Openbare bekendmakingen week 22 2021

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de: 

 • Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 8 juni 2021 om 19.30 uur. Voorzitter: de heer R.P. Evers.

De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 2 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking TONK-regeling gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 mei 2021 de “TONK-regeling gemeente Sluis” hebben vastgesteld. Op basis van deze regels kunnen inwoners die problemen hebben met het betalen van hun woonlasten, in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage. Een voorwaarde is dat de financiële problemen zijn ontstaan door Covid-19 (coronavirus). De eventuele bijdrage is een vorm van bijzondere bijstand en onbelast.

De nieuwe regeling vervangt de beleidsregels “tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) gemeente Sluis 2021 die door het college is vastgesteld op 2 maart 2021 en bekendgemaakt op 10 maart 2021 (week 11 2021). 

Aanvragen die eerder zijn beoordeeld op de voorheen geldende beleidsregels worden herbeoordeeld op basis van deze vernieuwde regeling. 

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 140117 (vanuit het buitenland +31 117 - 457 000). De tijdelijke beleidsregels TONK liggen in verband met corona niet ter inzage in het gemeentehuis maar worden in plaats daarvan gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

Oostburg, 2 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Sluis 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 mei 2021 heeft besloten om de Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Sluis vast te stellen.

De Kwaliteitsverordening maakt inzichtelijk welke kwaliteit de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook andere overheden mogen verwachten van de gemeente Sluis bij de invulling van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat de landelijke geldende kwaliteitscriteria van toepassing zijn.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Het besluit ligt voor iedereen tijdens de openingsuren kosteloos ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Kopieën zijn tegen betaling van kosten (leges) verkrijgbaar. 

Daarnaast wordt de Kwaliteitsverordening gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

Oostburg, 2 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Transport Vooruit B.V.

Op 16 april 2021 is er een melding ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit milieu van Transport Vooruit B.V. gelegen aan de Deltahoek 112 in Breskens. Het betreft een melding over het vernieuwen van koelinstallaties in het bedrijfsgebouw. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210255. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met Steenvoorden, D. medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-13055800 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Confiserie Napoleon B.V.

Op 23 april 2021 is er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Confiserie Napoleon B.V. gelegen aan de Deltahoek 110 in Breskens. Het betreft een melding over de verbouwing van de huidige opslagruimte van brandbare stoffen (ADR klasse 3) met een maximale opslagcapaciteit van 2000 liter. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210283. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland, tel. 06-13055800 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 10 mei 2021 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Sinke Groep ontvangen. Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin-breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Zeedijk 24 in Nieuwvliet. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 31 mei 2021 tot 31 augustus 2021 en zullen maximaal 1,5 werkdagen duren. De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. De melding is geregistreerd onder de nummer V-MMP21007/ 00275897. Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD Zeeland, telefoonnummer 06-51206349 of 0115 - 745100.

Oostburg, 2 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Definitieve verkeersbesluiten

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra, begraafplaatsen en bedrijventerreinen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan deze verkeersbesluiten. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake onderstaande besluiten.

Locatie Industrieweg Oostburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van twee laadpalen bij twee parkeervakken aan de Industrieweg te Oostburg.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 24 februari 2021. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee parkeervakken van de parkeerstrook ter hoogte van het pand Industrieweg 3 te Oostburg en het realiseren van twee oplaadpunten (laadpalen) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij elke laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven. In de toekomst zullen er mogelijk nog twee parkeervakken in gebruik worden genomen voor het opladen van elektrische voertuigen. Hiervoor zal dan een afzonderlijke procedure worden gevolgd.

Locatie MFC De Keure, Sluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal bij twee parkeervakken op de parking bij MFC De Keure, Kloosterstraat te Sluis.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 13 januari 2021. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee parkeervakken op de parking bij MFC De Keure, Kloosterstraat te Sluis en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij deze laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Onze intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in eerste instantie door één vak in te richten. Dit vereist géén onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Locatie Zwinparking, Retranchement

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal bij twee parkeervakken van de “Zwinparking”, t.h.v. de Gerrit van Hoekestraat 2 te Retranchement.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 13 januari 2021. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee parkeervakken van de “Zwinparking” te Retranchement en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij deze laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Terinzagelegging

Deze bekendmakingen, inclusief de situatietekeningen, liggen met ingang van 2 juni 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Let op: geef hierbij duidelijk aan om welk van bovengenoemde verkeersbesluiten het beroep betrekking heeft.

Oostburg, 2 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Projectgebied Waterdunen te Breskens voor het aanleggen van wandelpaden, het plaatsen van een fietsenstalling, vogelsilhouetten en bebording (OV-2021148);
 • Schoolstraat 9 te Hoofdplaat voor het plaatsen van een dakkapel (OV-2021149);
 • Westhavendam te Breskens voor het realiseren van een tijdelijke aansluiting op de Promenade (OV-2021150);
 • Sluissedijk 26 te Breskens voor het verharden en asfalteren van een dam ten behoeve van een betere ontsluiting (OV-2021152);
 • Bosweg 3 te Cadzand voor het bouwen van een woning en bijgebouw (OV-2021154);
 • Deltahoek 32 te Breskens voor het bouwen van bedrijfsunits (OV-2021155);
 • Gouverneurstraat 43 te Sluis voor het vernieuwen van de voorgevel (OV-2021156);
 • Deltahoek 110 te Breskens voor het bouwen van een brandveilige opslagruimte (OV-2021157);
 • Burgemeester v Zuijenstraat 79 te Breskens voor het gedeeltelijk wijzigen van de gevelreclame (OV-2021158);
 • Prinses Beatrixstraat te Schoondijke voor het aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen (OV-2021160).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 2 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Liguster 91 te Nieuwvliet voor het uitbreiden van de recreatiewoning, datum verzending besluit: 20-05-2021 (OV-2021084);
 • Zompelweg 4 te Aardenburg voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan tijdens de bouw van de woning, datum verzending besluit: 20-05-2021 (OV-2021098);
 • Het Gemaal 17 te Nieuwvliet voor het uitbreiden van de vakantiewoning, datum verzending besluit: 20-05-2021 (OV-2021103).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 2 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Ringdijk 1 te Nieuwvliet voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw, datum ontvangst: 30-03-2021 / datum acceptatie: 06-05-2021 (S2-2021034);
 • Dorpsplein 4 te Eede voor het verwijderen van asbesthoudende materialen van het dak van de bijgebouwen en op het terrein, datum ontvangst: 06-04-2021 / datum acceptatie: 06-05-2021 (S2-2021038);
 • Marktstraat 1 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 19-04-2021 / datum acceptatie: 06-05-2021 (S2-2021051);
 • Traverse 4 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de garage, datum ontvangst: 23-04-2021 / datum acceptatie: 06-05-2021 (S2-2021052);
 • Badhuisweg 68 te Cadzand voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 21-04-2021 / datum acceptatie: 06-05-2021 (S2-2021053);
 • Middenhavendam 7 te Breskens voor het slopen van de opstallen, datum ontvangst: 21-04-2021 / datum acceptatie: 06-05-2021 (S2-2021055);
 • Prinses Julianastraat 4 t Breskens voor het slopen van de garage, datum ontvangst: 23-04-2021 / datum acceptatie: 06-05-2021 (S2-2021056);
 • Dijkeputten te Hoofdplaat voor het slopen van een trafohuisje, datum ontvangst: 26-04-2021 / datum acceptatie: 06-05-2021 (S2-2021060).

Oostburg, 2 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Boulevard 41 te Breskens voor het uitbreiden van het bestaande balkon, datum verzending besluit: 12-05-2021 (OV-2021073).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 2 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : realiseren van terrasoverkappingen op het Duinplein
Locatie: Boulevard de Wielingen 35 A te Cadzand

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog geen getekende planschadeovereenkomst hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 juli 2021.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : vergroten  van de dakkapellen aan de voor- en achterzijde
Locatie: Badhuisweg 6 te Cadzand

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog alle (positieve) adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 juli 2021.

Oostburg, 2 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving beschikking Bomenverordening

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat één witte paardenkastanje wordt geveld ter hoogte van de woning Prinses Irenestraat 27 te Schoondijke. Deze boom is aangemerkt als waardevol in de zin van de Bomenverordening gemeente Sluis. 

Deze boom is helaas aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De kastanjebloedingsziekte is besmettelijk en heeft bij de bewuste boom ertoe geleid dat die aan het afsterven is. Als daardoor takken uit de boom gaan vallen kan dat leiden tot gevaarlijke situaties.

Ter voorkoming van verdere verspreiding van de ziekte en schade als gevolg van vallende takken, wordt de boom op grond van de Bomenverordening gemeente Sluis binnen acht weken na besluitvorming verwijderd. 

Oostburg, 2 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie,

A. Wouterse-van Damme