Openbare bekendmakingen week 4 2021

Het uitbreiden van snackbar 'de Kiosk', Markt 13 A in Oostburg 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het uitbreiden van snackbar 'de Kiosk' op de locatie Markt 13 A in Oostburg.
U kunt de betreffende stukken van 28 januari 2021 tot en met 11 maart 2021 (zes weken) of op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IMRO.1714.ogmarkt13aOBG-VG01.

Tegen dit besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke website.

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis bekend dat voor het perceel Nieuwstraat 87a te Oostburg een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken daarnaast op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ ter inzage wordt gelegd. Het plan gaat over het wijzigen van het bestemmingsplan om de verschillende activiteiten en functies op het terrein toe te kunnen staan. Deze functies en activiteiten betreffen onder andere: dagrecreatie, horeca, programmering van culturele, muzikale, culinaire en sportieve evenementen, realisatie van maximaal 20 verblijfseenheden, de ontwikkeling van één woningbouwkavel en het organiseren van meerdaagse evenementen.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 28 januari 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via  de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpregiopark-VO01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met de heer R. van de Rakt en/of de heer A. van Hoeve via telefoonnummer 140117. 

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Openbare kennisgeving verkeersmaatregel - kern Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis:

dat ter voorkoming/beperking van door geparkeerde voertuigen veroorzaakte hinder en overlast, alsmede het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, overgegaan wordt tot het instellen van een parkeerverbod nabij de woning Ghistelkerke 408 in Breskens.

De verkeersmaatregel zal worden gerealiseerd door het aanbrengen van een verkeersbord volgens bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (R.V.V.), model E 6, met een onderbord en een markering van het weggedeelte, nabij de woning Ghistelkerke 408 te Breskens.

De inwerkingtreding van het besluit is bepaald op de dag nadat een termijn van zes weken na de dag van deze openbare kennisgeving is verstreken.

Binnen zes weken kan door belanghebbenden bij ons een bezwaarschrift worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Tevens kan door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Camping ‘De Lange Strink’

Op 5 januari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Camping ‘De Lange Strink’ gelegen aan Strengweg 3, 4525 LW Retranchement. Het betreft een melding voor het plaatsen van een propaantank met een inhoud van 2500 liter. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210030. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51202869 of 0115-745100.

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Definitief verkeersbesluit - kern Groede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op de parking nabij de begraafplaats aan de Traverse te Groede.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden een of meer parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 23 september 2020. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op een plek van de parking nabij de begraafplaats aan de Traverse te Groede en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze plek mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 27 januari 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Definitief verkeersbesluit - kern Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen: het instellen van een voetpad aan de Vlamingpolderweg te Cadzand-Bad.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede de veiligheid van het verkeer liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit.

Rekening houdende met het vorenstaande gaan wij een voetpad realiseren langs de Vlamingpolderweg te Cadzand-Bad, een voor het openbaar verkeer openstaande weg, binnen de bebouwde kom van Cadzand-Bad. Het betreft een erftoegangsweg met lange rechtstanden en weinig tot geen snelheid remmende voorzieningen. In het tracé, gelegen tussen de Tienhonderdsedijk en de Boulevard de Wielingen, zijn ook een tweetal voetgangersoversteekplaatsen (V.O.P.’s), ook wel zebrapaden genaamd, opgenomen. De voorgenomen verkeersmaatregel omvat onder meer:

 • De aanleg en inrichting van een voetpad bestaande uit betonnen platen van “easypath” van 1.50 meter breed op het grootste gedeelte van het tracé. Een klein deel daarvan zal voorzien worden van betontegels.
 • De twee oversteekpunten voor de voetgangers (V.O.P.’s) zijn voorzien ter hoogte van Vlamingpolderweg huisnummer 5 en ter hoogte van huisnummer 11.
 • Op het tracé zal een snelheidsregime gelden van 30 km/u.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 8 april 2020. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van de verkeersborden volgens model G-07 en L-02 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 27 januari 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moeten worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Definitief verkeersbesluit - kern Sluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een snelheidsregime van 30 km/u in de woonwijk “Groeneveld” in Sluis. Momenteel staat een maximum snelheid aangeduid van 50 km/u. Wij achten dit niet verkeersveilig en wensen de snelheid aan te passen naar 30 km/u.

Bij het instellen van deze zone is een goede wegindeling een vereiste. De wegenstructuur is in dit gebied geheel ingesteld op een lagere snelheid dan 50 km/u. De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg / veiligheid etc. liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit.

Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een snelheidsregime van 30 km/u in voor de woonwijk “Groeneveld” te Sluis.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 28 oktober 2020. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord A01-30 zb en A02- 30ze van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) bij de in- uitgang van deze woonwijk. De in- uitgang van de woonwijk ligt haaks op de Burg. Aernoudtsweg. Deze weg is een gebiedsontsluitingsweg met een 50 km-regime. Ingevolge de uitvoeringsvoorschriften van het B.A.B.W. moet de voorrangssituatie in dit geval aangeduid worden met de verkeersborden B-06 van Bijlage I van het R.V.V.-1990 en haaientanden op het wegdek. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 27 januari 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Zandertje ongenummerd te Breskens voor het realiseren van het vakantiepark ‘Waterdunen’ met een hoofdentreegebouw en recreatiewoningen en benodigde voorzieningen conform het inrichtingsplan (OV-2020351);
 • Westhavendam te Breskens voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg (OV-2020352);
 • Gouden Polderdijk 3 te Waterlandkerkje voor het bouwen van een opslagloods (OV-2020353);
 • Lampsinsdijk te Nieuwvliet voor het realiseren van een vakantiepark met het bouwen van 124 recreatiewoningen (OV-2020354);
 • Papenmuts, kavel 41 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2020355);
 • Langeweg te Breskens voor het bouw- en woonrijp maken van de volgende fase in het plan ‘kustpark Zeebad’ (deelgebied Zuid) (OV-2020356);
 • Walstraat 17 te IJzendijke voor het vervangen van de raamkozijnen in de gevel van de woning en het mogen huisvesten van tijdelijke werknemers (OV-2020357);
 • Burgemeester v Zuijenstraat 79 te Breskens voor het aanbrengen van gevelreclame (pick-up point) (OV-2020358);
 • Brouwerijstraat 20 te Groede voor het realiseren van een aanbouw achter de bestaande woning (OV-2020359);
 • Schoneveld 102 te Breskens voor het plaatsen van een erfafscheiding (OV-2020360);
 • Dorpsstraat 49 te Retranchement voor het uitbreiden van de woning (OV-2020361);
 • Zandstraat 4 te Sluis voor het vernieuwen van het zadeldak en het uitbreiden van de eerste verdieping (OV-2020362).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Ringdijk te Nieuwvliet voor het plaatsen van een windwatermolen met duiker en het aanleggen van een kade in natuurgebied ‘De Blikken’, datum verzending besluit: 15-01-2021 (OV-2020286);
 • Spaanse Galeien 26 te Retranchement voor het doortrekken van de eerste verdieping op de bestaande uitbouw aan de achterzijde, datum verzending besluit: 15-01-2021 (OV-2020300);
 • Leeuwerikenlaan te Cadzand voor het tijdelijk aanleggen van parkeervakken, datum verzending besluit: 15-01-2021 (OV-2020317);
 • Molenstraat 25 te Retranchement voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 15-01-2021 (OV-2020320);
 • Boulevard 8 te IJzendijke voor het plaatsen van een tuinberging en overkapping, datum verzending besluit: 15-01-2021 (OV-2020330);
 • Kaai 31 en Westmolenstraat 1 A te Aardenburg voor het verbouwen van het bestaand hotel en het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 20-01-2021 (OV-2020246).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.
 
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Eurostraat 24 te Hoofdplaat voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 07-01-2021 / datum acceptatie: 13-01-2021 (S2-2020154);
 • Industrieweg 9 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak en goot van de 4 schuren, datum ontvangst: 05-01-2021 / datum acceptatie: 15-01-2021 (S2-2021001).

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: veranderen van de voorgevel, plaatsen van een zonnewering en het maken van doorgangen naar naastgelegen pand
Locatie: Kaai 8 te Sluis

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 maart 2021.

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Het oprichten van een bewaarloods, Margarethaweg 1 in Oostburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het oprichten van een bewaarloods op de locatie Margarethaweg 1 in Oostburg.

U kunt de betreffende stukken van 28 januari 2021 tot en met 11 maart 2021 (zes weken) of op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IMRO.1714.ogmargarethaweg1-VG01.

Tegen dit besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke website.

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
P.J.H. Katsman

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen 

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Overige vergunningen

 • Een ontheffing op grond van art. 4:6 APV voor de inzet van machines (geen bouwverkeer) bij onderhoud en vervanging van verlichting door Traffic Service Nederland te Oss (vestiging Goes), op 1 en 2 februari 2021 tussen 21.00 en 06.00 uur op diverse locaties in de gemeente Sluis, datum verzending besluit 21 januari 2021 (nummer 21.00606).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
P.J.H. Katsman

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • G. Hertleer, voor het perceel St. Kruiskreek, kadastraal bekend onder het nummer ADB N 137;
 • Maatschap Calus-Dekker, voor het perceel Zuiderbruggeweg-Papenpoldersedijk te Heille, kadastraal bekend onder het nummer SLU N 700;
 • P.V.A. Hoogerwerf, voor het perceel Dijkeputten te Hoofdplaat, kadastraal bekend onder het nummer OBG K 1117;
 • J.W. le Clercq, voor het perceel Diomedeweg te Oostburg, kadastraal bekend onder het nummer OBG T 918;
 • M.J. Dekker, voor het perceel Oranjedijk te IJzendijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG M 1406;
 • M. Verbrugge, voor het perceel Zevenhofstedenstraat te Waterlandkerkje, kadastraal bekend onder het nummer OBG N 1293 en 1294;
 • R.L.M. Cammaert, voor het perceel Sasputsestraat te Schoondijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG L 2063;
 • M. Verbrugge, voor het perceel Liniedijk te Waterlandkerkje, kadastraal bekend onder het nummer OBG N 1518.

Deze melding met bijbehorende stukken liggen met ingang van vandaag tijdens de openingsuren voor een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht
worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg, 27 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
P.J.H. Katsman