Openbare bekendmakingen week 8 2021

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit (kern Sluis)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats (AIP) op de betaald-parkeren parking “Garenmarkt” te Sluis. In het kader van de toegankelijkheid van onze gemeente voor gehandicapten wordt op een aantal locaties in onze gemeente een algemene gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd. Daarbij wordt een parkeervak aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd is voor voertuigen van gehandicapten.

Bij de realisatie van deze openbare gehandicaptenparkeerplaatsen is een goede geografische ligging van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen. De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen. Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen voor overige bestuurders dan gehandicapten op de betaald-parkeren parking “Garenmarkt” te Sluis.

De maatregel zal worden aangeduid door het verkeersbord E-06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) en het aanbrengen van een witte markering op een bestaand parkeervak. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 24 februari 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 24 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit (kern Oostburg)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van twee laadpalen bij twee parkeervakken aan de Industrieweg te Oostburg. In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen als bedrijventerreinen. De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee parkeervakken van de parkeerstrook ter hoogte van het pand Industrieweg 3 te Oostburg en het realiseren van twee oplaadpunten (laadpalen) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij elke laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven. In de toekomst zullen er mogelijk nog twee parkeervakken in gebruik worden genomen voor het opladen van elektrische voertuigen. Hiervoor zal dan een afzonderlijke procedure worden gevolgd. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 24 februari 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 24 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Sushiplus

Op 15 januari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Sushiplus gelegen aan Koninginnestraat 6 in IJzendijke. Het betreft een melding voor het starten van een afhaalrestaurant. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210043.

Melding Activiteitenbesluit milieu van De Hoop Betonmortel B.V.

Op 21 januari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van De Hoop Betonmortel B.V. gelegen aan Dokweg 6 in Breskens. Het betreft een melding voor het opslaan van gasflessen en het opslaan van bodembedreigende stoffen. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Davidse, N. medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 40898585 of 0115-745100. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210058.

Oostburg, 24 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Steenhovensedijk 4 te Waterlandkerkje voor het bouwen van een woning (OV-2021024);
 • Retranchementseweg 2 en 2A te Cadzand voor het samenvoegen van de 2 panden (OV-2021041);
 • Draaibrug 14 te Aardenburg voor het vervangen van het raamkozijn in de voorgevel van de woning (OV-2021042);
 • Bredestraat 69 te Oostburg voor het plaatsen van nieuwe kozijnen en wijzigen van de indeling van de woning (OV-2021043);
 • Smedekensbrugge 13 te Aardenburg voor het plaatsen van een raamkozijn ter vervanging van de bestaande garagepoort (OV-2021044);
 • Buys Ballotstraat en Einsteinstraat te Schoondijke voor het aanleggen van elektrakabels en het plaatsen van een trafostation (OV-2021045);
 • Blekestraat 18 te Groede voor het renoveren van de woning (OV-2021046). 

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 24 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Prins Mauritsstraat 4 te Oostburg voor het aanpassen en gebruiken van de bovenverdieping/magazijn van de winkelruimte voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten en het renoveren van de gevel, datum verzending besluit: 12-02-2021 (OV-2020299);
 • Burgemeester van Zuijenstraat 79 te Breskens voor het aanbrengen van gevelreclame (pick-up point), datum verzending besluit: 12-02-2021 (OV-2020358);
 • Oude kerkstraat 20 te Sluis voor het slopen van de betonvloer en het maken/aanpassen van een aantal gevelopeningen, datum verzending besluit: 12-02-2021 (OV-2021011);
 • Zandstraat 4 te Sluis voor het vernieuwen van het zadeldak en het uitbreiden van de eerste verdieping, datum verzending besluit: 16-02-2021 (OV-2020362).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl. Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 24 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Oude Kerkstraat 20 te Sluis voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de kerk in verband met de komende verbouwing en de losstaande beplating in de kelder, datum ontvangst: 14-01-2021 / datum acceptatie: 26-01-2021 (S2-2021006);
 • Wilhelminaweg 28 te Sint Kruis voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van de schuur, datum ontvangst: 28-01-2021 / datum acceptatie: 09-02-2021 (S2-2021011);
 • Ghistelkerke 237 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 25-01-2021 / datum acceptatie: 09-02-2021 (S2-2021012);
 • Prinses Beatrixstraat 61A te Schoondijke voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen van het dak van de schuur, datum ontvangst: 29-01-2021 / datum acceptatie: 09-02-2021 (S2-2021015);
 • Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het ziekenhuis, datum ontvangst: 01-02-2021 / datum acceptatie: 16-02-2021 (S2-2021005);
 • Noorddijk 3 te Cadzand voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand, datum ontvangst: 03-02-2021 / datum acceptatie: 16-02-2021 (S2-2021016);
 • Hogeweg 1 te Sluis voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de schuur, datum ontvangst: 03-02-2021 / datum acceptatie: 16-02-2021 (S2-2021017);
 • Ghistelkerke 237 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 05-02-2021 / datum acceptatie: 16-02-2021 (S2-2021018);
 • Baljuw Veltersweg 5 te Oostburg voor het slopen van het verenigingsgebouw, datum ontvangst 07-02-2021 / datum acceptatie: 16-02-2021 (S2-2021019);
 • Marktstraat 1 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand, datum ontvangst: 09-02-2021 / datum acceptatie: 16-02-2021 (S2-2021021). 

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvragen buiten behandeling te stellen voor:

 • Paviljoen 2 te Oostburg voor het verbouwen van een bestaande schuur tot 5 recreatieverblijven, datum verzending besluit: 09-02-2021 (OV-2020262);
 • Mosterdweg 5A te Oostburg voor het aanbrengen van gevelisolatie aan het hoofdgebouw en het maken van een zadeldak op de achterliggende aanbouw, datum verzending besluit: 09-02-2021 (OV-2020291);
 • Bogaardstraat 84 te Aardenburg voor het plaatsen van een carport achter de woning, datum verzending besluit: 09-02-2021 (OV-2020312).

Tegen een besluit kunnen belangenhebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 24 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: realiseren van een luifel aan de voorzijde en het stukadoren van de woning
Locatie: Ringdijk Noord 20 A te Cadzand

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog een planschadeovereenkomst moeten afsluiten. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: bouwen van een woning en hotel
Locatie: Markt 2 te Retranchement

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 april 2021.

Oostburg, 24 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester