Openbare bekendmakingen week 12 2021

Concept Beleidsplan Kindvoorzieningen gemeente Sluis 2021-2024

Op 16 februari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het concept Beleidsplan kindvoorzieningen gemeente Sluis 2021-2024. In dit beleidsplan worden ambities uitgesproken en doelen geformuleerd om de ambities te halen op het gebied van kindvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het gaat bijvoorbeeld om doelen rondom het (door)ontwikkelen van een doorlopende leer- en ontwikkellijn, thuisnabij kwalitatief sterk onderwijs en sterke ondersteuning en samenwerking. Samenwerking tussen onderwijs en jeugd en de samenwerking met ouders, bedrijven en instellingen in de kernen. 

Het concept Beleidsplan kindvoorzieningen gemeente Sluis 2021-2024 ligt van 24 maart tot en met 5 mei 2021 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk zijn reactie hieromtrent kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500AA Oostburg. Inhoudelijke informatie kan verkregen worden bij mevrouw E. Tolhoek, via telefoonnummer 140117.

Het concept Beleidsplan kindvoorzieningen gemeente Sluis 2021-2024 wordt ter besluitvorming aangeboden in de raadsvergadering van 8 juli 2021. 

Oostburg, 24 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Anterieure overeenkomst bouwplan Buijzenpolderdijk 7 te Breskens

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 15 maart 2021 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie L nummer 1396 en nummer 1774 gedeeltelijk. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 25 maart 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Oostburg, 24 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Anterieure overeenkomst bouwplan Mariastraat 35 te Cadzand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 15 maart 2021 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EC nummer 1022 en nummer 2082 gedeeltelijk. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 25 maart 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Oostburg, 24 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vooraankondiging bestemmingsplan 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Lampsinsdijk 2 te Nieuwvliet (saneren minicamping en realiseren vakantiewoningen). 

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. 

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke internetsite www.gemeentesluis.nl

​​​Oostburg, 24 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Strandexploitatiebedrijf Michielsen B.V.

Op 6 maart 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Strandexploitatiebedrijf Michielsen B.V. gelegen aan Dorpsstraat 45 a in Nieuwvliet. Het betreft een melding voor het starten van het bedrijf. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210167. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51202869 of 0115-745100.

Melding Activiteitenbesluit van Las- en constructiewerken Andy van de Vijver

Op 10 maart 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Las- en constructiewerken Andy van de Vijver gelegen aan Hazewegeling 1A in Eede. Het betreft een melding voor het in werking hebben van een las- en constructiebedrijf. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210179. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51205993.

Melding Activiteitenbesluit milieu van P. Slits

Op 12 maart 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van P.Slits gelegen aan Praatvlietweg 3 in Sluis. Het betreft een melding voor het beëindigen van het bedrijf. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210182. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51202869 of 0115-745100.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Loon- en grondverzetbedrijf Kools

Op 12 maart 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Loon- en grondverzetbedrijf Kools gelegen aan Hofstedenstraat Oost 10 in IJzendijke. Het betreft een melding voor het plaatsen van een werktuigenloods. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210181. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51205993.

Meldingen Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 26 februari 2021 zijn er meldingen in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Nortier Verhuur B.V. ontvangen. Het betreft meldingen voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locaties gelegen aan de:

 • Draaibrug 55 te Aardenburg. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 20 maart 2021 tot 20 april 2021 en zullen maximaal 3,5 werkdagen duren;
 • Heilleweg 16 te Sluis. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 24 maart 2021 tot 24 april 2021 en zullen maximaal 3 werkdagen duren;
 • Brugsevaart 12 te Oostburg. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 23 maart 2021 tot 23 april 2021 en zullen maximaal 1 werkdag duren.

De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. De meldingen zijn geregistreerd onder nummer V-MMP21001/ 00269964. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD Zeeland, telefoonnummer 06-51206349 of 0115 - 745100.

Oostburg, 24 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Steigerschuit 7 te Breskens voor het plaatsen van een tuinhuis (OV-2021065);
 • Schorpioen 53 te Oostburg voor het verbreden van de sectionaaldeur van de garage en het bekleden van de punt met hout (OV-2021066);
 • Boulevard de Wielingen 35 t/m 44 en 49 te Cadzand voor het realiseren van terrassen op het Duinplein (OV-2021067);
 • Nieuweweg 1 te Groede voor het ombouwen van 2 schuren tot 5 recreatieappartementen (Nieuw Economische Drager) (OV-2021068);
 • Zandstraat 4 te Sluis voor het plaatsen van een stacaravan op het terrein tijdens de verbouwingswerkzaamheden (OV-2021069);
 • Haven 1-1A tot Gaaiperswei 56-62 te Aardenburg voor het aanleggen van middenspanningskabels (OV-2021071);
 • Sassenstraat 17 te Aardenburg voor het plaatsen van een woonserre aan de achtergevel (OV-2021072);
 • Boulevard 41 te Breskens voor het uitbreiden van het bestaande balkon (OV-2021073);
 • Oudestad 90 te Oostburg voor het ophogen van het dak voor het realiseren van een extra slaapkamer (OV-2021074);
 • Badhuisweg 6 te Cadzand voor het vergroten van de dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning (OV-2021075):
 • Molenberg 3 te Oostburg voor het verbouwen van het voormalige kerkgebouw tot woonruimte en atelier (OV-2021076);
 • Heilleweg 21 te Sluis voor het wijzigen van de gevel, het aanbouwen van een berging, het isoleren en verhogen van de kap en vernieuwen van de dakkapel (OV-2021077);
 • Walenstraat 7 te Groede voor het renoveren van de woning (OV-2021078);
 • Kruithuissstraat 25 te IJzendijke voor het veranderen van de kleur van de kozijnen en voordeur (OV-2021079);
 • Heilleweg te Sluis voor het aanleggen van kabels en leidingen (OV-2021080);
 • Sasputsestraat 9 te Schoondijke voor het aanleggen van een waterbassin, op het perceel kadastraal bekend onder Oostburg, sectie M nummer 1632, voor beregening van de omliggende landbouwpercelen (OV-2021081);
 • 2e Hogendijk 6 te Oostburg voor het verbouwen van de woning (OV-2021082);
 • Grote Kade 20 te Breskens voor het verbouwen van de woning naar winkel/horeca en appartement (OV-2021083);
 • Liguster 91 te Nieuwvliet voor het uitbreiden van de recreatiewoning (OV-2021084);
 • Sincfal 27 te Cadzand voor het uitbreiden van de recreatiewoning (OV-2021085);
 • Provincialeweg 54 te Groede voor het bouwen van een schuur (OV-2021086).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 24 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Langeweg te Breskens voor het bouw- en woonrijp maken en kappen van bomen voor de volgende fase van het plan ‘Kustpark Zeebad’. Het betreft deelgebied Noord, datum verzending besluit: 12-03-2021 (OV-2020363);
 • Dorpsstraat te Retranchement voor het aanleggen van een zitplek en het plaatsen van een kunstwerk, datum verzending besluit: 12-03-2021 (OV-2021037);
 • Retranchementseweg 2 en 2A te Cadzand voor het samenvoegen van deze 2 panden, datum verzending besluit: 12-03-2021 (OV-2021041);
 • Dorpsplein 29A te Schoondijke voor het wijzigen van de voorgevel, datum verzending besluit: 15-03-2021 (OV-2021039);
 • Smedekensbrugge 13 te Aardenburg voor het plaatsen van een kozijn ter vervanging van de bestaande garagepoort, datum verzending besluit: 15-03-2021 (OV-2021044);
 • Handboogstraat 6 te IJzendijke voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de brandveiligheid, datum verzending besluit: 17-03-2021 (OV-2020341);
 • Hofstedenstraat Oost 10 te IJzendijke voor het bouwen van een loods, datum verzending besluit: 17-03-2021 (OV-2021028);
 • Einsteinstraat en Buys Ballotstraat te Schoondijke voor het aanleggen van elektrakabels en het plaatsen van een trafostation, datum verzending besluit: 17-03-2021 (OV-2021045);
 • Tragel Oost 10 te Schoondijke voor het uitbreiden van de bestaande loods, datum verzending besluit: 17-03-2021 (OV-2021047).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 24 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Nieuwesluisweg 7 te Breskens voor het slopen van de woning en opstal inclusief vloer en funderingen, datum ontvangst: 18-02-2021 / datum acceptatie: 05-03-2021 (S2-2021003);
 • Mr A Roeststraat 7 te Groede voor het verwijderen van asbest uit de woning, datum ontvangst: 16-02-2021 / datum acceptatie: 11-03-2021 (S2-2021024);
 • Steenhovensedijk 4 te Waterlandkerkje voor het slopen van de woning en garage, datum ontvangst: 09-02-2021 / datum acceptatie: 11-03-2021 (S2-2021025);
 • J F de Millianostraat 47 te Breskens voor het verwijderen van asbest uit de woning, datum ontvangst: 01-03-2021 / datum acceptatie: 11-03-2021 (S2-2021027);
 • Brandkreekdijk 2 te Sint Kruis voor het saneren van de asbesthoudende golfplaten van het dak en de grond, datum ontvangst: 25-02-2021 / datum acceptatie: 11-03-2021 (S2-2021028);
 • Smedekensbrugge 20 te Aardenburg voor het verwijderen van asbest en het slopen van de topgevels van de schuur, datum ontvangst: 26-02-2021 / datum acceptatie: 11-03 2021 (S2-2021029)

Oostburg, 24 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de brandveiligheid
Locatie: Handboogstraat 6 te IJzendijke

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : bouwen van een woning
Locatie: Zandertje 3 te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : bouwen van een bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning
Locatie: Oude Eedeweg te Eede

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 mei 2021.

Oostburg, 24 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester