Openbare bekendmakingen week 51

Vaststelling bestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13 / Golepoldersedijk ongenummerd Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 november 2021 het bestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13 / Golepoldersedijk ongenummerd Breskens’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de percelen Hoofdplaatseweg 13 te Breskens en het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie L, nummer 1350 (gelegen naast Golepoldersedijk 2 te Breskens). Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de compensatiewoning, verkregen op grond van de ruimte voor ruimte regeling, mogelijk van het perceel Hoofdplaatseweg 13 te Breskens naar het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie L, nummer 1350 (gelegen naast Golepoldersedijk 2 te Breskens).

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13/ Golepoldersedijk ongenummerd Breskens' liggen met ingang van 23 december 2021 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bphfdplwgglpdijk-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 24 december 2021 kan gedurende een termijn van zes weken tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Oostburg, 22 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Visie Westerscheldekust

Op 7 december 2021 heeft de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders om de visie Westerscheldekust vrij te geven voor inspraak. Het visiedocument betreft een visie over het kustgebied van Breskens tot aan de gemeente Terneuzen. De visie geeft uitgangspunten over drie thema’s. Dit zijn veiligheid, rust en natuur en voorzieningen. 

Voordat de raad een definitief besluit neemt, ligt de visie op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 23 december 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur en tevens op de website van de gemeente Sluis.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk dan wel mondeling reacties worden ingebracht. Zij dienen te worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg dan wel via emailadres info@gemeentesluis.nl. In de reactie dient u uw naam en adres te vermelden.

Visie Westerscheldekust (PDF)

Oostburg, 22 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Anterieure overeenkomst bouwplan Boulevard de Wielingen 15 te Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat op 9 december 2021 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van het perceel kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EC nummer 182. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 23 december 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 22 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Inspraak Kadernota subsidie gemeente Sluis 2022

Op 14 december 2021 heeft de raadscommissie Samenleving/Middelen ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders om de Kadernota subsidie gemeente Sluis 2022 vrij te geven voor inspraak. 

De Kadernota subsidie gemeente Sluis 2022 is een herziening van de huidige nota subsidiebeleid 2015.

Vanaf 23 december 2021 ligt de Kadernota subsidie gemeente Sluis 2022 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tevens kunt u de stukken raadplegen via de website van de gemeente Sluis, www.gemeentesluis.nl.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk dan wel mondeling reacties worden ingebracht.

 • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In de reactie dient u uw naam en adres te vermelden.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw J. van der Staal via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Wij verzoeken u om in uw schrijven duidelijk aan te geven dat uw zienswijze/ inspraakreactie betrekking heeft op de Kadernota subsidie gemeente Sluis 2022.

Oostburg, 22 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerp- beleidsnotitie supermarkten gemeente Sluis 2021-2026

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 2 van de inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat de ontwerp-beleidsnotitie ‘Supermarkten gemeente Sluis 2021-2026' ter inzage wordt gelegd. Het doel van de beleidsnotitie is het bieden van een kader waarbinnen is aangegeven welke ontwikkelingsmogelijkheden er voor het detailhandelsaanbod zijn.

De ontwerp-beleidsnotitie ‘Supermarkten gemeente Sluis 2021-2026’ ligt met ingang van 23 december 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Beleidsnotitie supermarkten (PDF)

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen over het ontwerp-beleid ‘Supermarkten gemeente Sluis 2021-2026’ op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg;
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117. 

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Oostburg, 22 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Hydrauvision Scheldemond B.V.

Op 14 december 2021 hebben wij een melding ontvangen van Hydrauvision Scheldemond B.V. gelegen aan de Buys Ballotstraat 14 in Schoondijke. 
Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het verwijderen van een propaantank, het plaatsen van een OBAS en het plaatsen van IBC (2200 liter) voor gasolie.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met Valk, P. medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210696.

Oostburg, 22 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Nummer Eén 30 te Hoofdplaat voor het geheel vernieuwen van de schuur en het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning (OV-2021347);
 • Woordweg 13 te Groede voor het bouwen van een aanbouw (OV-2021348);
 • Merseniersstraat ongenummerd te Sluis, kadastraal bekend onder Sluis sectie I nummer 1621, voor het bouwen van een woning (OV-2021349);
 • Cadzandseweg 46 te Nieuwvliet voor het bouwen van een woning (OV-2021350);
 • Dokweg te Breskens, kadastraal bekend onder Oostburg sectie L nummer 2033, voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (OV-2021351);
 • Torontostraat 6 te Waterlandkerkje voor het realiseren van een zendmast van vodafone (OV-2021352);
 • Deltastraat 22 te Hoofdplaat voor het mogen wonen in het pand in strijd met de bestemming ‘maatschappelijk’ (OV-2021353).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Nieuwstraat 21 te Oostburg voor het wijzigen van het voormalige bedrijfspand naar woning door het wijzigen van de voorgevel en een interne verbouwing, datum verzending besluit: 10-12-2021 (OV-2021282);
 • Transitoweg 98 te Nieuwvliet voor het bouwen van een loods, datum verzending besluit: 10-12-2021 (OV-2021309);
 • Brugsevaart 6 te Oostburg voor het renoveren van het dak en de gevel van de lasloods, datum verzending besluit: 10-12-2021 (OV-2021313);
 • Middenweg 9A te Biervliet voor het vestigen van een nieuwe economische drager (NED) in de vorm van een grondverzet- en hoveniersbedrijf, datum verzending besluit: 13-12-2021 (OV-2021303);
 • Westhavendam te Breskens voor het wijzigen van verleende omgevingsvergunning OV-2019210 door het wijzigen van het aantal appartementen van Pharos Résidence bestemd voor permanente bewoning van 34 naar 40 stuks, datum verzending besluit: 13-12-2021 (OV-2021329);
 • Langestraat 4 te Oostburg voor het aanpassen van de gevel van het winkelpand, datum verzending besluit: 15-12-2021 (OV-2021325)

Rectificatie omschrijving omgevingsvergunning ten opzichte van publicatie week 46 (17-11-2021):

 • Havengebied te Breskens voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid voor het kunnen aanbieden van de appartementen (Pharos) voor recreatieve verhuur zonder de verplichting deze tenminste 120 dagen per jaar aan te bieden, datum verzending besluit: 08-11-2021 (OV-2021299).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Markt 25 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 05-11-2021/ datum acceptatie: 06-12-2021 (S2-2021139);
 • Sint Pietersdijk 14 te Sint Kruis voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 04-11-2021/ datum acceptatie: 09-12-2021 (S2-2021142);
 • Handboogstraat 6 te IJzendijke voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden ten behoeve van de verbouwing van de eerste verdieping voor de nieuwe PG-afdeling, datum ontvangst: 4-11-2021/ datum acceptatie: 10-12-2021 (S2-2021140).

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Provincialeweg 50 te Groede voor het verbouwen van een loods tot woning, datum verzending besluit: 07-12-2021 (OV-2021297).

Tegen een besluit kunnen belangende binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 22 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Coördinatiebesluit Tienhonderdse Middenweg 2, Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad op 21 oktober 2021 heeft besloten de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten die noodzakelijk zijn voor het mogelijk maken van de realisatie van een landgoed met tien woningen op het perceel Tienhonderdse Middenweg 2 te Cadzand-Bad:

 • het bestemmingsplan en de daarop berustende besluiten voor ontheffing, uitwerking of wijziging zoals bedoeld in artikel 3.1 en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;
 • de omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

De coördinatieregeling zoals bepaald in paragraaf 3.6.1 Wro biedt de mogelijkheid een bestemmingsplan en de aanvragen voor de vergunningen en toestemmingen voor de uitvoering en realisatie ervan gecombineerd in procedure te brengen. Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de bij deze wet behorende bijlage 2, artikel 1. De mogelijkheid om beroep in te stellen is uiteraard wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wet ruimtelijke ordening. Voordat dat gebeurt moet er eerst een ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Op dat moment worden de bijbehorende ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage gelegd. Als die procedure wordt opgestart, wordt daarover een aparte kennisgeving geplaatst.

Oostburg, 22 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ ontheffingen​​​​​​

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ ontheffingen zijn verleend voor:

 • Standplaatsvergunning Vergunning voor het innemen van een standplaats op de Spuikom te Hoofdplaat voor de verkoop van verse pizza’s, startend op zaterdag 11 december 2021, datum verzending besluit 2 december 2021 (nummer 21.0015260).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 22 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
plv. Hoofd afdeling Externe dienstverlening,
P.J.H. Katsman