Openbare bekendmakingen week 25 2021

Raadscommissie Samenleving/Middelen 

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de

 • Raadscommissie Samenleving/Middelen (raadsbreed) inzake de financiële stukken (jaarrekening, 1ste bestuursrapportage en kadernota) plaatsvindt op dinsdag 29 juni 2021 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis en van de
 • Raadscommissie Samenleving/Middelen (raadsbreed) inzake overige stukken plaatsvindt op woensdag 30 juni 2021 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis .

I.v.m. de coronamaatregelen zal deze plaatsvinden zonder publiek. Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken op onze website. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier de heer P. Claeijs via 0117 – 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 23 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Anterieure overeenkomst bouwplan Burghtkwartier Oostburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeente Sluis op 7 juni 2021 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen gelegen in het gebied begrensd door de Burgemeester H.A. Callenfelsstraat 3 t/m 19 en de Burgemeester I. van Houtestraat 1 t/m 19 en directe omgeving, beter bekend als “het Burghtkwartier”.  Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 24 juni 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Oostburg, 23 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van I. Nortier

Op 31 maart 2021 hebben wij een melding ontvangen van I. Nortier gelegen aan de Maagdenbergweg 2 in Oostburg. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het uitbreiden van het landbouwbedrijf met een gemechaniseerd loon- en grondverzetbedrijf. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210225.

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 06-51202869 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Melding Activiteitenbesluit milieu van J.L.G. de Meester B.V.

Op 29 april 2021 hebben wij een melding ontvangen van J.L.G. de Meester B.V. gelegen aan de Provincialeweg 10 in Groede. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over veranderen activiteiten van het bedrijf. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210292.

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland, tel. 06-82811325 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Uitdewilligen Agro

Op 2 juni 2021 hebben wij een melding ontvangen van Uitdewilligen Agro gelegen aan de Galgenstraat 1 in Sint Kruis. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het inwerking hebben van een koelinstallatie op propaan. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210374.

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de heer R.A.M. Loos, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51204154 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Oostburg, 23 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Klein Brabant 18 te Waterlandkerkje voor het bouwen van een loods voor agrarisch gebruik (OV-2021172);
 • Kruisdijkweg 3 te Groede voor het kappen van 2 wilgen (OV-2021173);
 • Hooge Platen in de Westerschelde voor het versterken van de broedfunctie van de lepelaar en dwergstern (OV-2021174);
 • Kruisdijkweg 3 te Groede voor het bouwen van een woning (OV-2021175).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 23 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Langeweg 41 te Breskens voor het vervangen van de kozijnen, datum verzending besluit: 04-06-2021 (OV-2021128);
 • tegenover Sasputsestraat 9 te Schoondijke voor het aanleggen van een waterbassin voor beregening van de landbouwpercelen, kadastraal bekend onder Oostburg, sectie M nummer 1632, datum verzending besluit: 11-06-2021 (OV-2021081);
 • Mosterdweg 5 A te Oostburg voor het aanbrengen van gevelisolatie en het wijzigen van het dak, datum verzending besluit: 11-06-2021 (OV-2021138);
 • Oostburgsestraat 44 te Zuidzande voor het uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 11-06-2021 (OV-2021139);
 • Westhavendam/Promenade te Breskens voor het realiseren van een tijdelijke rijbaanaansluiting vanaf de Westhavendam naar de Promenade, datum verzending besluit: 11-06-2021 (OV-2021150);
 • Oranjestraat 13 te IJzendijke voor het verhuren van een deel van de woning als bed en breakfast, datum verzending besluit: 14-06-2021 (OV-2021142);
 • Bewester Eede 4 te Sluis voor het omzetten van grasland naar bouwland, datum verzending besluit: 14-06-2021 (OV-2021165);
 • Sluissedijk 26 te Zuidzande voor het verharden en asfalteren van een dam, datum verzending besluit: 14-06-2021 (OV-2021152);
 • De Vlier 17 te Nieuwvliet voor het verlengen van de woning en het plaatsen van een nieuw dak, datum verzending besluit: 16-06-2021 (OV-2021102);
 • Nummer Eén 22 te Hoofdplaat voor het verbouwen van de woning, datum verzending besluit: 16-06-2021 (OV-2021105);
 • Nieuwstraat 34 te Eede voor het uitbreiden van de woning en het vervangen van de dakopbouw, datum verzending besluit: 16-06-2021 (OV-2021111).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 23 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Industrieweg 8 te Oostburg voor het verwijderen van asbest uit het gebouw, datum ontvangst: 18-12-2020 / datum acceptatie: 28-05-2021 (S2-2020160);
 • Waterpoortstraat 14 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 17-5-2021 / datum acceptatie: 27-05-2021 (S2-2021068).

Oostburg, 23 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene plaatselijke verordening (Wabo)

Ontvangen meldingen uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend de volgende meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Cadzandseweg 40 te Nieuwvliet voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 18-03-2021 / datum acceptatie: 03-06-2021 (UI-2021009);
 • Cadzandseweg 34 te Nieuwvliet voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 21-04-2021 / datum acceptatie: 03-06-2021 (UI-2021010);
 • Oudestad 86 te Oostburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 03-06-2021 (UI-2021011).

Oostburg, 23 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Brandveilig gebruiken van het pand op het adres Handboogstraat 6 te IJzendijke 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruiken van het pand op de locatie Handboogstraat 6 te IJzendijke.

U kunt de betreffende stukken van 24 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021 op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Tegen dit besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het  besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het KCC of downloaden van onze website.

Oostburg, 23 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman

Brandveilig gebruik van ziekenhuis Antonius op het adres Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruik van ziekenhuis Antonius op de locatie Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg.

U kunt de betreffende stukken van 24 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021 op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Tegen dit besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het  besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het KCC of downloaden van onze website.

Oostburg, 23 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen 

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Standplaatsvergunning

 • vergunning voor het innemen van een standplaats op vrijdagen op de parking van Jumbo te Oostburg voor de verkoop van vers Italiaans schepijs, met ingang van 2 juli 2021, datum verzending besluit: 28 mei 2021 (nummer 21.0005013); 
 • vergunning voor het innemen van een standplaats op woensdagen en zondagen te Retranchement voor de verkoop van vers Italiaans schepijs, met ingang van 2 juni 2021, datum verzending besluit: 28 mei 2021 (nummer 21.0005014).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 23 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman