Openbare bekendmakingen week 6 2021

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 16 februari 2021 om 19.30 uur (voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen).

De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De vergadering is digitaal en live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw Y.R.G. van Hurck via 0117 - 457 291 of Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 10 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Coördinatiebesluit Platteweg 2, Retranchement

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2021 heeft besloten de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten die noodzakelijk zijn voor het mogelijk maken van de realisatie van een culinair thuis met een woning en een compensatiewoning op het perceel Platteweg 2 te Retranchement:

 • het bestemmingsplan en de daarop berustende besluiten voor ontheffing, uitwerking of wijziging zoals bedoeld in artikel 3.1 en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;
 • de omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • de overige uitvoeringsbesluiten, passend binnen dit project, zoals een watervergunning en een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.

De coördinatieregeling zoals bepaald in paragraaf 3.6.1 Wro biedt de mogelijkheid een bestemmingsplan en de aanvragen voor de vergunningen en toestemmingen voor de uitvoering en realisatie ervan gecombineerd in procedure te brengen. Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de bij deze wet behorende bijlage 2, artikel 1. De mogelijkheid om beroep in te stellen is uiteraard wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wet ruimtelijke ordening. Voordat dat gebeurt moet er eerst een ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Op dat moment worden de bijbehorende ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage gelegd. Als die procedure wordt opgestart, wordt daarover een aparte kennisgeving geplaatst.

Oostburg, 10 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Ringdijk Zuid 7 te Cadzand (verplaatsing bouwvlak). 

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. 

Oostburg, 10 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Ontwerpomgevingsvergunning voor Ravotra B.V.

Burgemeester en wethouders van Sluis hebben een aanvraag ontvangen om vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Ravotra B.V., gelegen aan de Bogaardstraat 11 te Aardenburg. De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden en omschakelen zeugenhouderij. Zij willen de omgevingsvergunning verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu.

De ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf 4 februari 2021 tot en met 17 maart 2021 ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en tijdens openingstijden in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Iedereen kan tot en met 17 maart 2021, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak. Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen later beroep instellen.
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer R.A.M. Loos, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51204154 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV200268/00247187.

Oostburg, 10 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit - kern Nieuwvliet-Bad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een “onverplicht fietspad” op het gedeelte van de Zeekraalstraat dat aansluit op de Dwarsdijk te Nieuwvliet-Bad. De belangen van de veiligheid van de weggebruikers en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen. Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een “onverplicht fietspad” in te stellen op het gedeelte van de Zeekraalstraat binnen de bebouwde kom dat aansluit op de Dwarsdijk te Nieuwvliet-Bad.

De verkeersmaatregel zal worden aangeduid door plaatsing van het verkeersbord G-13 R.V.V.-1990 (“onverplicht fietspad”) (op de tekening aangegeven met de letter A) met daaronder het bord OB-505 omdat dit fietspad in twee richtingen begaanbaar zal zijn, en wordt er op dit weggedeelte een as-markering aangebracht. Op de aansluiting van het onverplicht fietspad met het verplichte brom-/fietspad op de Dwarsdijk wordt een verkeersbord G-12a geplaatst om de wijziging in verkeersregels aan te geven (op de tekening aangegeven met de letter D). Op het traject waar het onverplicht fietspad aansluit op de Zeekraalstraat (op de tekening aangegeven met de letter B) zal voor (brom-)fietsverkeer komende uit de Zeekraalstraat en gaande in de richting van de Dwarsdijk ter verduidelijking van de situatie eveneens het verkeersbord G-13 R.V.V.-1990 met bord OB-505 worden geplaatst. Om het (brom-)fietsverkeer dat vanaf de Dwarsdijk richting de Zeekraalstraat rijdt er op attent te maken dat men ter hoogte van de aansluiting met de Zeekraalstraat te maken krijgt met gemengd verkeer moet het verkeersbord volgens model G-14 (einde onverplicht fietspad) aan de achterkant van het bord G-13 (op de tekening aangeduid met de letter E) worden geplaatst.

Door het betreffende weggedeelte aan te wijzen als onverplicht fietspad wordt snelverkeer uit dit weggedeelte geweerd. Het snelverkeer kan regulier gebruik maken van de vlakbij gelegen nieuwe aansluiting op de toegangsweg van het vakantiepark “Beach Resort Nieuwvliet” (op de tekening aangeduid met de letter C). Deze T-kruising ligt in een gebied waar een snelheidsregime geldt van 30 km/u, hetgeen inhoudt dat op deze kruising voorrang van rechts geldt.

Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.* Dit gedeelte van de Zeekraalstraat staat op divers kaartmateriaal soms ook aangeduid als “Nieuwehovendijk”. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 10 februari 2021 zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Situatietekening onverplicht fietspad Zeekraalstraat Nieuwvliet-Bad

Oostburg, 10 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

urgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Christoffelstraat 7 te Zuidzande voor het geheel vernieuwen van de bestaande garage (OV-2021010);
 • Margarethaweg 1 te Oostburg voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik van de gronden (OV-2021014);
 • Schoolstraat 9 te Hoofdplaat voor het bouwen van een garage/carport (OV-2021015);
 • Rijksweg 14A te Breskens voor het plaatsen van handelsreclame (OV-2021026);
 • Kruithuisstraat 24 te IJzendijke voor het bouwen van een garage (OV-2021027);
 • Hofstedenstraat Oost 10 te IJzendijke voor het bouwen van een loods (OV-2021028);
 • Eiland 21 te Sint Kruis voor het bouwen van een tuinberging (OV-2021029);
 • Van der Slikkestraat 29 te Schoondijke voor het vervangen van de bestaande dakkapel en het plaatsen van een extra dakkapel (OV-2021030);
 • Dorpsstraat 17 te Zuidzande voor het wijzigen van de voorgevel (OV-2021031). 

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 10 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Sluissedijk 6 te Zuidzande voor het plaatsen van een keerwand, datum verzending besluit: 29-01-2021 (OV-2020323);
 • Gerard de Moorsweg te Groede voor het aanleggen van een landbouwdam, het aanleggen van een duiker en het kappen van 3 bomen, datum verzending besluit: 29-01-2021 (OV-2020326);
 • Castor, ter hoogte van huisnummer 8, te Oostburg voor het aanleggen van 5 parkeervakken in de groenvoorziening, datum verzending besluit: 01-02-2021 (OV-2020332);
 • Sint Bavostraat 5 te Aardenburg voor het kappen van een paardenkastanje, datum verzending besluit: 02-02-2021 (OV-2020307);
 • Dorpsstraat 24 te Retranchement voor het wijzigen van de kapconstructie, geveldetails en het realiseren van een dakterras, datum verzending besluit: 03-02-2021 (OV-2020314);
 • Deltahoek 110 te Breskens voor het vervangen en vergroten van het kantoor binnen de productieruimte en het vervangen van de voorgevel, datum verzending besluit: 03-02-2021 (OV-2020328).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 10 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Eiland 21 te Sint Kruis voor het geheel slopen van een schuur, datum ontvangst: 12-01-2021 / datum acceptatie: 20-01-2021 (S2-2021002);
 • Saturnus 12 te Oostburg voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 18-01-2021 / datum acceptatie: 20-01-2021 (S2-2021004).

Oostburg, 10 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester