Openbare bekendmakingen week 48

Openbare Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de: 

 • Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 7 december 2021 om 19.30 uur, voorzitter: de heer R.P. Evers

De vergadering is in principe live te beluisteren op de website van onze gemeente. Vooralsnog zal de vergadering fysiek gehouden worden. Het kan zijn dat de vergadering, gezien de agenda, op een andere plaats zal plaatsvinden dan de raadzaal in het Belfort. Dan wel dat, gezien de coronamaatregelen, de vergadering digitaal zal plaatsvinden.

Voor de actuele informatie (met name fysiek of digitaal en/of locatie) over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie

Oostburg, 1 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan Matthiasweg 2 Waterlandkerkje en Nieuwstraat 46 Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Matthiasweg 2 Waterlandkerkje en Nieuwstraat 46 Sluis’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Nieuwstraat 46 en 46a te Sluis. Het plan ziet toe op de sloop van de schuur op perceel Sluis M 1109, de sanering van het agrarisch bedrijf aan de Nieuwstraat 46A en de sloop van een bijgebouw op het perceel Matthiasweg 2 te Waterlandkerkje om op grond van de ruimte-voor-ruimte regeling twee compensatiewoningen te realiseren op het perceel Nieuwstraat 46 en 46A te Sluis.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Matthiasweg 2 Waterlandkerkje en Nieuwstraat 46 Sluis’ ligt met ingang van 2 december 2021 gedurende zes weken (tot en met 12 januari 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpmtthwnuwst-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 1 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Aqua Claire
Op 21 november 2021 hebben wij een melding ontvangen van Aqua Claire gelegen aan de Smokkelweg 1, 4515LL IJzendijke.

Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het vervangen van de aanwezige propaantank door een nieuwe propaantank. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210662.

Oostburg, 1 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Dorpsstraat 6 te Schoondijke voor het renoveren van de gevel (OV-2021326);
 • Spaanse Galeien 76 te Retranchement voor het plaatsen van een uitbouw aan de woning (OV-2021327);
 • Duindoornstraat 8A te Cadzand voor het herbouwen van de zomerwoning (OV-2021328);
 • Haven Westzijde te Breskens (Pharos Résidence) voor het wijzigen van het aantal appartementen bestemd voor permanente bewoning van 34 naar 40 stuks (OV-2021329).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Philips van Kleefstraat 23 te Breskens voor het vervangen van de kozijnen, datum verzending besluit: 19-11-2021 (OV-2021308);
 • Dokweg 99 te Breskens voor het realiseren van zonneweide ‘Deltahoek’, datum verzending besluit: 22-11-2021 (OV-2021225);
 • Buys Ballotstraat 15 te Schoondijke (Tragel Oost-Technopark) voor het realiseren van een zonneweide, datum verzending besluit: 22-11-2021 (OV-2021228);
 • Zeeweg 5 te Groede voor het vergroten van de woning met een aanbouw en het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel, datum verzending besluit: 24-11-2021 (OV-2021234).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Blekestraat 27 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 09-11-2021 / datum acceptatie: 16-11-2021 (S2-2021143);
 • Sluissedijk 26 te Zuidzande voor het gedeeltelijk slopen van de woning, datum ontvangst: 09-11-2021 / datum acceptatie: 16-11-2021 (S2-2021144);
 • Dorpsstraat 23 te Nieuwvliet voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 11-11-2021 / datum acceptatie: 22-11-2021 (S2-2021146);
 • Ghistelkerke 207 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 15-11-2021 / datum acceptatie: 22-11-2021 (S2-2021149);
 • Lepelblad 12 te Nieuwvliet voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 18-11-2021 / datum acceptatie: 23-11-2021 (S2-2021150).

Oostburg, 1 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: vestigen van een transportbedrijf
Locatie: Sint Pietersdijk 10B te Sint Kruis

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 januari 2021

Oostburg, 1 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: bouwen van een kippenstal
Locatie: Isabellaweg 11 te IJzendijke

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 januari 2022.

Oostburg, 1 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris