Openbare bekendmakingen week 2 2021

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:

 • Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 19 januari 2021 om 19.30 uur. Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De vergadering is digitaal en live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw Y.R.G. van Hurck via 0117 - 457 291 of Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 13 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking Mandaatbesluit fiscalisten parkeerbelastingen

De heffingsambtenaar van de gemeente Sluis maakt bekend dat hij bij besluit van 11 januari 2021 een aantal personen heeft aangewezen om namens hem op te treden bij het vaststellen van de naheffingsaanslagen parkeerbelastingen. Het ‘Mandaatbesluit fiscalisten parkeerbelastingen januari 2021’ treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van deze bekendmaking.

Het besluit ligt tijdens de openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning via 140117.

Oostburg, 13 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vooraankondiging bestemmingsplan Boulevard de Wielingen 2, Cadzand

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Boulevard de Wielingen 2 te Cadzand (realisatie terrassen).

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 13 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit - kern Sluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken en het plaatsen van een laadpaal op de parking bij het MFC De Keure, Kloosterstraat in Sluis. In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee parkeervakken op de parking bij het MFC De Keure, Kloosterstraat in Sluis en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij elke laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Onze intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in eerste instantie door één vak in te richten. Dit vereist géén onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 13 januari 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 13 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit - kern Retranchement

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal bij twee parkeervakken van de “Zwinparking”, t.h.v. de Gerrit van Hoekestraat 2 in Retranchement. In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee parkeervakken van de “Zwinparking” te Retranchement en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij deze laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 13 januari 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 13 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu Nieuwe Havenweg 5-7 in Schoondijke

Op 28 december 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Brandweerkazerne Schoondijke gelegen aan Nieuwe Havenweg 5-7 in Schoondijke. Het betreft een melding voor het beëindigen van het bedrijf. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200638. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51202869 of 0115-745100.

Melding Activiteitenbesluit milieu Weijkmanlaan 15 in Breskens

Op 28 december 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Gemeente Sluis betreft de locatie aan Weijkmanlaan 15 in Breskens. Het betreft een melding voor het melden dat de voormalige gemeentewerkplaats in gebruik is door de reddingsbrigade. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200637. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51205993.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Sasputsestraat 9 in Schoondijke

Op 30 december 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van R Risseeuw Jentohoeve V.O.F. gelegen aan Sasputsestraat 9 in Schoondijke. Het betreft een melding voor het in werking hebben van een nieuwe bedrijfsloods met koeling. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200662. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51205993.

Oostburg, 13 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Castor, ter hoogte van huisnummer 8, te Oostburg voor het aanleggen van 5 parkeervakken in de groenvoorziening (OV-2020332);
 • Adornisdijk 3 E te Nieuwvliet voor het aanleggen van nutsvoorzieningen (OV-2020333);
 • Schoolstraat 14 te Hoofdplaat voor het aanleggen van een semi-permanente bolbaan aan de voorzijde van het dorpshuis (OV-2020334);
 • Schoneveld 102 te Breskens voor het plaatsen van een tuinhuis (OV-2020335);
 • Industrieweg 8 te Oostburg voor het intern verbouwen, het plaatsen van een tussenvloer en het wijzigen van de gevels (OV-2020337);
 • Ringdijk Noord 20 A te Cadzand voor het realiseren van een luifel aan de voorzijde en het stukadoren van de woning (OV-2020338);
 • Driesprongweg 8 te Biervliet voor het bouwen van een woning (OV-2020339);
 • Savooyaardsweg 8 te Biervliet voor het kappen van 12 populieren (OV-2020340);
 • Handboogstraat 6 te IJzendijke voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de brandveiligheid (OV-2020341).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 13 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Ringdijk Noord 22 A te Cadzand voor het kappen van bomen, datum verzending besluit: 31-12-2020 (OV-2020258);
 • Kaai 30 te Sluis voor het opsplitsen van het pand in 2 winkels, datum verzending besluit: 04-01-2021 (OV-2020284);
 • J F de Millianostraat 12 te Breskens voor het bouwen van een garage, datum verzending besluit: 06-01-2021 (OV-2020301);
 • Pèse Schorre 26 te Cadzand voor het uitbreiden van de recreatiewoning, datum verzending besluit: 06-01-2021 (OV-2020309);
 • Slachthuisstraat 3 te IJzendijke voor het wijzigen van de gevel, datum verzending besluit: 06-01-2021 (OV-2020311).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 13 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Violierstraat 18 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 04-12-2020 / datum acceptatie: 16-12-2020 (S2-2020147);
 • Molenstraat 25 te Retranchement voor het slopen van de woning, datum ontvangst: 07-12-2020 / datum acceptatie: 16-12-2020 (S2-2020148);
 • Bogaardstraat 9 te Aardenburg voor het geheel slopen van de schuur, datum ontvangst: 07-12-2020 / datum acceptatie: 16-12-2020 (S2-2020149);
 • Jhr Mr de Casembrootstraat 6 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 29-10-2020 / datum acceptatie: 18-12-2020 (S2-2020150);
 • Van Karnebeekstraat 7 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 29-10-2020 / datum acceptatie: 18-12-2020 (S2-2020151);
 • Eurostraat 20 te Hoofdplaat voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 29-10-2020 / datum acceptatie: 18-12-2020 (S2-2020153);
 • Mr A Roeststraat 3 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 29-10-2020 / datum acceptatie: 23-12-2020 (S2-2020152);
 • Wilhelminaweg 37 te Sint Kruis voor het slopen van een bijgebouw (opslag van agrarische producten en materieel), datum ontvangst: 07-12-2020 / datum acceptatie: 23-12-2020 (S2-2020156);
 • Jan Karsstraat 11 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de keuken, datum ontvangst: 14-12-2020 / datum acceptatie: 28-12-2020 (S2-2020158).

Oostburg, 13 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvragen buiten behandeling te stellen voor:

 • Oude Kerkstraat 20 te Sluis voor het vervangen van de bestaande antennes van de T-Mobile antennepanelen, datum verzending besluit: 17-12-2020 (OV-2020253);
 • Sluissedijk 6 te Zuidzande voor het kappen van een boom aan de voorzijde van de woning, datum verzending besluit: 17-12-2020 (OV-2020255).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 13 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: uitbreiden van de nieuw economische drager met 4e appartement
Locatie: Provincialeweg 17A te Groede

De beslistermijn wordt verlengd omwille van het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 februari 2021.

Oostburg, 13 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester