Openbare bekendmakingen week 40 2021

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 12 oktober 2021 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.
Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Publiek is welkom. Wilt u inspreken, dan dient u dit de dag voor de vergadering voor 12.00 uur te melden bij de commissiegriffier onder vermelding van het agendapunt waarover u wenst in te spreken. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie, dhr. P. Claeijs, 0117-457129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De overige ingekomen brieven van bedrijven, instellingen etc. worden openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien.  

Oostburg, 6 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling Nota Grondbeleid 2021

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 september 2021 heeft besloten tot het gewijzigd vaststellen van de Nota Grondbeleid 2021. In de Nota Grondbeleid staat aangegeven welke vorm van grondbeleid de gemeente voorstaat en welke instrumenten kunnen worden ingezet om het ruimtelijk beleid tot uitvoering te brengen. Tegen de vaststelling van de nota kunnen geen rechtsmiddelen worden ingezet gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

De vastgestelde Nota Grondbeleid 2021 ligt voor iedereen tijdens openingstijden kosteloos ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg en kunt u hieronder downloaden. Kopieën zijn tegen betaling van kosten (leges) verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Beheer.

Nota Grondbeleid 2021 (PDF)

Oostburg, 6 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘camping Zonneweelde’ te Nieuwvliet

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘camping Zonneweelde’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. 

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpzonneweelde-VG01).

Oostburg, 6 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken. 

Voor: vervangen van de bestaande bebouwing door een gebouw met 27 studio's en 6 appartementen
Locatie: Lange Wolstraat 2, 4 en 6 te Sluis

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 november 2021.

Oostburg, 6 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Coördinatiebesluit Boulevard de Wielingen 20-23 Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat de gemeenteraad op 23 september 2021 heeft besloten de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten die noodzakelijk zijn voor het mogelijk maken van de realisatie van drie appartementencomplexen op het perceel Boulevard de Wielingen 20-23 te Cadzand-Bad:

 • het bestemmingsplan en de daarop berustende besluiten voor ontheffing, uitwerking of wijziging zoals bedoeld in artikel 3.1 en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;
 • de omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De coördinatieregeling zoals bepaald in paragraaf 3.6.1 Wro biedt de mogelijkheid een bestemmingsplan en de aanvragen voor de vergunningen en toestemmingen voor de uitvoering en realisatie ervan gecombineerd in procedure te brengen. Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de bij deze wet behorende bijlage 2, artikel 1. De mogelijkheid om beroep in te stellen is uiteraard wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wet ruimtelijke ordening. Voordat dat gebeurt moet er eerst een ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Op dat moment worden de bijbehorende ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage gelegd. Als die procedure wordt opgestart, wordt daarover een aparte kennisgeving geplaatst.

Oostburg, 6 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vooraankondiging evenementen 2022 vóór 1 november 2021

Wilt u in 2022 een evenement of activiteit in de gemeente Sluis organiseren? Meld dit voor 1 november 2021 bij de gemeente.

Vooraankondiging

Twee jaar op rij heeft er geen ‘normaal’ evenementenseizoen plaatsgevonden. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben tot gevolg gehad dat vele evenementen geen doorgang konden vinden. Op dit moment is het nog altijd onzeker op welke manier toekomstige evenementen kunnen plaatsvinden. In de gemeente Sluis vinden normaal gesproken, met name in de zomermaanden, veel evenementen plaats. Daarom inventariseren wij, net als voorgaande jaren, samen met de gemeenten Hulst en Terneuzen, de evenementen die in 2022 in Zeeuws-Vlaanderen zullen plaatsvinden.

Wanneer en hoe het evenement melden?

Vóór 1 november 2021 moet een evenement dat in het kalenderjaar 2022 plaatsvindt, inclusief de datum en het (globale) programma ervan, worden gemeld. Als u in 2020 en/of 2021 een evenement hebt georganiseerd, krijgt u het formulier per post toegezonden. Heeft u geen formulier ontvangen, dan kunt u het formulier ook downloaden via www.gemeentesluis.nl.

Wanneer vergunningsaanvraag indienen?

In de loop van november 2021 worden de concept evenementenkalenders 2022 van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis in een regionaal overleg met de politie besproken. Hierna ontvangt u schriftelijk bericht of uw evenement op de geplande datum kan doorgaan. Indien er geen knelpunten zijn, kan op dat moment de vergunningsaanvraag of melding klein evenement worden ingediend. De formulieren ('aanvraagformulier vergunningplichtig evenement' en het 'meldingsformulier klein evenement') kunt u vinden op onze website.

Indien er knelpunten zijn met betrekking tot de aangemelde evenementen, bijvoorbeeld door het samenvallen met andere evenementen, nemen wij contact met u op om samen een oplossing te vinden. Mocht u na het bericht van de inventarisatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen APV/Bijzondere Wetten, telefoonnummer 0117 – 457 000.

Oostburg, 6 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwstraat 48 Oostburg’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwstraat 48 Oostburg’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingplan ziet toe op de realisatie van een woning in de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle schuur op het perceel Nieuwstraat ongenummerd te Oostburg (gelegen achter de woning Nieuwstraat 48 te Oostburg). 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwstraat 48 Oostburg’ ligt met ingang van 6 oktober 2021 gedurende zes weken (tot en met 17 november 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpnieuwstr48oburg-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer 14 0117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. 

Oostburg, 6 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 14 september 2021 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Nortier Verhuur B.V. ontvangen. Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Mercuriushof in Breskens. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 11 tot en met 14 oktober 2021 en duren maximaal vier werkdagen. De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. De melding is geregistreerd onder het nummer V-MMP21016/ 00284213.

Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD Zeeland, telefoonnummer 06-51206349 of 0115 - 745100.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 23 september 2021 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Puin/Breek Exploitatie Sinke B.V. ontvangen. Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Langeweg in Breskens.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 15 oktober 2021 tot en met 14 januari 2022 en duren maximaal 12 werkdagen. De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. De melding is geregistreerd onder het nummer V-MMP21017/ 00284932. 

Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD.

Melding Activiteitenbesluit milieu van International Truck Center B.V.

Op 20 augustus 2021 hebben wij een melding ontvangen van International Truck Center B.V. gelegen aan de Lange Heerenstraat 46 in Schoondijke. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu over het starten van een bedrijf (handelen en repareren van voertuigen en afleveren van brandstof).

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. 

Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. +31 06-51202869 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder het kenmerk M-ACT210515.

Oostburg, 6 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Annaweg 2 te Biervliet voor het kappen van 40 populieren (OV-2021273);
 • Sint Bavostraat 5 te Aardenburg voor het kappen van een es (OV-2021274). 

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • De Vlier 19 te Nieuwvliet voor het vervangen van het dak, datum verzending besluit: 23-09-2021 (OV-2021230);
 • Karel Doormanlaan 2 te Breskens voor het wijzigen van de dakbedekking en gevels én het aanpassen van de dakconstructie, datum verzending besluit: 24-09-2021 (OV-2021241);
 • De Vlier 20 te Nieuwvliet voor het renoveren van het dak, datum verzending besluit: 24-09-2021 (OV-2021248);
 • Stuerboutstraat 104 t/m 107 te Waterlandkerkje voor het bouwen van vier woningen, datum verzending besluit: 28-09-2021 (OV-2021237);
 • ’t Killetje 2 te Breskens voor het uitbreiden van de woning door het plaatsen van dakkapellen, datum verzending besluit: 29-09-2021 (OV-2021229);
 • Kaapvaartstraat 13 te Retranchement voor het renoveren en uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 29-09-2021 (OV-2021239);
 • Westlangeweg 1A 141 te Hoofdplaat voor het plaatsen van een balkon en dakterras, datum verzending besluit: 29-09-2021 (OV-2021258).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl. Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 6 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Dorpsstraat 89B te Breskens voor het slopen van oude gevels en muren, datum ontvangst: 02-09-2021 / datum acceptatie: 15-09-2021 (S2-2021115);
 • Wachtsluis 1 te Retranchement voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 09-09-2021 / datum acceptatie: 16-09-2021 (S2-2021121);
 • Scherpenheuvel 7 te IJzendijke voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 10-09-2021 / datum acceptatie: 20-09-2021 (S2-2021123);
 • Mercuriusstraat 9 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 16-09-2021 / datum acceptatie: 22-09-2021 (S2-2021124);
 • Sint Pietersdijk 9 te Biervliet voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 20-09-2021 / datum acceptatie: 23-09-2021 (S2-2021125).

Oostburg, 6 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene plaatselijke verordening (Wabo)

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Papenmuts 26 te IJzendijke voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 22-12-2020 / datum acceptatie: 22-09-2021 (UI-2021003)

Oostburg, 6 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen 

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Alcoholwet

 • Een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Boulevard de Wielingen 39 te Cadzand, datum verzending besluit: 24 september 2021 (21.0012291).

Exploitatievergunning

 • Een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Boulevard de Wielingen 39 te Cadzand, datum verzending besluit: 24 september 2021 (21.0012294).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 6 oktober 2021,

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

J.B. de Graaf