Openbare bekendmakingen week 10 2021

Raadscommissie Samenleving/Middelen 

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 16 maart 2021 om 19.30 uur. Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De vergadering is digitaal en live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw Y.R.G. van Hurck via 0117 - 457 291 of Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 10 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking tot het vaststellen van een extra aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend, dat zij in hun vergadering van 9 maart 2021 hebben besloten tot het vaststellen van een extra aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:48 van de APV gemeente Sluis. Op grond van dit artikel is het in de hierna genoemde gebieden verboden om  alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke. Het besluit betreft de (horeca)gebieden van de kernen Aardenburg, Eede, Groede, Hoofdplaat, Retranchement, Schoondijke, Sint Kruis, Waterlandkerkje, IJzendijke en Zuidzande alsmede de stranden. Dit aanwijzingsbesluit is tot nader orde van kracht. Het eerder genomen aanwijzingsbesluit voor de kernen Breskens, Cadzand, Oostburg en Sluis blijft onverminderd tot nader orde van kracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Dienstverlening op het telefoonnummer: +140117.

Oostburg, 10 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • De Vlaschaard 1 te Eede voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw met 10 units (OV-2021048);
 • Nieuwe Weg 2 te Eede voor het bouwen van een loods met een gedeelte voor het huisvesten van seizoenarbeiders (OV-2021049);
 • Turkeije 2 te Waterlandkerkje voor het uitbreiden van de woning (OV-2021050);
 • bij Appelstraat 13 te Sint Kruis voor het rooien van een boom (OV-2021051);
 • Markt te Retranchement voor het plaatsen van het kunstwerk ‘Ode aan Jan de Prentenknipper’ (OV-2021052);
 • Verdronken Zwartepolder te Nieuwvliet-Bad voor het plaatsen van monitoringscontainer gedurende het broedseizoen (OV-2021053);
 • Buys Ballotstraat 14 te Schoondijke voor het renoveren van de gevels van het kantoor (OV-2021054)
 • Draaibrug 31 te Aardenburg voor het uitbreiden van de woning (OV-2021055);
 • Oudestad 18 te Oostburg voor het vergroten en renoveren van de woning (OV-2021056).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 10 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Provincialeweg 40 te Groede voor het vernieuwen van het dak van de aanbouw en het isoleren van de muur aan de zijde van de aanbouw, datum verzending besluit: 26-02-2021 (OV-2020278);
 • Brieversweg 14 te Eede voor het vervangen van het bestaande dak, het plaatsen van gevelisolatie en het bouwen van een aanbouw, datum verzending besluit: 26-02-2021 (OV-2020283);
 • Driesprongweg 8 te Biervliet voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 26-02-2021 (OV-2020339);
 • Steenhovensedijk 4 te Waterlandkerkje voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 26-02-2021 (OV-2020347);
 • Transitoweg 102 en 104 te Nieuwvliet voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, datum verzending besluit: 26-02-2021 (OV-2021004);
 • Oudestad 1 te Oostburg voor het wijzigen van het gebruik van het pand, datum verzending besluit: 01-03-2021 (OV-2020349);
 • Varkensmarkt 19 te IJzendijke voor het verplaatsen van de schutting, datum verzending besluit: 01-03-2021 (OV-2021001);
 • Christoffelstraat 7 te Zuidzande voor het geheel vernieuwen van de bestaande garage, datum verzending besluit: 01-03-2021 (OV-2021010);
 • Margarethaweg 1 te Oostburg voor het wijzigen van het gebruik van de gronden, datum verzending besluit: 01-03-2021 (OV-2021004);
 • Ringdijk Noord 20 A te Cadzand voor het bouwen van een luifel aan de voorzijde en het stukadoren van de woning, datum verzending besluit: 03-03-2021 (OV-2020388).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.
 
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 10 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Golepoldersedijk 2 te Breskens voor het slopen van de landbouwschuur, datum ontvangst: 25-01-2021 / datum acceptatie: 24-02-2021 (S2-2021013);
 • Gravenweg 1 te Sint Kruis voor het slopen van een schuur, datum ontvangst: 10-02-2021 / datum acceptatie: 24-02-2021 (S2-2021022);
 • Zeedijk 24 te Nieuwvliet voor het slopen van een bijgebouw, datum ontvangst: 12-02-2021 / datum acceptatie: 24-02-2021 (S2-2021023).

Oostburg, 10 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor: bouwen van 16 8-persoons recreatievilla's
Locatie: Badhuisweg 68 A te Cadzand
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor: bouwen van een centrumgebouw bij vakantiepark De Betteld
Locatie: Badhuisweg 68 A te Cadzand
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor: bouwen van 4 10-persoons recreatievilla's
Locatie: Badhuisweg 68 A te Cadzand
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor: bouwen van een opslagloods/berging
Locatie: Gouden Polderdijk 3 te Waterlandkerkje
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor: plaatsen van een tuinhuis
Locatie: Schoneveld 102 te Breskens
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor: bouwen van 36 woningen  in het uitbreidingsplan Groenevelt fase ll
Locatie: Groenevelt Fase ll te Sluis
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 april 2021.

Oostburg, 10 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • Agri van Landschoot VOF, voor het perceel Bewester Eede te Sluis, kadastraal bekend onder het nummer SLU O 483;
 • Maatschap Dekker-Calus, voor het perceel Zuiderbruggeweg, splitsing met Ezelstraat te Sluis, kadastraal bekend onder het nummer SLU O 316;
 • M.A. Goense, voor het perceel Appelstraat en Grote Boomdijk te St. Kruis, kadastraal bekend onder het nummer ADB O 371 en O 402;
 • Maatschap Dekker-Calus, voor het perceel Zandstraat te Sluis, kadastraal bekend onder het nummer SLU N 637;
 • P.H. Sturtewagen, voor het perceel Rijksweg te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB F 500;
 • Mts. Onderdonck, voor het perceel Hazewegeling te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB H 247;
 • J.J. Verhage, voor het perceel Stampershoekweg te Oostburg, kadastraal bekend onder het nummer OBG P 1923;
 • H.W. Roelse, voor het perceel Oostlangeweg te Hoofdplaat, kadastraal bekend onder het nummer OBG K 1085.

Deze melding met bijbehorende stukken liggen met ingang van vandaag tijdens de openingsuren voor een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg, 10 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
P.J.H. Katsman