Openbare bekendmakingen week 34 2021

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Ambachtsweg 2 te Eede voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw (OV-2021233);
 • Zeeweg 5 te Groede voor het verbouwen van de woning (OV-2021234);
 • N675-Kruisdijkweg te Boerenhol voor het herinrichten van de verkeersweg (OV-2021235);
 • Nieuwstraat 9 te Oostburg voor het starten van een B&B (OV-2021236);
 • Stuerboutstraat te Waterlandkerkje voor het realiseren van vier woningen (OV-2021237);
 • Sint Janskerk te Sluis voor het rooien (noodkap) van drie bomen (OV-2021238);
 • Kaapvaartstraat 13 te Retranchement voor het renoveren en uitbreiden van de woning (OV-2021239);
 • Karel Doormanlaan 2 te Breskens voor het wijzigen van de dakbedekking en gevels en aanpassen van de dakconstructie (OV-2021241);
 • Dorpsstraat 129 te Breskens voor het toepassen van een nokverlegging op het achterdakvlak (OV-2021242);
 • Nieuwstraat 5 te Oostburg voor het plaatsen van gevelreclame (OV-2021243);
 • Grote Christoffelstraat 45 te Retranchement voor het plaatsen van een berging (OV-2021245);
 • Oude Haven 44 te Oostburg voor het wijzigen van de terreinindeling (OV-2021246);
 • De Vlier 20 te Nieuwvliet voor het renoveren van het dak (OV-2021248);
 • Oude Kerkstraat 11 te Aardenburg voor het verbouwen van een loods (OV-2021250);
 • Akkerstraat 3 te Aardenburg voor het vervangen van de dakramen door dak-serres (OV-2021251).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 25 augustus 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Oude Kerkstraat 20 te Sluis voor het vervangen van de T-Mobile antennes, datum verzending besluit: 12-08-2021 (OV-2021171);
 • Landgoed Nooren, kavel 4 te Cadzand voor het bouwen van een woning met bijgebouw, datum verzending besluit: 16-08-2021 (OV-2021188).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 25 augustus 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen 

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Drank- en Horecawet

 • Een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet tijdens de jaarlijkse vogeltentoonstelling te IJzendijke van 27 oktober tot en met 31 oktober 2021, datum verzending besluit: 9 augustus 2021 (nummer 21.0010616).

Overige vergunningen

 • Een vergunning op grond van de Wet op Kansspelen voor een loterij ten bate van Vogelvereniging Vogelvreugd 79, datum verzending besluit: 9 augustus 2021 (nummer 21.0010615);
 • Ontheffing op grond van artikel 4:18, lid 3, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het plaatsen van tenten en het laten overnachten van deelnemers in de periode van 15 augustus tot en met 23 augustus 2021 op het terrein van AVC Aardenburg, datum verzending besluit: 9 augustus 2021 (nummer 21.0010619).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 25 augustus 2021

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

J.B. de Graaf