Openbare bekendmakingen week 52 2021

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje/Badhuisweg 70 Cadzand

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje/Badhuisweg 70 Cadzand’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpstedijkbadhuiswg-VG01).

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling bestemmingsplan ‘parapluherziening parkeren gemeente Sluis’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 september 2021 het bestemmingsplan ‘parapluherziening parkeren gemeente Sluis’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de borging van de parkeernormen opgenomen in het gemeentelijke parkeernormenbeleid. Het ontwerpbestemmingsplan geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Sluis, met uitzondering van: het gebied waar het ontwikkelingskader Cadzand-Bad geldt, het werkingsgebied van de ontwerp-beheersverordening ‘parkeren’, het werkingsgebied van het bestemmingsplan ‘Havengebied Breskens’ en ‘Bedrijventerreinen Sluis’. Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen nu de kosten anderszins verzekerd zijn.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg' liggen met ingang van 30 december 2021 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te  Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.ppparkeren-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 31 december 2021 kan gedurende een termijn van zes weken tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Voorontwerp bestemmingsplan Galgenstraat 1 Sint Kruis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Galgenstraat 1 te Sint Kruis om te zetten. De initiatiefnemer wenst het maximaal toelaatbare bedrijfsvloeroppervlakte van de hoofdtak intensieve veehouderij uit te breiden naar 5.337 m2 en 1.648 m2 uitloop op het bovengenoemde perceel, het realiseren van een nieuwe pluimveestal en de benodigde vergroting van het agrarische bouwvlak. In het plan staat de uitbreiding in het kader van het Beter Leven Keurmerk (1 ster) voorop. De bestemming dient een partiële herziening te krijgen. Om dit mogelijk te maken dient op basis van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening een postzegelbestemmingplan te worden opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen liggen met ingang van 30 december 2021 gedurende zes weken (tot en met 9 februari 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpgalgenstrt1-VO01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw L. Joosten via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bekendmaking gemeentelijke belastingverordeningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de raad van de gemeente Sluis in zijn vergadering van 23 december 2021 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

 • Verordening afvalstoffenheffing 2022
 • Verordening forensenbelasting 2022
 • Verordening hondenbelasting 2022
 • Legesverordening 2022
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
 • Verordening marktgelden 2022
 • Verordening ontroerende-zaakbelastingen 2022
 • Verordening parkeerbelastingen 2022
 • Verordening precariobelasting 2022
 • Verordening reclamebelasting Oostburg 2022
 • Verordening rioolheffing 2022
 • Verordening toeristenbelasting 2022
 • Verordening watertoeristenbelasting 2022

De verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2022 en liggen tijdens de openingsuren ter inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. Daarnaast worden de verordeningen gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning via 140117.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bekendmaking subsidieregeling gemeente Sluis 2022

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de Subsidieregeling gemeente Sluis 2022 ter inzage wordt gelegd. 

In de Subsidieregeling gemeente Sluis 2022 zijn de subsidiegrondslagen en -criteria per programma en speerpunt opgenomen. Daarnaast wordt ingegaan op de relevante doelstellingen, de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie, de organisaties die in aanmerking komen voor subsidie, de hoogte van de subsidie per activiteit, nadere voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, het subsidieplafond en de wijze van verdeling.  

Vanaf 3 januari 2022 ligt de Subsidieregeling gemeente Sluis 2022 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. van der Staal, via telefoonnummer 0117 - 457000.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Nota Tarieven privaatrechtelijke heffingen per 01-01-2022

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 21 december 2021 de nota Tarieven privaatrechtelijke heffingen per 01-01-2022 hebben vastgesteld.

De privaatrechtelijke heffingen hebben betrekking op tarieven voor economische activiteiten die verricht worden in het algemeen belang. Te denken valt aan het verzorgen van dranghekken of afzetlint bij een evenement. Ook kan de gemeente ongediertebestrijding verzorgen. Deze soort tarieven vallen onder privaatrechtelijke heffingen. De tarieven zijn hieronder te raadplegen.

Tarieven privaatrechtelijke heffingen (PDF)

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanwijzingsbesluit

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Sluis; gelet op het gestelde in hoofdstuk 5, titel 5.2, artikel  5:11 Algemene wet bestuursrecht wijzen de volgende persoon aan als toezichthouder belast met toezicht op de naleving van alle wettelijke regelingen, waarin het gemeentebestuur is aangewezen als het wettige gezag, alsmede de krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen:

 • De heer R. Hubregtse

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgeving definitief verkeersbesluit Breskens

Openbare kennisgeving tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee vakken van de parkeerstrook nabij het pand Ghistelkerke 301 te Breskens.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het:

 • Instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op twee vakken van de parkeerstrook nabij het pand Ghistelkerke 301 te Breskens.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's. Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen. De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit besluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 13 oktober 2021. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee vakken van de parkeerstrook nabij het pand Ghistelkerke 301 te Breskens en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 29 december 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgeving definitief verkeersbesluit IJzendijke

Openbare kennisgeving tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken bij een tweede laadpaal op de Markt te IJzendijke.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • Het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken en het plaatsen van een tweede laadpaal op de Markt te IJzendijke.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's. Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen. De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief t.a.v. dit besluit.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 13 oktober 2021. Tegen dit voornemen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee parkeervakken op de Markt te IJzendijke en realiseren een tweede oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op die parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) en een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 29 december 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgeving definitief verkeersbesluit Aardenburg

Openbare kennisgeving tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken en het plaatsen van een laadpaal in de Reinaertstraat te Aardenburg.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit: 

 • Het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken en het plaatsen van een laadpaal in de Reinaertstraat te Aardenburg.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's. Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen. De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief t.a.v. dit besluit.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 13 oktober 2021. Tegen dit voornemen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee parkeervakken in de Reinaertstraat te Aardenburg en realiseren een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op die parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) en een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 29 december 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling beheersverordening Parapluherziening parkeren gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken ingevolge artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 23 september 2021 de beheersverordening Parapluherziening parkeren gemeente Sluis heeft vastgesteld.

De beheersverordening biedt een planologisch juridische borging van de parkeernormen opgenomen in het gemeentelijke parkeernormenbeleid. De beheersverordening geldt voor de kernen Oostburg, Sluis en IJzendijke.

Het plan inzien

U kunt het besluit van de gemeenteraad en de vastgestelde beheersverordening, bestaande uit de toelichting, de regels en de verbeelding, met ingang van 30 december 2021 tijdens openingstijden inzien bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De vastgestelde beheersverordening is beschikbaar gesteld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.1714.phbparkeren-VG01.

Inwerkingtreding

De beheersverordening treedt met ingang van 31 december 2021 in werking. Ingevolge artikel 8.2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling beleid ‘parkeernormen gemeente Sluis’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 september 2021 heeft besloten tot het gewijzigd vaststellen van het beleid ‘parkeernormen gemeente Sluis’. Dit beleid ziet toe op het bieden van parkeernormenbeleid voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Sluis.

Het beleid ‘parkeernormen gemeente Sluis’ treedt een dag na publicatie in werking. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie kunnen geen rechtsmiddelen worden ingezet gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. Het vastgestelde beleid ‘parkeernormen gemeente Sluis’ ligt voor iedereen tijdens de openingsuren kosteloos ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Kopieën zijn tegen betaling van kosten (leges) verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Dienstverlening.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Aanvraag om maatwerkvoorschriften De Smaakmaker

Burgemeester en wethouders van Sluis hebben op 16 december 2021 een aanvraag ontvangen van De Smaakmaker aan de Markt 17 in Oostburg voor het vaststellen van maatwerkvoorschriften. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De aanvraag gaat over het lozen van afvalwater zonder een vetafscheider en slibvangput. U kunt de aanvraag op verzoek bekijken. Wanneer u hiertegen een bezwaarschrift wilt indienen, moet u eerst het besluit op de aanvraag afwachten.

Wanneer u de stukken over deze aanvraag wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De aanvraag staat geregistreerd onder kenmerk: W-MWP210026 / 00292511.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 13 december 2021 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval ontvangen. Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Westlangeweg 8 in Hoofdplaat.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 20 december 2021 tot en met 18 maart 2022 en zullen maximaal 2 werkdagen duren. De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. De melding is geregistreerd onder de nummer V-MMP21026/ 00292409. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD Zeeland, telefoonnummer 0115 - 745100.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Lange Heerenstraat 58 te Schoondijke voor het uitbreiden van de woning (OV-2021354);
 • Schoolstraat 3 te Oostburg voor het kappen van de taxusboom (OV-2021355);
 • Aan de stadswallen te Sluis, kadastraal bekend onder Sluis, sectie M nummer 375 en 890 voor het rooien en herplanten van bomen (OV-2021356).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend voor:

 • Isabellaweg 11 te IJzendijke voor het bouwen van een kippenstal, datum verzending besluit: 22-12-2021 (OV-2021270).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmelding

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Boulevard de Wielingen 17 te Cadzand voor het slopen van de woning met recreatieappartementen, datum ontvangst: 08-12-2021 / datum acceptatie: 15-12-2021 (S2-2021158);
 • Tulpenstraat 18 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning, datum ontvangst: 09-12-2021 / datum acceptatie: 15-12-2021 (S2-2021159);
 • Visserstraat 12 te Sluis voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 13-12-2021 / datum acceptatie: 17-12-2021 (S2-2021162).

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

 • Voor: aanleggen van kabels en leidingen
 • Locatie: Blauwe Torenpad te Sluis

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

 • Voor: aanleggen van kabels en leidingen
 • Locatie: Oranjedijk te IJzendijke

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 februari 2022.

Oostburg, 29 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris