Openbare bekendmakingen week 11 2021

Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 25 maart 2021 om 19.30 uur

De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De besluitvormende raadsvergadering is digitaal. De geluidsopname kunt u live beluisteren op onze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl

Oostburg, 17 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking Tijdelijke beleidsregels TONK 2021

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 2 maart 2021 “de tijdelijke  beleidsregels TONK gemeente Sluis” hebben vastgesteld. Op basis van deze regels kunnen inwoners die problemen hebben met het betalen van hun woonlasten, in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage. Een voorwaarde is dat de financiële problemen zijn ontstaan door Covid-19 (Coronavirus). De eventuele bijdrage is een vorm van bijzondere bijstand en onbelast.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 140117 (vanuit het buitenland +31 117 - 457 000). De tijdelijke beleidsregels TONK liggen in verband met corona niet ter inzage in het gemeentehuis maar worden in plaats daarvan gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

Oostburg, 17 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Anterieure overeenkomst bouwplan camping Zonneweelde te Nieuwvliet

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 8 maart 2021 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie V nrs. 29, 446, 447, 1808, 1809, 1810 en 1811. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 18 maart 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.     

Oostburg, 17 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vooraankondiging bestemmingsplan 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor Duinhof Noord te Cadzand-Bad.  

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. 

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke internetsite www.gemeentesluis.nl. 

Oostburg, 17 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan ‘Duinhof Noord Cadzand-Bad’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Duinhof Noord Cadzand-Bad’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de realisatie van 46 appartementen en een commerciële ruimte op Duinhof Noord (de betrokken percelen staan kadastraal bekend als Oostburg sectie EC nummers 99, 100, 1692, 1693 en 1519 gedeeltelijk). 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Duinhof Noord Cadzand-Bad’ ligt met ingang van 18 maart 2021 gedurende zes weken (tot en met 28 april 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpduinhofnoord-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening, op het telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. De Crisis- en herstelwet is van toepassing verklaard op deze procedure.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 17 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Informatieavond - Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpwatervergunning Noordzeestraat 2, Cadzand (Hotel Noordzee)

Burgemeester en wethouders van Sluis maakten op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening op 18 februari 2021 bekend dat de volgende stukken ter inzage werden gelegd: 

 1. het ontwerpbestemmingsplan Noordzee – de Wielingen en 
 2. een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het uitbreiden van hotel Noordzee aan de Noordzeestraat 2 te Cadzand-Bad. 
 3. een ontwerp van de watervergunning voor de ver- en nieuwbouw van hotel Noordzeestraat 2 te Cadzand.

Burgemeester en wethouders willen belangstellenden graag nader informeren over het plan en organiseren een informatieavond op dinsdag 23 maart 2021 van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens deze informatieavond zal het plan nader worden toegelicht door de initiatiefnemers. Burgemeester en wethouders zullen voorzien in een weergave van het verloop van het proces. De toelichting op het bestemmingsplan Noordzee-de Wielingen zal digitaal plaatsvinden. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan mevrouw A. de Feijter - adefeijter@gemeentesluis.nl. Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname via Teams.

Oostburg, 17 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu Van Acker LMB

Op 5 maart 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Van Acker LMB gelegen aan Plakkebord 3 in Waterlandkerkje. Het betreft een melding voor het veranderen van de indeling van het bedrijf aan de Plakkebord 3 in Waterlandkerkje en het opslaan van bodembedreigende vloeistoffen aan de Sint Lievensdijk 4 in Waterlandkerkje. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210168. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51202869 of 0115-745100.

Oostburg, 17 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • J.F. de Millianostraat 69 te Breskens voor het plaatsen van een berging (OV-2021057);
 • Haven Westzijde 21 te Breskens voor het verbouwen van dit pand voor het gebruik als sportschool (OV-2021058);
 • Minnepoortstraat – Barakkenstraat te IJzendijke voor het aanleggen van elektriciteitsbekabeling (OV-2021059);
 • Past. JAM vd Muijsenbergstraat 93 te Hoofdplaat voor het wijzigen van het gebruik van dit pand van kantoor naar woning (OV-2021060);
 • Heggerank 16 te Nieuwvliet voor het plaatsen van een erfafscheiding (OV-2021061);
 • Rijksweg 7 te Eede voor het verplaatsen van de overheaddeur van de loods (OV-2021062);
 • Plangebied kustpark Zeebad te Breskens voor het plaatsen van een tijdelijk informatiecentrum (OV-2021063).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 17 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Papenmuts 26 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 04-03-2021 (OV-2020355);
 • Kaai 8 te Sluis voor het veranderen van de voorgevel, het plaatsen van een zonnewering en het maken van doorgangen naar het naastgelegen pand, datum verzending besluit: 05-03-2021 (OV-2020310);
 • Oudemansdijk 6 A te IJzendijke voor het legaliseren van de woning in de voormalige werkplaats, datum verzending besluit: 05-03-2021 (OV-2020331);
 • Adornisdijk 3 E te Nieuwvliet voor het aanleggen van nutsvoorzieningen, datum verzending besluit: 05-03-2021 (OV-2020333);
 • Dokweg 10 te Breskens voor het bouwen van een loods, datum verzending besluit: 05-03-2021 (OV-2021012);
 • Dorpsstraat 17 te Zuidzande voor het wijzigen van het kozijn van de voordeur, datum verzending besluit: 05-03-2021 (OV-2021031).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 17 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: wijzigen van het gebruik naar detailhandel
Locatie: Boulevard de Wielingen 34 te Cadzand

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: bouwen van de beheerderswoning
Locatie: Badhuisweg 68 A te Cadzand

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 april 2021.

Oostburg, 17 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen 

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Overige vergunningen

 • Een vergunning op grond van de Wet op Kansspelen voor een loterij ten bate van de Visserijfeesten Breskens, datum verzending besluit 25 februari 2021 (nummer 21.0001927).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 17 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
P.J.H. Katsman