Openbare bekendmakingen week 19 2021

Extra informatieve raadsbijeenkomst en Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een 

 • extra Informatieve raadsbijeenkomst gepland is op maandag 17 mei 2021 om 19.30 uur met als onderwerpen: voorlopig beleidskader handhaving toeristische verhuur (beeldvormend) en burgerparticipatie/Right to Challenge. De bijeenkomst is digitaal.
 • en een Raadscommissie Samenleving/Middelen op dinsdag 18 mei 2021 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis. I.v.m. de coronamaatregelen zal deze plaatsvinden zonder publiek.

Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van de bijeenkomst en de vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van de commissie, mevrouw Y.R.G. van Hurck, via 0117 – 457 291 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 12 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Anterieure overeenkomst bouwplan Ringdijk Zuid 7 te Cadzand

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 15 april 2021 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie W nummer 894 en nummer 508. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening. 

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 13 mei 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Oostburg, 12 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Boulevard de Wielingen 15, Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage wordt gelegd:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 15 Cadzand-Bad’;
 2. Een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het realiseren van een appartementencomplex op het perceel Boulevard de Wielingen 15 te Cadzand-Bad.

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor het realiseren van een appartementencomplex met 14 eenheden verdeeld over 4 bouwlagen en de bijbehorende parkeervoorzieningen.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2021 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op deze ontwikkeling. Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Het plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan) en de ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) liggen met ingang van 13 mei 2021 gedurende zes weken (tot en met 24 juni 2021 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Daarnaast kan het volledige ontwerpbestemmingsplan worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpbouldewiel15cdz-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons voor het bestemmingsplan en de heer R. van de Rakt voor de omgevingsvergunning van de afdeling Externe Dienstverlening op het telefoonnummer +140117.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons of de heer R. van de Rakt van de afdeling Externe Dienstverlening op het telefoonnummer +140117.  

Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerp besluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of ontwerpvergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het  ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website en/of e-mail kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens is om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Oostburg, 12 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpwijzigingsplan Westlangeweg 8, Hoofdplaat

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Westlangeweg 8 Hoofdplaat te wijzigen. De initiatiefnemer wenst het bestaande bouwvlak te vergroten naar 1,5 hectare om de bedrijfsbebouwing uit te breiden. Uitbreiding is mede noodzakelijk voor de realisatie van een waterberging binnen het bouwvlak. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 13 mei 2021 gedurende zes weken (tot en met 23 juni 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpwestlangeweg8-ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw L. Joosten via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Oostburg, 12 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking Mandaatbesluit fiscalisten parkeerbelastingen

De heffingsambtenaar van de gemeente Sluis maakt bekend dat hij bij besluit van 10 mei 2021 een aantal personen heeft aangewezen om namens hem op te treden bij het vaststellen van de naheffingsaanslagen parkeerbelastingen. Het ‘Mandaatbesluit fiscalisten parkeerbelastingen mei 2021’ treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van deze bekendmaking.

Het besluit ligt tijdens de openingsuren ter inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning via het telefoonnummer 140117.

Oostburg, 12 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Papenmuts, kavel 7 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2021127);
 • Langeweg 41 te Breskens voor het vervangen van de kozijnen (OV-2021128);
 • Rijksweg 7 te Eede voor het verplaatsen van de overheaddeur van de loods en het bekleden van de oostgevel met damwandplaten (OV-2021129);
 • Bakkerstraat te Oostburg voor het vervangen en vernieuwen van het elektriciteits-, gas-, en drinkwaterleidingnetwerk (OV-2021130);
 • Westlandstraat 15 te Breskens voor het bouwen van een garage (OV-2021131);
 • Zuiderbruggeweg 3 te Sluis voor het verbouwen van de woning tot B&B (OV-2021132);
 • Sint Bavodijk 60 te Nieuwvliet voor het uitbreiden van de dijkwoning (OV-2021134);
 • Poon 18 te Breskens voor het plaatsen van een tuinhuis (OV-2021135);
 • Dorpsplein 29 te Schoondijke voor het wijzigen van de gevel (OV-2021136).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 12 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Oude Eedeweg 1 en 1A te Eede voor het bouwen van een bedrijfsgebouw en woning, datum verzending besluit: 30-04-2021 (OV-2020313);
 • Steigerschuit 7 te Breskens voor het plaatsen van een tuinhuis, datum verzending besluit: 30-04-2021 (OV-2021065);
 • Schorpioen 53 te Oostburg voor het verbreden van de sectionaaldeur en het bekleden van de punt van de gevel met hout, datum verzending besluit: 30-04-2021 (OV-2021066);
 • Walenstraat 7 te Groede voor het renoveren van de woning, datum verzending besluit: 30-04-2021 (OV-2021078);
 • 2e Hogendijk 6 te Oostburg voor het verbouwen van de woning, datum verzending besluit: 06-05-2021 (OV-2021082);
 • Tivoli 6 te IJzendijke voor het geheel vernieuwen van de garage, datum verzending besluit: 06-05-2021 (OV-2021099);
 • Bestevaerstraat 2 te Oostburg voor het vervangen van de kozijnen en deuren, datum verzending besluit: 06-05-2021 (OV-2021115);
 • Ondernemersweg 180 te Oostburg voor het bouwen van een loods, datum verzending besluit: 06-05-2021 (OV-2021118).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 12 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Nieuwstraat 35 te Eede voor het slopen van de garage, datum ontvangst: 15-04-2021 / datum acceptatie: 21-04-2021 (S2-2021047);
 • Torenweg 1 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak,  een buis van de zolder van de schuur én losliggende golfplaten en plaatmateriaal op het maaiveld, datum ontvangst: 15-04-2021 / datum acceptatie: 21-04-2021 (S2-2021048).

Oostburg, 12 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : renoveren van de gevels van het kantoor
Locatie: Buys Ballotstraat 14 te Schoondijke

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 juni 2021

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : aanleggen van een waterbassin voor beregening landbouwpercelen op het kadastraal perceel M 1632
Locatie: tegenover Sasputsestraat 9 te Schoondijke

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 juni 2021.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : verbouwen van de woning
Locatie: Dinsdagstraat 6 te Sluis

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 juni 2022.

Oostburg, 12 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Het brandveilig gebruik van het pand - Provincialeweg 10 B te Groede

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het brandveilig gebruik van het pand op het adres aan de Provincialeweg 10B te Groede. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 mei 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 12 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • G. De Smet, voor het perceel Groeneweg/Odeweg te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB K 479 en K 457;
 • M. Willems, voor het perceel Zompelweg te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB N 90;
 • A. van de Vijver, voor het perceel Graafjansdijk te Sluis, kadastraal bekend onder het nummer ADB M 843;
 • F.G.I. Tas, voor het perceel Steenovensedijk te Waterlandkerkje, kadastraal bekend onder het nummer OBG O 1186;
 • J.A.G. de Bruijckere, voor het perceel Oostburgseweg te Aardenburg, kadastraal bekend onder het nummer ADB S 1141;
 • C.Z.O. Agro VOF, voor het perceel Provincialeweg te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG V1015;
 • C.Z.O. Agro VOF, voor het perceel Akkerweg/Provincialeweg te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG V 1050;
 • C.Z.O. Agro VOF, voor het perceel Molenweg te Zuidzande, kadastraal bekend onder het nummer OBG V 287;
 • C.Z.O. Agro VOF, voor het perceel Antwerpenpolderweg te Zuidzande, kadastraal bekend onder het nummer OBG U 504;
 • C.Z.O. Agro VOF, voor het perceel Bruggendijk te Oostburg, kadastraal bekend onder het nummer OBG U 745;
 • C.Z.O. Agro VOF, voor het perceel Henricusdijk te Oostburg, kadastraal bekend onder het nummer OBG P 1344;
 • C.Z.O. Agro VOF, voor het perceel Oude Haven 21 (achter het erf) te Oostburg, kadastraal bekend onder het nummer OBG T 1485;
 • C.Z.O. Agro VOF, voor het perceel Stampershoekweg te Oostburg, kadastraal bekend onder het nummer OBG P 1334;
 • C.Z.O. Agro VOF, voor het perceel Bruggendijk te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG V 666;
 • C.Z.O. Agro VOF, voor het perceel Kokersweg te Zuidzande, kadastraal bekend onder het nummer OBG U 979;
 • D.W. Luteijn, voor het perceel Ter Moere te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG V 636;
 • Mts C.R.A.G. Bonte-Focke, voor het perceel Eiland te St. Kruis, kadastraal bekend onder het nummer ADB P 404;
 • Mts. C.R.A.G. Bonte-Focke, voor het perceel Molenweg te St. Kruis, kadastraal bekend onder het nummer ADB P 568;
 • Mts. C.R.A.G. Bonte-Focke, voor het perceel Wildeweg te Waterlandkerkje, kadastraal bekend onder het nummer OBG O 547.

Deze melding met bijbehorende stukken liggen met ingang van vandaag tijdens de openingsuren voor een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg, 12 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman