk 10B te Sint Kruis voor het vestigen van een transportbedrijf (OV-2021284);
 • Boulevard de Wielingen 49 te Cadzand voor het aanleggen van een terras en plaatsen van een opslagruimte (OV-2021286);
 • Kievitenlaan 3 te Cadzand voor het vergroten van de woning door het plaatsen van een uitbouw (OV-2021287);
 • Ghistelkerke 631 te Breskens voor het plaatsen van een schuurtje met terrasoverkapping (OV-2021288).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Blekestraat 16 te Groede voor het gewijzigd uitvoeren van de omgevingsvergunning OV-2018280 voor het realiseren van het Brouwerslokaal. Het betreft het gewijzigd uitvoeren van de voorgevel en het intern wijzigen van de trap en toiletruimten, datum verzending besluit: 11-10-2021 (OV-2021257);
 • Handboogstraat 6 te IJzendijke voor het verbouwen van de eerste verdieping ten behoeve van de nieuwe PG-afdeling, datum verzending besluit: 13-10-2021 (OV-2021269).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierrecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Transportweg 1 te Oostburg voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden ten behoeve van de verbouwing van het winkelpand, datum ontvangst: 10-08-2021/ datum acceptatie: 05-10-2021 (S2-2021103);
 • St. Annastraat 27 te Sluis voor het slopen van de voorzijde van het gebouw, datum ontvangst: 27-07-2021/ datum acceptatie: 06-10-2021 (S2-2021100);
 • St. Annastraat 27 te Sluis voor het slopen van de achterzijde van het gebouw, datum ontvangst: 27-07-2021/ datum acceptatie: 06-10-2021 (S2-2021101);
 • Zeeweg 5 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 07-09-2021/ datum acceptatie: 08-10-2021 (S2-2021116).

Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Eikenstraat 2 te Zuidzande voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 22-09-2021/ datum acceptatie: 05-10-2021 (UI-2021025).

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Philips van Kleefstraat 23 te Breskens voor het vervangen van een kozijn van de woning, datum verzending besluit: 08-10-2021 (OV-2021259).

Tegen een besluit kunnen belangende binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 20 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • G. Gunnewijk, voor het perceel Nieuwenhovendijk te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG V 1588
 • G. Gunnewijk, voor het perceel Mosseldijk te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG S 1530
 • E. Doens, voor het perceel Sint Pietersdijk te Biervliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG I 647
 • Limousinhof Claeys V.O.F., voor het perceel Uitweg te Biervliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG F 566

Deze melding met bijbehorende stukken liggen met ingang van vandaag tijdens de openingsuren voor een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg,   20 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
Namens dezen,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf