Openbare bekendmakingen week 3 2021

Informatieve raadsbijeenkomst en Besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een

 • Informatieve raadsbijeenkomst is op dinsdag 26 januari 2021 om 19.30 uur met als onderwerpen Update proces toekomstige ontwikkeling voormalige Euregiotuinen te Oostburg en de Omgevingswet

en een

 • Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 28 januari 2021 om 19.30 uur.

De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De bijeenkomst en de besluitvormende raadsvergadering zijn digitaal. De geluidsopname van beide kunt u live beluisteren op onze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl

Oostburg, 20 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan Terras Badhuis Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Terras Badhuis Cadzand-Bad' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Boulevard de Wielingen 2 te Cadzand-Bad. Het plan ziet toe op de formele planologische regeling van drie terrassen ter plaatse van het restaurant Badhuis Cadzand-Bad.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Terras Badhuis Cadzand-Bad’ ligt met ingang van 21 januari 2021 gedurende zes weken (tot en met 4 maart 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpterrasbadhuis-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 20 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Veiligheidsregio Zeeland

Op 9 december 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Veiligheidsregio Segeerssingel gelegen aan Ondernemersweg 100 in Oostburg. Het betreft een melding voor het starten van een brandweerkazerne. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200606. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51202869 of 0115-745100.

Oostburg, 20 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Groenevelt Fase ll te Sluis voor het bouwen van 36 woningen (OV-2020342);
 • Zandertje 3 te Breskens voor het bouwen van een woning (OV-2020343);
 • Kaai ongenummerd te Breskens voor het bouwen van een appartementengebouw (32 wooneenheden) met een parkeergarage en het plaatsen van zonnepanelen (OV-2020344);
 • Badhuisweg 68 A te Cadzand voor het bouwen van 16 8-persoons recreatiewoningen in het vakantiepark ‘De Betteld’ (OV-2020345);
 • Badhuisweg 68 A te Cadzand voor het bouwen van een centrumgebouw in het vakantiepark ‘De Betteld’ (OV-2020346);
 • Steenhovensedijk 4 te Waterlandkerkje voor het bouwen van een woning (OV-2020347);
 • Badhuisweg 68 A te Cadzand voor het bouwen van 4 10-persoons recreatiewoningen in het vakantiepark ‘De Betteld’ (OV-2020348);
 • Oudestad 1 te Oostburg voor het wijzigen van het gebruik van dit pand (OV-2020349);
 • Badhuisweg 68 A te Cadzand voor het bouwen van een beheerderswoning in het vakantiepark ‘De Betteld’ (OV-2020350);
 • Varkensmarkt 19 te IJzendijke voor het verplaatsen van een schutting (OV-2021001);
 • Schoneveld 98 te Breskens voor het plaatsen van een schutting (OV-2021002).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 20 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend voor:

 • Patiëntieweg 2 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 08-01-2021 (OV-2020316).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 20 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Middenhavendam 7 E te Breskens voor het slopen van de opslagloodsen en kantoor, datum ontvangst: 31-12-2020 / datum acceptatie: 05-01-2021 (S2-2020163);
 • Boulevard de Wielingen 57 te Cadzand voor het slopen van de woning, datum ontvangst: 31-12-2020 / datum acceptatie: 05-01-2021 (S2-2020164);
 • Duindoornstraat 8 A te Cadzand voor he slopen van de recreatiewoning, datum ontvangst: 29-12-2020 / datum acceptatie: 07-01-2021 (S2-2020155). 

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingvergunning

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Wachtsluis 2 te Retranchement voor het uitbreiden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, datum verzending besluit: 05-01-2021 (OV-2020279).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 20 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: vervangen van het bestaande dak, plaatsen van gevelisolatie en bouwen van een aanbouw
Locatie: Brieversweg 14 te Eede

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 1 maart 2021.

Oostburg, 20 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Sint Annastraat  44a te Sluis

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij een vergunning van rechtswege hebben verleend voor het aanbrengen van riet op het dak, het vervangen van de kozijnen en het plaatsen van een hekwerk aan de Sint Annastraat 44a te Sluis. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 20 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
P.J.H. Katsman

Ontheffing artikel 4:6 APV geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat Traffic Service Nederland te Oss (vestiging Goes) een ontheffing o.g.v. artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Sluis heeft aangevraagd.
Deze aanvraag houdt verband met het in afwijking van de vastgestelde venstertijden mogen uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het uitvoeren van onderhoud en het vervangen van verlichting nabij tankstation “Staats Spaanse Linies” en nabij de kruising ter hoogte van de ventweg Middenweg/Turkeijeweg te IJzendijke.

Dit betreft werkzaamheden waarbij met name de inzet van machines enige extra geluidhinder met zich zal meebrengen voor de directe omgeving en omwonenden. Gelet op het belang van de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) en de aannemer en de spoedige voortgang van het werk in aanmerking nemende, hebben burgemeester en wethouders besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. De werkzaamheden waarvoor ontheffing wordt verleend, mogen plaatsvinden op 1 en 2 februari 2021 van 21.00 tot uiterlijk 06.00 uur.

Het bedrijf streeft met deze maatregel ernaar om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Hiertoe worden voorwaarden verbonden aan de ontheffing. De omwonenden c.q. bedrijven zullen ook via de ontheffinghouder worden benaderd en schriftelijk geïnformeerd.

In het geval van overlast kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het uitvoerende bedrijf de heer T. Pilaar op het telefoonnummer 06-29216604.

Deze bekendmaking inclusief de aanvraag met de bijlagen en de ontheffing liggen met ingang van woensdag 20 januari 2021 tijdens de openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg en zijn in te zien op de gemeentelijke website. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk bezwaren worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 20 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
P.J.H. Katsman