Openbare bekendmakingen week 21 2021

Vaststelling bestemmingsplan ‘Terras Badhuis Cadzand-Bad’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 april 2021 het bestemmingsplan ‘Terras Badhuis Cadzand-Bad’ ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Boulevard de Wielingen 2 te Cadzand-Bad. Het plan ziet toe op de formele planologische regeling van drie terrassen ter plaatse van het restaurant Badhuis Cadzand-Bad.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.  

Het plan inzien 

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 27 mei 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 7 juli 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien op onze website en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpterrasbadhuis-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.   

Beroep 

Met ingang van 27 mei 2021 kan gedurende en termijn van zes weken (tot en met 7 juli 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. 
  
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 
  
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. 

Oostburg, 26 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje – Badhuisweg 70 Cadzand’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje – Badhuisweg 70 Cadzand’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de percelen Steenhovensedijk 9 te Waterlandkerkje en het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie W, nummer 231 (gelegen naast Badhuisweg 70 te Cadzand). Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de bouwtitel van een woning gelegen op het perceel Steenhovensedijk 9 te Waterlandkerkje mogelijk naar het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie W, nummer 231 (gelegen naast Badhuisweg 70 te Cadzand). 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje – Badhuisweg 70 Cadzand’ ligt met ingang van 27 mei 2021 gedurende zes weken (tot en met 7 juli 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien op onze website en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpstedijkbadhuiswg-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 26 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Het bouwen van een multifunctioneel gebouw, Sint Bavostraat te Aardenburg 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van een Multifunctioneel centrum op het adres Sint Bavostraat 30, 30A, 30B en 30C te Aardenburg.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 mei 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op onze website. 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 26 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : bouwen van een loods met gedeeltelijke huisvesting voor seizoenarbeiders
Locatie: Nieuwe Weg 2 te Eede

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 juni 2021.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : plaatsen van een kunstwerk  'Ode aan Jan de Prentenknipper' op het grasveld
Locatie: Markt te Retranchement

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet een getekende planschadeovereenkomst hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 juni 2021.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : uitbreiden van de woning buiten bestemmingsvlak
Locatie: Nieuwstraat 76 te Oostburg

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog geen getekende planschade overeenkomst hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 juni 2021.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : tijdelijk uitbreiden van de bestaande zandwinninglocaties om deze vervolgens op te vullen met goede landbouwgrond
Locatie: Sophiaweg / Coxydeweg te Oostburg

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 juni 2021.

Oostburg, 26 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester