Openbare bekendmakingen week 1 2021

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:

 • Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 12 januari 2021 om 19.30 uur. Voorzitter: de heer R.P. Evers.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 6 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Anterieure overeenkomst bouwplan Groenevelt Fase 2 te Sluis

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 16 december 2020 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie M nummers 362 en 1048. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 7 januari 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 6 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling van het Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Sluis 2021

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 22 december 2020 hebben besloten om het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2021 vast te stellen. In dit besluit zijn de beleidsregels voor de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Sluis voor 2021 vastgelegd. Jaarlijkse vaststelling van het besluit is noodzakelijk omdat verschillende artikelen in het besluit, op basis van veranderende regelgeving of indexatie, moeten worden aangepast.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en ligt voor iedereen, gedurende vier weken tijdens openingstijden, ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Inhoudelijke informatie kan worden verkregen bij de heer R. Schriemer via telefoonnummer 140117.

Oostburg, 6 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking subsidieregeling gemeente Sluis 2021

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de Subsidieregeling gemeente Sluis 2021 ter inzage wordt gelegd. In de Subsidieregeling gemeente Sluis 2021 zijn de subsidiegrondslagen en -criteria per programma en speerpunt opgenomen. Daarnaast wordt ingegaan op de relevante doelstellingen, de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie, de organisaties die in aanmerking komen voor subsidie, de hoogte van de subsidie per activiteit, nadere voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, het subsidieplafond en de wijze van verdeling.  

Vanaf 6 januari 2021 ligt de Subsidieregeling gemeente Sluis 2021 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tevens kunt u de stukken raadplegen via de website van de gemeente Sluis www.gemeentesluis.nl. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Schriemer via telefoonnummer 140117.

Oostburg, 6 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Oosterbaan Real Estate B.V.

Op 8 december 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Oosterbaan Real Estate B.V. gelegen aan Rijksweg 14a in Breskens. Het betreft een melding voor het veranderen van de activiteiten, nl. de verhuur van stallingsruimten. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200601. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P., medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51202869.

Oostburg, 6 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Deltahoek 110 te Breskens voor het vervangen en vergroten van het kantoor binnen de productieruimte (OV-2020328);
 • Markt 32 te Groede voor het verbouwen van de garage/schuur tot  een appartement (OV-2020329);
 • Boulevard 8 te IJzendijke voor het plaatsen van een tuinberging en overkapping (OV-2020330);
 • Oudemansdijk 6A te IJzendijke voor het legaliseren van de woning in de voormalige werkplaats (OV-2020331).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 6 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Oude Kerkstraat 20, Klokstraat 20-101 t/m 20-108, Klokstraat 20-201 t/m 206, Klokstraat 20P, Vleeshouwerijstraat 15, 17 en 19 te Sluis voor het transformeren van de kerk tot 17 wooneenheden met stallingsruimten en parkeergelegenheid, datum verzending besluit: 18-12-2020 (OV-2020231);
 • Dorpsplein 9 te Schoondijke voor het vervangen van de gevelkozijnen, datum verzending besluit: 18-12-2020 (OV-2020257);
 • Zuidzandseweg 2 te Cadzand voor het plaatsen van 24 zonnepanelen in het open veld in plaats van 10, datum verzending besluit: 28-12-2020 (OV-2020282);
 • Nieuwstraat 18B te Sluis voor het plaatsen van een muurtekening als reclame aan de straatzijde van de Plompe Toren, datum verzending besluit: 28-12-2020 (OV-2020293).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 6 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Brandkreekdijk 2 te Sint Kruis voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de carport en een losliggende golfplaat, datum ontvangst: 19-11-2020 / datum acceptatie: 11-12-2020 (S2-2020142);
 • Herendreef 8 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de schuur/berging en een losliggende golfplaat op het terrein, datum ontvangst: 30-11-2020 / datum acceptatie: 11-12-2020 (S2-2020146);
 • Watervlietseweg 34 te IJzendijke voor het verwijderen van de asbesthoudende leien van de erker, datum ontvangst: 10-12-2020 / datum acceptatie: 11-12-2020 (S2-2020201).

Oostburg, 6 januari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester