Openbare bekendmakingen week 9 2021

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 9 maart 2021 om 19.30 uur. Voorzitter: de heer R.P. Evers.

De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. 

De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 3 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Grote Beer (bunker) Oostburg’

Op 24 februari 2021 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Grote Beer (bunker) Oostburg’. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart het ingediende beroep ongegrond.  

Het bestemmingsplan ‘Grote Beer (bunker) Oostburg’, vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2019 is daarom met ingang van 25 februari 2021 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1714.bpgrotebeerbunker-VG01.

Oostburg, 3 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Tweede Kamer verkiezingen

Voor de Tweede Kamer verkiezingen op 15, 16 en 17 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende stembureaus aangewezen:

Op woensdag 17 maart zijn onderstaande stembureaus van 07.30 tot 21.00 uur geopend.

 1. Kerkgebouw Open Haven (Kerkplein 1, Oostburg)
 2. Parochiecentrum H. Eligiuskerk (Sint Eligiusplein 17, Oostburg)
 3. Achteringang Dorpshuis(Dorpsstraat 6, Zuidzande)
 4. Verenigingsgebouw (Prinsestraat 2, Cadzand)
 5. Dorpshuis (Sint Pieterstraat 3, Nieuwvliet)
 6. MFC 't Torentje (Monnikenstraat 2, Groede)
 7. MFC De Korre (Ghistelkerke 1A, Breskens)
 8. Kantine V.V. Breskens (Oude Rijksweg 30D, Breskens)
 9. Dorpshuis (Schoolstraat 14, Hoofdplaat)
 10. O.L. Vrouw ten Hemelopneming kerk (Koninginnestraat 7, IJzendijke)
 11. Hoofdingang Protestantse Kerk (Dorpsplein 37, Schoondijke)
 12. Dorpshuis (PC Boutensstraat 19, Waterlandkerkje)
 13. Marktstraat 1 (Marktstraat 1, Aardenburg)
 14. Dorpshuism(Schoolpad 1, Sint Kruis)
 15. Dorpshuis (Dorpsplein 3, Eede)
 16. MFC De Keure (Kloosterstraat 38, Sluis)
 17. Voormalig Dorpshuis (Markt 1, Retranchement)

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn onderstaande stembureaus van 07.30 tot 21.00 uur geopend.

 1. Kerkgebouw Open Haven (Kerkplein 1, Oostburg)
 2. MFC De Korre (Ghistelkerke 1A , Breskens)
 3. MFC De Keure (Kloosterstraat 38, Sluis)

Afgiftepunt voor het inleveren van de uitgebrachte briefstemmen

U kunt de uitgebrachte briefstemmen in een gesloten envelop inleveren bij de balie van het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente Sluis in Oostburg, Nieuwstraat 22. Het afgiftepunt is van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart 2021 tijdens werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Op woensdag 17 maart 2021 is het afgiftepunt geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Vooropening uitgebrachte briefstemmen

Vooropening van de uitgebrachte briefstemmen vindt plaats op zaterdag 13 maart 2021 vanaf 10.00 uur, dinsdag 16 maart 2021 vanaf 08.30 uur en woensdag 17 maart 2021 vanaf 08.30 uur en vanaf 21.00 uur in het KCC.

Tellen stemmen 

Het tellen van de uitgebrachte stemmen op 15 en 16 maart en van de ontvangen briefstemmen op 17 maart vindt plaats op 17 maart in diverse zalen in het gemeentehuis, Nieuwstraat 22 te Oostburg:

 • Tussen 8.30 en 11.00 uur: de 3 stembureaus van de zittingen op 15 maart 2021;
 • Tussen 11.00 en 13.30 uur: de 3 stembureaus van de zittingen op 16 maart 2021;
 • Tussen 21.30 en 24.00 uur: briefstembureau 2 van de ontvangen stembiljetten op 17 maart 2021.

Het tellen van de stemmen van briefstembureau 1 van de ontvangen stembiljetten tot 17 maart 2021 vindt woensdag 17 maart 2021 vanaf 11.00 uur plaats in de sporthal van Sportcomplex De Eenhoorn, Baljuw Veltersweg 15 te Oostburg. Van deze stembureaus wordt de uitslag van de tellingen na 21.00 uur bekendgemaakt. Het tellen van de stemmen van het stembureau in Cadzand zal woensdag 17 maart na 21.00 uur plaatsvinden in de Sporthal te Cadzand, Noorddijk 3.

Oostburg, 3 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Buysse H.

Op 31 januari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Buysse H. gelegen aan Goedleven 8 in Waterlandkerkje. Het betreft een melding voor het plaatsen van een mecanische CO2 koelinstallatie. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210076. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51202869 of 0115-745100.

Oostburg, 3 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvraag omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor:

 • Tragel Oost 10 te Schoondijke voor het uitbreiden van de bestaande loods (OV-2021047).

Rectificatie week 8:

 • Steenhovensedijk 4 te Waterlandkerkje voor het bouwen van een woning (OV-2021024) komt te vervallen. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 3 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

•    Walstraat 17 te IJzendijke voor het plaatsen van nieuwe raamkozijnen en het huisvesten van tijdelijke werknemers, datum verzending besluit: 18-02-2021 (OV-2020357);
•    Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de brandveiligheid, datum verzending besluit: 19-02-2021 (OV-2020285);
•    Steigerschuit 20 te Breskens voor het vervangen van de garagedeur door een raamkozijn, datum verzending besluit: 19-02-2021(OV-2020318);
•    Industrieweg 8 te Oostburg voor het uitvoeren van een aantal interne wijzigingen, het plaatsen van een tussenvloer en het wijzigen van de gevels, datum verzending besluit: 19-02-2021 (OV-2020337);
•    Hoogstraat 58 te Sluis voor het verwijderen van een dragende wand en het plaatsen van een stalen portaal op de bestaande fundering, datum verzending besluit: 19-02-2021 (OV-2021005);
•    Duindoornstraat 8A te Cadzand voor het herbouwen van de recreatiewoning, datum verzending besluit: 24-02-2021 (OV-2020319);
•    Markt 32 te Groede voor het verbouwen van de garage/schuur tot een appartement, datum verzending besluit: 24-02-2021 (OV-2020329);
•    Nieuwstraat 52 te Sluis voor het uitbreiden van de opslagloods, datum verzending besluit: 24-02-2021 (OV-2021006).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 3 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: aanleggen van nutsvoorzieningen
Locatie: Adornisdijk 3 E te Nieuwvliet

De beslistermijn wordt verlengd omwille van het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor : bouw- en woonrijp maken en kappen van bomen voor de volgende fase van het plan 'kustpark Zeebad". Het  betreft deelgebied Noord
Locatie: Langeweg te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: realiseren van vakantiewoningen en een hoofdentree gebouw, het plaatsen van een keerwand op het terrein ter plaatse van expeditie zone hoofdentreegebouw, het aanleggen van vakantiepark met benodigde voorzieningen conform inrichtingsplan en het plaatsen van afvalcontainers op de afval inzamelplekken.
Locatie: Zandertje 30 030 te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 april 2021.

Oostburg, 3 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving ontwerpbeschikking brandveilig gebruik

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure - brandveilig gebruik van het pand op het adres Markt 28 in Groede. Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het brandveilig gebruik van het vakantieverblijf voor meer dan 10 personen op het adres Markt 28 in Groede.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 maart 2021 gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 3 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie,
A. Wouterse-van Damme