Openbare bekendmakingen week 50 2021

Informatieve raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een openbare informatieve raadsbijeenkomst op dinsdag 21 december 2021, met als onderwerp Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen en een besluitvormende raadsvergadering op donderdag 23 december 2021 zal plaatsvinden. 

Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden in principe fysiek gehouden in de raadzaal van het Belfort te Sluis. Gezien de eventuele oplopende corona-besmettingen is het mogelijk dat de vergaderingen digitaal zullen plaatsvinden. De vergaderingen zijn live te beluisteren op de website van onze gemeente. De publieke tribune is vooralsnog toegankelijk, rekening houdend met de geldende corona-maatregelen.

Voor meer informatie over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau via 0117 - 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

De agenda’s en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 15 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester 
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Procedure melden carbidschieten gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken het volgende bekend. Van overheidswege is een verbod ingesteld op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 2021-2022. Onder voorbehoud kan carbid schieten waarschijnlijk dit jaar doorgaan. Dit is afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM en lokale coronamaatregelen die gelden op het moment van carbid schieten. 

Melding doen

Carbidschieten is alleen toegestaan op oudejaarsdag (31 december) vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2022) en alleen buiten de bebouwde kom. Let op, zonder melding mag u niet carbidschieten.

Uw melding moet voor 24 december 2021 binnen zijn bij de gemeente. Bij uw melding geeft u de locatie en het aantal personen dat gaat carbidschieten op. Indien aan de voorwaarden (tijdstippen én locatie buiten de bebouwde kom) wordt voldaan, ontvangt u een acceptatie van de melding. Hieraan zijn veiligheidseisen verbonden (bijv. het gebruik van bussen van maximaal 30 liter; vrij schootsveld van tenminste 75 meter zonder daartussen verharde wegen; aan te houden afstand schietlocatie tot gebouwen voor het houden van landbouwhuisdieren tenminste 300 meter, etc.). Aangezien carbid schieten een traditie is die in veel gevallen bij daglicht plaatsvindt, kunnen de aangevraagde tijden beperkter zijn dan in de APV opgenomen maximale eindtijd van 02:00 uur. Ter voorkoming van overlast, wordt uitgegaan van de in de melding opgenomen tijden.

Voor eventuele vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met een medewerker van het cluster Vergunningen/Bijzondere Wetten, telefonisch bereikbaar via het nummer 0117-457000/ 140117.

Oostburg, 15 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester 
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van "Het Hof Delmare" Geiten melkerij 

Op 24 november 2021 hebben wij een melding ontvangen van "Het Hof Delmare" Geiten melkerij gelegen aan de Philipsweg 8 in Waterlandkerkje.Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het uitbreiden van het aantal melkgeiten en opfokgeiten. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210668.

Melding Activiteitenbesluit milieu van De Smaakmaker

Op 26 november 2021 hebben wij een melding ontvangen van De Smaakmaker gelegen aan de Markt 17 in Oostburg.Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het starten van een lunchroom. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210672.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Autobedrijf Huijsman

Op 3 december 2021 hebben wij een melding ontvangen van Autobedrijf Huijsman gelegen aan de Deltahoek 152 in Breskens.Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het beëindigen van het bedrijf. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210687.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Maatschap D.G. Balk en A. Balk-Götsch

Op 3 december 2021 hebben wij een melding ontvangen van Maatschap D.G. Balk en A. Balk-Götsch gelegen aan de Bredestraat 25 in Oostburg.Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het beëindigen van de activiteiten. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210690.

Oostburg, 15 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester 
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Slickenburgschans 1 te Oostburg voor het vervangen van de fietsenstalling (OV-2021341);
 • Hoogstraat 38 te Sluis voor het tijdelijk in gebruik mogen nemen van het terrein als parkeerterrein (OV-2021342);
 • Draaibrug 44 te Aardenburg voor het opstarten van een B & B in de woning (OV-2021343);
 • Dorpsplein 14 te Eede voor het verbouwen van de woning (OV-2021344);
 • Nieuwesluisweg 50 te Breskens voor het uitbreiden van strandpaviljoen ‘Loods 10’ (OV-2021345);
 • Lepelblad 58 te Nieuwvliet voor het realiseren van een aanbouw (OV-2021346).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 15 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester 
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Dokweg 12 001 t/m 005 te Breskens voor het gewijzigd uitvoeren van OV-2021195 voor het bouwen van een loods met 5 boxen, datum verzending besluit: 03-12-2021 (OV-2021292);
 • Kaai 16 te Sluis voor verder achteruit plaatsen van de voorgevelpui, datum verzending besluit: 08-12-2021 (OV-2021295);
 • Prinses Julianastraat 33 te Breskens voor het bouwen van een garage, datum verzending besluit: 08-12-2021 (OV-2021298);
 • Kapellestraat 7 te Sluis voor het vervangen van de plint van de gevel, datum verzending besluit: 08-12-2021 (OV-2021310);
 • Ridderstraat 13A te Sluis voor het vernieuwen van deuren, ramen en puien, datum verzending besluit: 08-12-2021 (OV-2021319).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 15 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester 
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmelding

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Tragelweg 6 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 11-11-2021 / datum acceptatie: 22-11-2021 (S2-2021147).

Oostburg, 15 december 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester 
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/ bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

 • Standplaatsvergunning
  Vergunning voor het innemen van een standplaats op het Dorpsplein te Zuidzande voor de verkoop van verse pizza’s, startend op woensdag 5 januari 2022, datum verzending besluit 29 november 2021 (nummer 21.0015187).
 • Overige vergunningen 
  Een vergunning o.g.v. art. 2:10 APV voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling aan de Nieuwstraat 5-7 te Oostburg, datum verzending besluit 2 december 2021 (nummer 21.0015274).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen.. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 15 december 2021

Hoogachtend,
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
plv. Hoofd afdeling Externe dienstverlening,
P.J.H. Katsman