Openbare bekendmakingen week 7 2021

Informatieve raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een

 • informatieve raadsbijeenkomst is op dinsdag 23 februari 2021 om 19.30 uur met als onderwerpen herijking regionale woonvisie Zeeuws-Vlaanderen (samen met de gemeenten Terneuzen en Hulst) en grondpolitiek

en een

 • besluitvormende raadsvergadering op donderdag 25 februari 2021 om 19.30 uur.

De bijeenkomst en de besluitvormende raadsvergadering zijn digitaal. De geluidsopname van beide kunt u live beluisteren op onze website. De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl

Oostburg, 17 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunning Oude Haven 44 Oostburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het volgende bekend.
De gemeenteraad van Sluis heeft bij besluit van 17 december 2020 het bestemmingsplan ‘Oude Haven 44, Oostburg’ ongewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van 12 januari 2021 hebben burgemeester en wethouders van Sluis besloten tot verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu op het perceel Oude Haven 44 te Oostburg.

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de uitbreiding van het bouwvlak op het perceel Oude Haven 44 te Oostburg en uitbreiding van de (mest)opslag. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Haven 44 Oostburg’ vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis(2h)’.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 18 februari 2021 gedurende zes weken (tot en met 31 maart 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie:NL.IMRO.1714.bpoudehaven44-VG01. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer L. de Rooij (Vergunningen) of mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe Dienstverlening, op het telefoonnummer +140117.

Coördinatiebesluit

Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad van Sluis ingestemd met een coördinatiebesluit om de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Oude Haven 44 Oostburg’ en de omgevingsvergunning te coördineren, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de publicatie over en de terinzagelegging van het (ontwerp-)bestemmingsplan en de (ontwerp-)omgevingsvergunning in één proces worden gecoördineerd, met één beroepsgang. De terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vindt daarom gelijktijdig plaats.

Beroep

Met ingang van 19 februari 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 1 april 2021) tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 17 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Sluis, 2e herziening

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 januari 2021 het bestemmingsplan ‘2e herziening Buitengebied Sluis, 3e gewijzigde vaststelling’ heeft vastgesteld. 

Het vaststellingsbesluit van de raad betreft een herstelbesluit in de zin van artikel 6:19 Awb en maakt zodoende van rechtswege onderdeel uit van de lopende beroepsprocedure tegen het raadsbesluit tot de tweede gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis (2de herziening)’ (zaaknummer ABRvS: 201905448/1/R1). 

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn. 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis, 2e herziening’ liggen met ingang van 18 februari 2021 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het gewijzigde vastgestelde plan is beschikbaar gesteld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.1714.2eherzbpbui14-VG05. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw A. de Feijter of de heer M. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 0117 - 457 000.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

Oostburg, 17 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan Ringdijk Zuid 7 Cadzand

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Ringdijk Zuid 7 Cadzand' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Ringdijk Zuid 7 te Cadzand. Het plan ziet toe op de verplaatsing van het bouwvlak waardoor het mogelijk wordt om de woning goed op het perceel te positioneren en een woning te realiseren die voldoet aan de eisen van deze tijd. 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 7 Cadzand’ ligt met ingang van 18 februari 2021 gedurende zes weken (tot en met 31 maart 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpringdijkzuid7-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, op het telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 17 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpwatervergunning Noordzeestraat 2, Cadzand (Hotel Noordzee)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage worden gelegd:

 1. het ontwerpbestemmingsplan Noordzee – de Wielingen;
 2. een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het uitbreiden van hotel Noordzee aan de Noordzeestraat 2 te Cadzand; 
 3. een ontwerp van de watervergunning voor de ver- en nieuwbouw van hotel Noordzeestraat 2 te Cadzand.

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de verbouwing en uitbreiding van ‘hotel Noordzee’. Het voornemen bestaat om een kap op het bestaande hotel te zetten en met een knik naar het einde van de Noordzeestraat een uitbreiding te realiseren. Verder wordt het parkeren vrijwel volledig ondergronds gebracht en wordt de buitenruimte als een duinlandschap ingericht. De beoogde uitbreiding van Noordzee past niet in het vigerende bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op deze ontwikkeling. Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpwatervergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning, Waterschap Scheldestromen is bevoegd gezag voor de watervergunning.

Het plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan), de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpwatervergunning voor het bouwen (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) liggen met ingang van 18 februari 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpwatervergunning zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpnoordzeestr2-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A. de Feijter voor het bestemmingsplan, de heer R. van de Rakt voor de omgevingsvergunning van de afdeling Externe Dienstverlening op het telefoonnummer +140117 en de heer drs J. Minderhoud van het waterschap Scheldestromen voor de watervergunning op het telefoonnummer 088 2461000.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan 'Noordzee – de Wielingen’ , de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpwatervergunning op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A. de Feijter of de heer R. van de Rakt van de afdeling Externe Dienstverlening op telefoonnummer +140117.  

Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of welke ontwerpvergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders. Zienswijzen over de ontwerpvergunning op grond van de Waterwet worden ter afdoening doorgestuurd naar het Waterschap Scheldestromen. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website en/of e-mail kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Oostburg, 17 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van J. de Meijere Transport B.V.

Op 23 november 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van J. de Meijere Transport B.V. gelegen aan Vlasstraat 9 in Eede. Het betreft een melding voor het in werking hebben van een bedrijf in aankoop en verkoop van rondhout. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200564. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51205993.

Melding Activiteitenbesluit milieu van J. Kints

Op 25 november 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J. Kints betreft de locatie aan Herenweg 4 in Aardenburg. Het betreft een melding voor het houden van 7 paarden, 45 kippen en 3 eenden. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200574. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51205993.

Melding Activiteitenbesluit milieu van maatschap T.J. en K.J. de Koeijer 

Op 4 januari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van maatschap T.J. en K.J. de Koeijer gelegen aan Tragel Oost 27 in Schoondijke. Het betreft een melding voor het omschakelen van gangbare teelt naar biologische teelt en het in gebruik nemen van een koelinstallatie voor bewaring van producten. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210050. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51205993.

Oostburg, 17 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verkeersmaatregel (kern Retranchement)

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis: dat ter voorkoming/beperking van door geparkeerde voertuigen veroorzaakte hinder en overlast, alsmede het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, overgegaan wordt tot het instellen van een parkeerverbod nabij de woning Prins Mauritsstraat 27 te Retranchement.

De verkeersmaatregel zal worden gerealiseerd door het aanbrengen van een verkeersbord volgens bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (R.V.V.), model E 6, met een onderbord en een markering van het weggedeelte, nabij de woning Prins Mauritsstraat 27 te Retranchement.

De inwerkingtreding van het besluit is bepaald op de dag nadat een termijn van zes weken na de dag van deze openbare kennisgeving is verstreken.

Binnen zes weken kan door belanghebbenden bij ons een bezwaarschrift worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Tevens kan door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 17 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Brouwerijstraat 60 te Oostburg voor het legaliseren van de reeds gebouwde muur (OV-2021016);
 • Vinkenstraat 10 te Cadzand voor het aanpassen van de bestemming van de garagebox van de bestemming ‘auto’ naar ‘auto/opslagruimte’ (OV-2021017);
 • Boulevard de Wielingen 66 025 te Cadzand voor het omzetten van de bestemming  ‘detailhandel’ naar ‘horeca’ (OV-2021018);
 • Sophiaweg/ Coxydeweg te Oostburg voor het tijdelijk vergroten van de zandwinningslocaties (OV-2021019);
 • Langeweg te Breskens voor het tijdelijk plaatsen van een infocentrum ten behoeve van het project Zeebad (OV-2021020);
 • Mercuriusstraat 22 A te Breskens voor het geheel vernieuwen van de bestaande berging (OV-2021021);
 • Geweldigerstraat 7 te Sluis voor het vervangen van het dak en dakkapellen (OV-2021022);
 • Lampzinspolder te Nieuwvliet voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein voor de ontwikkeling van een vakantieresort (OV-2021023);
 • Bruggendijk 2 te Zuidzande voor het plaatsen van een perceelafsluiting (OV-2021032);
 • Bruggendijk 2 te Zuidzande voor het herstellen van de buitenmuur aan de voorgevel en het plaatsen van een bijkomende muur aan de zijgevel van de woning (OV-2021033);
 • Oudestad 47 te Oostburg voor het verbouwen van de woning (OV-2021034);
 • Galjoen 3 te Breskens voor het verwijderen van de schoorsteen en het dichtmaken van het dak (OV-2021035);
 • Dorpsstraat te Retranchement voor het aanleggen van een zitplek en het plaatsen van een kunstwerk (OV-2021037);
 • Hoofdplaatseweg 6 te Breskens voor het herbestemmen van de wagenschuur naar recreatieappartement (OV-2021038);
 • Dorpsplein 29 A te Schoondijke voor het wijzigen van de voorgevel (OV-2021039).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 17 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester
 

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Westhavendam te Breskens voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg, datum verzending besluit: 10-02-2021 (OV-2020352);
 • Schoolstraat 14 te Hoofdplaat voor het aanleggen van een semi-permanente bolbaan aan de voorzijde van het dorpshuis, datum verzending besluit: 10-02-2021 (OV-2020334).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 17 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Brandkreekdijk 6 te Sint Kruis voor het slopen van de woning en opstallen, datum ontvangst: 30-10-2020 / datum acceptatie: 26-01-2021 (S2-2020134);
 • Peurssensstraat 17 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 21-01-2021 / datum acceptatie: 02-02-2021 (S2-2021009);
 • Damstraat 5 te Schoondijke voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de ramen en kozijnen, schoorstenen en van het dak van de aanbouw, datum ontvangst: 29-12-2020 / datum acceptatie: 02-02-2021 (S2-2020161);
 • Mercuriusstraat 9-13 te Breskens voor het slopen van het winkelpand, datum ontvangst: 21-12-2020 / datum acceptatie: 02-02-2021 (S2-2020162);
 • Biezenstraat 40 te Eede voor het verwijderen van het asbesthoudende dak van de machineberging, datum ontvangst: 20-01-2021 / datum acceptatie: 02-02-2021 (S2-2021007).

Oostburg, 17 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Provincialeweg 17 A te Groede voor het uitbreiden van de nieuwe economische drager met 4e appartement, datum verzending besluit: 22-01-2021 (OV-2020280).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 17 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: uitvoeren van werkzaamheden in kader van brandveiligheid
Locatie: Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 maart 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: uitbreiden van de woning
Locatie: Dorpsstraat 49 te Retranchement

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 31 maart 2021.

Oostburg, 17 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester