Openbare bekendmakingen week 24 2021

Besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een 

 • Besluitvormende raadsvergadering gepland is op donderdag 24 juni 2021 om 19.30 uur.

De vergadering kunt u live beluisteren op de website van onze gemeente. De agenda en bijbehorende stukken van de bijeenkomst en de vergaderingen kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken op onze website

Oostburg, 16 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Beleidsnota artikel 13b Opiumwet: Damoclesbeleid 2021 

De burgemeester van de gemeente Sluis maakt bekend dat zij heeft besloten tot vaststelling van de Beleidsnota artikel 13b Opiumwet: kortgezegd het Damoclesbeleid 2021. In deze beleidsregels is bepaald welke bestuurlijke maatregelen worden genomen indien in panden soft- en/of harddrugs worden verhandeld of geproduceerd (artikel 13b Opiumwet).

Een nieuwe maatregel is dat er voortaan ook tot sluiting van een pand kan worden overgegaan als er sprake is van ‘voorbereidingshandelingen’. Als er middelen of voorwerpen worden aangetroffen die wijzen op de geplande productie van verdovende middelen, kan de burgemeester al een maatregel nemen.

De gewijzigde beleidsregels zijn identiek aan dat van de 12 andere Zeeuwse gemeenten. Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking en komen in de plaats van het Damoclesbeleid 2017. 

De beleidsregels liggen vanaf 17 juni 2021 gedurende vier weken kosteloos ter inzage. Inzage per e-mail is mogelijk. U kunt de beleidsregels opvragen vanaf de dag van deze bekendmaking via juridischezaken@gemeentesluis.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Center (KCC). 

Oostburg, 16 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Dieleman Bio Groenten VOF

Op 8 maart 2021 hebben wij een melding ontvangen van Dieleman Bio Groenten VOF gelegen aan de Gouden Polderdijk 3 in Waterlandkerkje. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het slopen van enkele huidige gebouwen en het bouwen van een nieuw gebouw op dezelfde locatie. Tevens wordt de huidige koelinstallatie op synthetisch koudemiddel vervangen door een koelinstallatie op natuurlijk koudemiddel. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210169 / 00270868.

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de heer R.S. Oosterwijk, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-55125436 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Oostburg, 16 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Cadzandseweg 40 te Nieuwvliet voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2021094 voor het bouwen van een woning (OV-2021167);
 • Ringdijk Zuid 7 te Cadzand voor het bouwen van een woning (OV-2021168);
 • Vlamingpolderweg 24 te Cadzand voor het plaatsen van een veranda aan de recreatiewoning (OV-2021169);
 • Provincialeweg 1 te Zuidzande voor het bouwen van een paardenstal (OV-2021170);
 • Oude Kerkstraat 20 te Sluis voor het vervangen van de T-mobile antennes (OV-2021171).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 16 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Buys Ballotstraat 14 te Schoondijke voor het renoveren van de gevels van het kantoor, datum verzending besluit: 04-06-2021 (OV-2021054);
 • Brieversstraat 55 te Eede voor het vergroten van de woning, datum verzending besluit: 04-06-2021 (OV-2021119);
 • Schoneveld 102 te Breskens voor het plaatsen van een erfafscheiding, datum verzending besluit: 04-06-2021 (OV-2021121);
 • Oudestad 6 te Oostburg voor het bouwen van een garage/schuur na de sloop van de bestaande garage, datum verzending besluit: 04-06-2021 (OV-2021147);
 • Nieuwe Weg 2C te Eede voor het bouwen van een loods met een gedeelte voor het huisvesten van seizoenarbeiders, datum verzending besluit: 07-06-2021 (OV-2021049);
 • Dinsdagstraat 6 te Sluis voor het verbouwen van de woning, datum verzending besluit: 07-06-2021 (OV-2021089);
 • Nieuwstraat 76 te Oostburg voor het uitbreiden van de woning buiten het bouwvlak op de bestemming agrarisch, datum verzending besluit: 07-06-2021 (OV-2021096);
 • Cadzandseweg 34 te Nieuwvliet voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 09-06-2021 (OV-2021126);
 • Rijksweg 7 te Eede voor het verplaatsen van de overheaddeur van de loods en het bekleden van de oostgevel met damwandplaten, datum verzending besluit: 09-06-2021 (OV-2021129);
 • Westlandstraat 15 te Breskens voor het bouwen van een garage op de erfgrens aan de achterzijde van het perceel, datum verzending besluit: 09-06-2021 (OV-2021131).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 16 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Buys Ballotstraat 15 (Tragel Oost-Technopark) te Schoondijke voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2019256 voor het realiseren van een zonneweide, datum verzending besluit: 25-05-2021 (OV-2021092);
 • Dokweg 99 (Deltahoek) te Breskens voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2019255 voor het realiseren van een zonneweide, datum verzending besluit: 25-05-2021 (OV-2021093);
 • Ghistelkerke 50 te Breskens voor het vernieuwen van het dak van de woning, datum verzending besluit: 25-05-2021 (OV-2021117).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 16 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Brandveilig gebruik van de vakantieaccommodatie op het adres Kokersweg 4 B, Zuidzande

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor de vakantieaccommodatie op het adres Kokersweg 4B te Zuidzande. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 juni 2021 gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 16 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman

Brandveilig gebruiken van de logiefunctie t.b.v. seizoensarbeiders op het adres Nieuwe Weg 2, Eede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor de logiefunctie t.b.v. seizoensarbeiders op het adres Nieuwe Weg 2 te Eede.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 juni 2021 gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 16 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen 

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Standplaatsvergunning

 • Vergunning voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Oostburg voor de verkoop van Tapas, olijven en mediterrane specialiteiten, met ingang van 19 mei 2021, datum verzending besluit: 25 mei 2021 (nummer 21.0004874).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/ het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 16 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman