Openbare bekendmakingen week 26 2021

Besluitvormende raadsvergadering 

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een 

 • besluitvormende raadsvergadering gepland is op donderdag 8 juli 2021 om 19.30 uur.

De vergadering kunt u live beluisteren op de website van onze gemeente. De agenda en bijbehorende stukken van de bijeenkomst en de vergaderingen kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken op onze website.  

Oostburg, 30 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking 1e wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2021

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de raad van de gemeente Sluis in zijn vergadering van 24 juni 2021 de 1e wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2021 heeft vastgesteld.

De verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2021 en ligt tijdens de openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. Daarnaast wordt de verordening gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning via 140117.

Oostburg, 30 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking aanwijzingsbesluit betaald parkeren juli 2021

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op 29 juni 2021 het ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren juli 2021’ hebben vastgesteld. Dit besluit omvat de aanwijzing van plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren in de gemeente Sluis.

Het besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2021 en ligt tijdens de openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning via 140117.

Oostburg, 30 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buijzenpolderdijk 7 Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'Buijzenpolderdijk 7 Breskens' binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. 

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpbznpolderdijk7-VG01).

Oostburg, 30 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Mariastraat 35 Cadzand’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'Mariastraat 35 Cadzand' binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. 

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714. bpmariastr35-VG01).

Oostburg, 30 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Coördinatiebesluit Boulevard de Wielingen 60-65 Cadzand-Bad (Roode Wielingen)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2020 heeft besloten de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten die noodzakelijk zijn voor het mogelijk maken van een nieuw complex met een multifunctionele ruimte op de begane grond en appartementen erboven op het perceel Boulevard de Wielingen 60-65 te Cadzand-Bad (Roode Wielingen):

 • het bestemmingsplan en de daarop berustende besluiten voor ontheffing, uitwerking of wijziging zoals bedoeld in artikel 3.1 en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;
 • de omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De coördinatieregeling zoals bepaald in paragraaf 3.6.1 Wro biedt de mogelijkheid een bestemmingsplan en de aanvragen voor de vergunningen en toestemmingen voor de uitvoering en realisatie ervan gecombineerd in procedure te brengen. Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de bij deze wet behorende bijlage 2, artikel 1. De mogelijkheid om beroep in te stellen is uiteraard wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wet ruimtelijke ordening. Voordat dat gebeurt moet er eerst een ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Op dat moment worden de bijbehorende ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage gelegd. Als die procedure wordt opgestart, wordt daarover een aparte kennisgeving geplaatst.

Oostburg, 30 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vooraankondiging bestemmingsplan 'Roode Wielingen', Boulevard de Wielingen 60-65 Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan voor het perceel Boulevard de Wielingen 60-65 te Cadzand-Bad (Roode Wielingen) voor te bereiden. Het bestemmingsplan is er op gericht een nieuw complex met een multifunctionele ruimte op de begane grond en appartementen erboven mogelijk te maken. 

Deze bekendmaking betreft enkel een vooraankondiging. Conform het bepaalde in artikel 1.3.1 lid 2 Bro delen wij u mee dat er omtrent dit voornemen geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. 

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit zal via een afzonderlijke publicatie worden bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatcourant en op onze website.

Oostburg, 30 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 18b Eede

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Rijksweg 18b te Eede te herzien. De initiatiefnemer wenst de bestaande  bestemming van het perceel om te zetten van Horeca naar Dienstverlening ten behoeve van het realiseren van een Medisch- en sportbegeleidingscentrum met een sportwinkel en beperkte horeca uitbating. De bestemming dient een herziening te krijgen. Om dit mogelijk te maken dient op basis van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening een postzegelbestemmingplan te worden opgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van 30 juni 2021 gedurende zes weken (tot en met 12 augustus 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via onze website en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bprijksweg18beede-ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw L. Joosten via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Oostburg, 30 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Weldlab

Op 7 mei 2021 is er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Weldlab gelegen aan de Erasmusweg 7 A in Cadzand. Het betreft een melding over het vervaardigen van stalen ramen en deuren met glas, en tuintafels met staal en hout. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210309. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland, tel. 06-13055800 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Oostburg, 30 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Schuitvlotstraat 40 te Groede voor het plaatsen van een dakkapel (OV-2021176);
 • Lange Wolstraat 2, 4 en 6 te Sluis voor het vervangen van de bestaande bebouwing door een gebouw met 27 studio’s en 6 appartementen (OV-2021177);
 • Retranchementseweg 2 te Cadzand voor het vervangen van een raam door een voordeur en het plaatsen van een poort in de heg aan de voorgevelzijde (OV-2021178);
 • Eurostraat 2 te Hoofdplaat voor het verbouwen en vergroten van de woning én het plaatsen van een dakkapel (OV-2021179);
 • Pollux 22 te Oostburg voor het vervangen van de houten panelen aan de gevel en het plaatsen van kunststof kozijnen (OV-2021180);
 • Westhavendam/Middenhavendam te Breskens voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg (OV-2021181);
 • J H van Dalestraat 20 te Breskens voor het bouwen van een garage (OV-2021182);
 • Schuitvlotstraat 15 te Groede voor het plaatsen van dakvensters en plaatsen van een carport (OV-2021184);
 • Zwaanstraat 25 te Eede voor het uitbreiden en restylen van de woning (OV-2021185);
 • Vlamingpolderweg 9 te Cadzand voor het aanleggen van een zwembad (OV-2021186).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 30 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend voor:

 • Papenmuts 53 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 21-06-2021 (OV-2021140).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 30 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmelding

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Boulevard de Wielingen 33 te Cadzand voor het slopen van de aanwezige bebouwing, datum ontvangst: 25-05-2021 / datum acceptatie: 03-06-2021 (S2-2021073).

Oostburg, 30 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester