Openbare bekendmakingen week 32 2021

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Papenmuts 53 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2021222);
 • Deltahoek te Breskens voor het realiseren van een zonneweide (OV-2021225);
 • Havengebied te Breskens voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid voor het aanbieden van appartementen  voor recreatieve verhuur zonder de verplichting deze tenminste 120 dagen per jaar aan te bieden (OV-2021226);
 • Dorpsstraat 42 te Retranchement voor het verhogen van het dak en uitbreiden van de bovenverdieping (OV-2021227).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 11 augustus 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Deltahoek 110 te Breskens voor het bouwen van een opslagruimte voor de brandveilige opslag, datum verzending besluit 04-08-2021(OV-2021157);
 • Klein Brabant 18 te Waterlandkerkje voor het bouwen van een loods, datum verzending besluit: 03-08-2021 (OV-2021172);
 • Pollux 22 te Oostburg voor het vervangen van de houten panelen en kozijnen door kunststof, datum verzending besluit: 03-08-2021 (OV-2021180);
 • Blekestraat 27 te Groede voor het renoveren van de woning waarbij het gevelbeeld aan de voorzijde wordt gewijzigd, datum verzending besluit: 04-08-2021 (OV-2021187);
 • Praatvlietweg 3 te Sluis voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 04-08-2021 (OV-2021197);
 • Markt 9 en 10 te Oostburg voor het renoveren en zelfstandig maken van de bovenwoningen, datum verzending besluit: 04-08-2021 (OV-2021209);
 • Veerhaven 3 te Breskens voor het tijdelijk ophangen van spandoeken aan het oude veerhaven gebouw, datum verzending besluit: 03-08-2021 (OV-2021211);
 • Grote Beer 8 te Oostburg voor het wijzigen van de indeling van de brandcompartimentering van het gehele gebouw, datum verzending besluit: 04-08-2021 (OV-2021214);

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 11 augustus 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Brandveilig gebruiken van deze vakantieaccommodatie op het adres Kokersweg 4 B te Zuidzande

Burgemeester en wethouders van gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruiken van deze vakantieaccommodatie, op de locatie Kokersweg 4B te Zuidzande. U kunt de betreffende stukken van 12 augustus tot en met 23 september 2021 op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 11 augustus 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Brandveilig gebruiken van logiefunctie t.b.v. seizoensarbeiders op het adres Nieuwe Weg 2 te Eede

Burgemeester en wethouders van gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruiken van logiefunctie t.b.v. seizoensarbeiders, op de locatie Nieuwe Weg 2 te Eede. U kunt de betreffende stukken van 12 augustus tot en met 23 september 2021 op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 11 augustus 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • F.J. van Damme, voor het perceel Mollekotweg te IJzendijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG F 718
 • F.J. van Damme, voor het perceel Provincialeweg te Groede, kadastraal bekend onder het nummer OBG S 1486
 • F.J. van Damme, voor het perceel Watervlietseweg te IJzendijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG G 970
 • D.W. Luteijn, voor het perceel Grubekeweg te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG V 319
 • D.W. Luteijn, voor het perceel Akkerweg te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG V 633
 • Maatschap M. en P. Willems, voor het perceel Rondweg te Aardenburg, kadastraal bekend onder het nummer ADB S 1067
 • Maatschap L. en M. van Hal-Buijsen, voor het perceel Spitsbroekweg te Sint Kruis, kadastraal bekend onder het nummer ADB N 405
 • L. en C. van Waes-Maes, voor de percelen Krommeweg en Liniedijk te Waterlandkerkje, Molenweg te Sint Kruis, kadastraal bekend onder de nummers OBG N 1465, O 352, O 1419, O 1417,en ADB P 522
 • Maatschap L. en M. van Hal-Buijsen, voor het perceel Appelstraat te Sint Kruis, kadastraal bekend onder het nummer ADB O 424
 • J.J. Verhage, voor de percelen Commerswerveweg te Oostburg, kadastraal bekend onder de nummers OBG P 2053 en P 1395
 • G. de Smet, voor het perceel St. Pietersdijk te Sint Kruis, kadastraal bekend onder het nummer ADB O 400

Deze melding met bijbehorende stukken liggen met ingang van vandaag tijdens de openingsuren voor een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg, 11 augustus 2021

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Hoofd afdeling Externe dienstverlening,

J.B. de Graaf