Openbare bekendmakingen week 5 2021

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de: 

 • Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 9 februari 2021 om 19.30 uur. Voorzitter: de heer R.P. Evers

De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling bestemmingsplan '‘Woonpark Groenevelt II Sluis’'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2020 het bestemmingsplan '‘Woonpark Groenevelt II Sluis’' gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling om in het plangebied plaatselijk bekend als Groenevelt fase 2 in Sluis, 36 grondgebonden woningen te realiseren. Het plangebied is ongeveer 1,3 hectare groot. De percelen zijn kadastraal bekend als M 1048 en M 362. Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 4 februari 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 17 maart 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.BPGroeneveltII-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 5 februari 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 18 maart 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Autobedrijf Herman-Bourgois

Op 10 januari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Autobedrijf Herman-Bourgois betreft de locatie gelegen aan Vlaschaard 6 in Eede. Het betreft een melding voor het starten van een kleinschalig autobedrijf. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210017. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51205993.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Landschapscamping Polderzicht V.O.F.

Op 16 januari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Landschapscamping Polderzicht V.O.F. gelegen aan Praatvlietweg 1 in Sluis. Het betreft een melding voor het gebruiken van de agrarische loods voor caravan/camperstalling. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210044. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51202869 of 0115-745100.

Melding Activiteitenbesluit milieu van V.O.F. Jachtwerf Delta

Op 25 januari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van V.O.F. Jachtwerf Delta gelegen aan Deltahoek 11 in Breskens. Het betreft een melding voor een jachtwerf met een eigen kraan, een winterberging en een werkplaats voor de locaties Middenhavendam 0, Deltahoek 30 en Deltahoek 11 in Breskens. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210064. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51205993.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Definitieve verkeersbesluiten - algemeen

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake onderstaande besluiten. 

Definitieve verkeersbesluiten - kern Aardenburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de definitieve verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op twee parkeervakken aan de Sint Bavostraat te Aardenburg.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 28 oktober 2020. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee parkeervakken aan de Sint Bavostraat te Aardenburg en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Onze intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in eerste instantie door één vak in te richten. Dit vereist géén onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmakingen, inclusief de situatietekeningen, liggen met ingang van 3 februari 2021 zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 AT Breda. Let op: geef hierbij duidelijk aan om welk van bovengenoemde verkeersbesluiten het beroep betrekking heeft.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Definitieve verkeersbesluiten - kern Hoofdplaat

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de definitieve verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op twee vakken van de parking Spuikom te Hoofdplaat. Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 28 oktober 2020. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee vakken van de parking Spuikom te Hoofdplaat en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmakingen, inclusief de situatietekeningen, liggen met ingang van 3 februari 2021 zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 AT Breda. Let op: geef hierbij duidelijk aan om welk van bovengenoemde verkeersbesluiten het beroep betrekking heeft.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Definitieve verkeersbesluiten - kern Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de definitieve verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van twee laadpalen bij vier parkeervakken aan de Mr. P.C. Hennequinlaan t.h.v. nummer 9 te Cadzand-Bad. Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 28 oktober 2020. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. 

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op vier parkeervakken aan de Mr. P.C. Hennequinlaan t.h.v. nummer 9 te Cadzand-Bad en het realiseren van twee oplaadpunten (laadpalen) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij elke laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmakingen, inclusief de situatietekeningen, liggen met ingang van 3 februari 2021 zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 AT Breda. Let op: geef hierbij duidelijk aan om welk van bovengenoemde verkeersbesluiten het beroep betrekking heeft.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Definitieve verkeersbesluiten - kern Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de definitieve verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een tweede laadpaal bij twee parkeervakken van het parkeerterrein aan de Walendijk te Breskens. Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 25 november 2020. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee parkeervakken van het parkeerterrein aan de Walendijk te Breskens en het realiseren van een tweede oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij deze laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmakingen, inclusief de situatietekeningen, liggen met ingang van 3 februari 2021 zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 AT Breda. Let op: geef hierbij duidelijk aan om welk van bovengenoemde verkeersbesluiten het beroep betrekking heeft.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Toegepast spoedeisende bestuursdwang

Peugeot 205, rood, 3e Zandstraat Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben geconstateerd dat het volgende voertuig rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud, in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert, op de openbare weg geparkeerd stond: Peugeot 205, rood, zonder kenteken. Locatie: 3e Zandstraat, Breskens.

Gelet op deze overtreding is het voertuig op 28 januari 2021 ingevolge artikel 5:29 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) meegevoerd en vernietigd. De kosten die voortvloeien uit het effectueren van de last onder bestuursdwang zullen ingevolge artikel 5:25 eerste en vierde lid Awb op de houder/eigenaar worden verhaald. De kosten bestaan uit de gemaakte kosten voor de inzet van personeel van de gemeente Sluis. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overgelegd. Er wordt een griffierecht geheven. 

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Langeweg te Breskens voor het bouw- en woonrijp maken en kappen van bomen voor de volgende fase van het plan 'kustpark Zeebad’. Het betreft deelgebied Noord. (OV-2020363);
 • Langeweg te Breskens voor het realiseren van 33 recreatieve nachtverblijven in het plan ‘kustpark Zeebad’ (OV-2020364);
 • Spuiplein 59 te Breskens voor het plaatsen van reclame (spandoek) op het dak van patisserie Lohman (OV-2020365);
 • Papenmuts 47 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2020366);
 • Veerhaven 2 te Breskens voor het plaatsen van drie laadzuilen voor elektrische voertuigen (OV-2021003);
 • Transitoweg ongenummerd te Nieuwvliet voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (OV-2021004);
 • Hoogstraat 58 te Sluis voor het verwijderen van een dragende wand en het plaatsen van een stalen portaal op de bestaande fundering (OV-2021005);
 • Nieuwstraat 52 te Sluis voor het uitbreiden van de opslagloods (OV-2021006);
 • Mariastraat 1 A te Cadzand voor het bouwen van een aanbouw aan de woning en het plaatsen van een erfafscheiding (OV-2021007);
 • Vleeshouwerijstraat ongenummerd te Sluis voor het realiseren van 2 bovenwoningen op het pand aan de Oude Kerkstraat 2A (OV-2021008);
 • Boulevard de Wielingen 34 te Cadzand voor het wijzigen van het gebruik naar detailhandel (OV-2021009);
 • Oude Kerkstraat 20 te Sluis voor het slopen van de  betonvloer en het maken/aanpassen van een aantal gevelopeningen (OV-2021011);
 • Deltahoek ongenummerd te Breskens voor het bouwen van een loods (OV-2021012).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Zandstraat 2 te Sluis voor het ombouwen van een landbouwschuur tot een groepsaccommodatie, datum verzending besluit: 25-01-2021 (OV-2020269);
 • Herendreef te Aardenburg voor het rooien van 9 bomen waarvan 2 tot 8 meter boven het maaiveld voor behoud holtes en het snoeien van 3 bomen én het herplanten van 6 eiken en 2 beuken binnen het park ‘De Elderschans’, datum verzending besluit: 25-01-2021 (OV-2020315).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor: verbouwen van een bestaande schuur tot 5 recreatieverblijven
Locatie: Paviljoenweg 2 te Oostburg

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 maart 2021.

Voor: kappen van 151 populieren
Locatie: Savooyaardsweg te IJzendijke/Biervliet

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 maart 2021.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Het bouwen van een voetgangersbrug aan de Kaai, t.h.v. huisnummer 31, te Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van een voetgangersbrug aan de Kaai, ter hoogte van huisnummer 31, te Sluis.  

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 februari 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IMRO.1714.ogbrugsluis-ON02.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
P.J.H. Katsman

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen 

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Standplaatsvergunning

 • Incidentele vergunning voor het innemen van een standplaats op de Spuikom te Hoofdplaat voor de verkoop van verse pizza’s, op zaterdag 16 januari 2021, 13 februari 2021, 13 maart 2021 en 10 april 2021, datum verzending besluit 20 januari 2021 (nummer 21.0000579).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
P.J.H. Katsman

Het bouwen van een aardappelloods, revisie milieuvergunning, aanbouwen van een uitloop aan twee bestaande pluimveestallen en het bouwen van een nieuwe pluimveestal op het adres Jokweg 2 te Aardenburg 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van een aardappelloods, revisie milieuvergunning, het aanbouwen van een uitloop aan twee bestaande pluimveestallen en het bouwen van een nieuwe pluimveestal op het adres Jokweg 2 te Aardenburg (UV-2020169).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 februari 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 3 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie,
A. Wouterse-van Damme