Openbare bekendmakingen week 23 2021

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de: 

 • Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op donderdag 17 juni 2021 om 19.30 uur, in de raadzaal van het Belfort te Sluis. Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

I.v.m. de coronamaatregelen zal deze plaatsvinden zonder publiek. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via onze website. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier de heer P. Claeijs via 0117 – 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 9 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanwijzingsbesluit

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis wijzen, gelet op het gestelde in hoofdstuk 5, titel 5.2, artikel  5:11 Algemene wet bestuursrecht, de volgende persoon aan als toezichthouder belast met toezicht op de naleving van alle wettelijke regelingen, waarin het gemeentebestuur is aangewezen als het wettige gezag, alsmede de krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen: de heer A. Snap. 

Oostburg, 9 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester
 

Bekendmaking Verordening lijkbezorgingsrechten 2021-2

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de raad van de gemeente Sluis in zijn vergadering van 29 april 2021 de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021-2 heeft vastgesteld.

De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van deze bekendmaking en ligt tijdens de openingsuren ter inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. Daarnaast wordt de verordening gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning via 140117.

Oostburg, 9 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 7 Cadzand’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 mei 2021 het bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 7 Cadzand’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor het perceel Ringdijk Zuid 7 te Cadzand. Het plan is gericht op het verplaatsen van het bouwvlak waardoor het mogelijk is om de woning goed op het perceel te positioneren en een woning te realiseren conform de modernste eisen. Het bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 7 Cadzand’ vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan ‘Kom Cadzand’.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 7 Cadzand’ liggen met ingang van 10 juni 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 21 juli 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien op onze website en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpringdijkzuid7-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 10 juni 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 21 juli 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 9 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vooraankondiging bestemmingsplan 'Rijksweg 18b Eede'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan voor het perceel Rijksweg 18b te Eede voor te bereiden.

Deze bekendmaking betreft enkel een vooraankondiging. Conform het bepaalde in artikel 1.3.1 lid 2 Bro delen wij u mee dat er omtrent dit voornemen geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. 

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit zal via een afzonderlijke publicatie worden bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatcourant en op onze website.

Oostburg, 9 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Mts. Risseeuw - van 't Westeinde

Op 25 mei 2021 hebben wij een melding ontvangen van Mts. Risseeuw - van 't Westeinde gelegen aan de Lange Heerenstraat 83 in Schoondijke. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu over het plaatsen van een propaantank voor de verwarming van de woning. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210348.

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 06-51202869 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Ontwerp omgevingsvergunning voor Tankstation Van Haneghem

Burgemeester en wethouders van Sluis willen een omgevingsvergunning verlenen aan Tankstation van Haneghem, Grote Kade 23 te Breskens. Het gaat om een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gaat om het onbemand afleveren van motorbrandstoffen. De ontwerp omgevingsvergunning staat geregistreerd onder kenmerk: W-AOV190494

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning bekijken van 3 juni 2021 tot en met 14 juli 2021 van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen en tijdens openingstijden in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 in Oostburg.  

U kunt tot en met 14 juli 2021 schriftelijk reageren op de ontwerp omgevingsvergunning bij RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Dit heet het indienen van een zienswijze. Hierbij kunt u aangeven dat uw persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt. In dezelfde periode kunt u ook mondeling reageren op de ontwerp omgevingsvergunning. Hiervoor moet u eerst een telefonische afspraak maken.

Wanneer u de stukken over deze ontwerp omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de heer A.A.M.J. Oostvogels op het telefoonnummer 06-5120 6349 of 0115 – 745 100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Oostburg, 9 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester 

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis dat ter voorkoming/beperking van door geparkeerde voertuigen veroorzaakte hinder en overlast, alsmede het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, overgegaan wordt tot het instellen van een parkeerverbod nabij de woning Kotkastraat 5 te Oostburg.

De verkeersmaatregel zal worden gerealiseerd door het aanbrengen van een verkeersbord volgens bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (R.V.V.), model E 6, met een onderbord en een markering van het weggedeelte, nabij de woning Kotkastraat 5 te Oostburg.

De inwerkingtreding van het besluit is bepaald op de dag nadat een termijn van zes weken na de dag van deze openbare kennisgeving is verstreken.

Binnen zes weken kan door belanghebbenden bij ons een bezwaarschrift worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Tevens kan door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 9 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeesters en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn het verkeersbesluit van 25 juni 1987 voor het instellen van eenrichtingsverkeer op een gedeelte van de Prins Mauritsstraat te Retranchement in te trekken. Aan deze straat was een school gesitueerd. Gebleken is dat door haal- en brengverkeer de verkeersveiligheid van de overstekende schoolkinderen in het geding kwam. Destijds is op verzoek van de omwonenden en het schoolbestuur eenrichtingsverkeer ingesteld. Nu de school onlangs is geamoveerd is de toestand achterhaald en zien wij geen aanleiding om het eenrichtingsverkeer in stand te laten.

De belangen van het in standhouden van de weg en de bruikbaarheid daarvan alswel het waarborgen van de vrijheid van het verkeer liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positie inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om genoemd verkeersbesluit in te trekken. Het betreffende weggedeelte is aangegeven op de bijbehorende situatietekening.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 9 juni 2021 zes weken tijdens de openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 9 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Philipsweg 9A te Oostburg voor het verbouwen van de kantoorruimte in de werkloods (OV-2021161);
 • Zompelweg 4 te Aardenburg voor het bouwen van een woning (OV-2021162);
 • Hoofdplaatseweg 9 te Breskens voor het bouwen van een paardenstal (OV-2021163);
 • Kruisdijkweg 3 te Groede voor het kappen van 2 essen en 3 kerselaars (OV-2021164);
 • Bewester Eede 4 te Sluis voor het omzetten van grasland naar bouwland (OV-2021165);
 • Zandertje 8 te Breskens voor het plaatsen van een dakkapel (OV-2021166).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 9 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Ambachtsweg 1 te Eede voor het bouwen van een garage/spuiterij, datum verzending besluit: 28-05-2021 (OV-2021088);
 • Sincfal 27 te Cadzand voor het uitbreiden van de recreatiewoning, datum verzending besluit: 28-05-2021 (OV-2021125);
 • Zuiderbruggeweg 3 te Sluis voor het uitbaten van een Bed & Breakfast in de woning, datum verzending besluit: 28-05-2021 (OV-2021132);
 • Markt te Retranchement voor het plaatsen van een kunstwerk op het grasveld, datum verzending besluit: 01-06-2021 (OV-2021052);
 • Noordstraat 9 te Retranchement voor het bouwen van een aanbouw, datum verzending besluit: 02-06-2021 (OV-2021122);
 • Jan Buucstraat 2 te Retranchement voor het bouwen van een woning en bijgebouw, datum verzending besluit: 02-06-2021 (OV-2021091);
 • Bakkerstraat te Oostburg voor het vervangen en vernieuwen van het elektriciteits-, gas-, en drinkwaternet, datum verzending besluit: 02-06-2021 (OV-2021130).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 9 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende kampeervergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende kampeervergunning is  verleend voor:

 • Provincialeweg 17A te Groede voor het wijzigen van kampeervergunning OV-2019282. De wijziging betreft het realiseren van 6 standplaatsen in plaats van 4 standplaatsen en het achterwege laten van de 3 trekkershutten, datum verzending besluit: 28-05-2021 (OV-2021145).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 9 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Isabellaweg 15 te IJzendijke voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 21-04-2021 / datum acceptatie: 19-05-2021 (S2-2021042);
 • Bosweg 3 te Cadzand voor het slopen van de woning met bijgebouwen en restanten van bijgebouwen, datum ontvangst: 22-04-2021 / datum acceptatie: 19-05-2021 (S2-2021046);
 • Schepenstraat 8 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 03-05-2021 / datum acceptatie: 19-05-2021 (S2-2021062);
 • Dorpsplein 2 te Eede voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 03-05-2021 / datum acceptatie: 19-05-2021 (S2-2021063);
 • Oudestad 6 G1 G2 te Oostburg voor het slopen van de garage/schuur, datum ontvangst: 07-05-2021 / datum acceptatie: 19-05-2021 (S2-2021065);
 • Melkweg 24 te Oostburg voor het slopen van asbesthoudende materialen uit de keuken van de woning, datum ontvangst: 07-05-2021 / datum acceptatie: 19-05-2021 (S2-2021066);
 • Torenweg 1 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 11-05-2021 / datum acceptatie: 19-05-2021 (S2-2021067).

Oostburg, 9 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester