Openbare bekendmakingen week 31 2021

Ontwerpbestemmingsplan/ Omgevingsvergunning ‘Roode Wielingen’, Boulevard de Wielingen 60-65 Cadzand-Bad.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage worden gelegd:

 1. het ontwerpbestemmingsplan 'Roode Wielingen', en 
 2. een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ten behoeve van het oprichten van een nieuw complex met een multifunctionele ruimte op de begane grond en appartementen erboven op het perceel Boulevard de Wielingen 60-65 Cadzand-Bad.

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor het mogelijk maken van een nieuw complex op het perceel Boulevard de Wielingen 60-65 te Cadzand-Bad met een multifunctionele ruimte op de begane grond en appartementen erboven. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Roode Wielingen’ vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan/de beheersverordening ‘Cadzand-Bad’ 

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de Omgevingsvergunning.

Het plan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan) en de ontwerp Omgevingsvergunning voor het bouwen (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) liggen met ingang van 5 augustus 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Daarnaast kan het volledige ontwerp bestemmingsplan worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bproodewielingen-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker of de heer L. de Rooij van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan 'Roode Wielingen' of de ontwerp Omgevingsvergunning op de volgende wijze:
Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker of de heer L. de Rooij van de afdeling Externe dienstverlening op telefoonnummer +140117.  
Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerp besluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of Omgevingsvergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het  ontwerp bestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de Omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Oostburg, 4 augustus 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit-Minnaert gemeentesecretaris,
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Ringdijk Zuid 10 te Cadzand voor het bouwen van een woning (OV-2021217);
 • Krommeweg 6 te IJzendijke voor het bouwen van een loods (OV-2021218);
 • Nieuwstraat 23 te Breskens voor het rooien van 5 populieren (OV-2021219);
 • Koninginnestraat 62 te IJzendijke voor het plaatsen van een lichte stalen lichtkap over de binnenplaats (OV-2021220);
 • Prinses Beatrixstraat te Schoondijke voor het aanleggen van kabels en leidingen (OV-2021221).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Ringdijk Zuid 7 te Cadzand voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 23-07-2021 (OV-2021168);
 • Knokkertweg te Cadzand voor het rooien van 5 populieren, datum verzending besluit: 23-07-2021 (OV-2021192);
 • Brouwerijstraat 15 te Oostburg voor het wijzigen en vernieuwen van de bestaande kozijnen in de gevels, datum verzending besluit: 23-07-2021 (OV-2021198);
 • Oranjedijk 14 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 26-07-2021 (OV-2021137);
 • De Hooge Platen in de Westerschelde voor het versterken van de broedfunctie, datum verzending besluit: 26-07-2021 (OV-2021174);
 • Goudenpolderdijk te Waterlandkerkje voor het rooien van 25 populieren, datum verzending besluit: 26-7-2021 (OV-2021190);
 • Krabbedijk te Schoondijke voor het rooien van 113 populieren, datum verzending besluit: 26-07-2021 (OV-2021191);
 • Nieuwstraat 50 te Oostburg voor het doorbreken van een muur tussen 2 lokalen, datum verzending besluit: 26-07-2021 (OV-2021207);
 • Zwaanstraat 25 te Eede voor het uitbreiden en restylen van de woning, datum verzending besluit: 27-07-2021 (OV-2021185);
 • Baanstpoldersedijk te Nieuwvliet voor het realiseren van een GV-aansluiting voor het vakantiepark, datum verzending besluit: 27-07-2021 (OV-2021143).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.  Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Mariastraat 40 te Cadzand voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 25-06-2021 / datum acceptatie: 09-07-2021 (S2-2021096);
 • Sassenstraat 15 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 05-07-2021 / datum acceptatie: 15-07-2021 (S2-2021098).
 • Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Oudestad 62 te Oostburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 23-07-2020/ datum acceptatie: 15-07-2021 (UI-2020019);
 • Neringweg 1 te Oostburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 09-02-2021/ datum acceptatie: 15-07-2021 (UI-2021002);
 • Cadzandseweg 32 te Nieuwvliet voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 01-07-2021 / datum acceptatie: 15-07-2021 (UI-2021016).

Oostburg, 4 augustus 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit-Minnaert gemeentesecretaris,
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Voor: kappen van twee wilgen
Locatie: Kruisdijkweg 3 te Groede
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 september 2021.

Oostburg, 4 augustus 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit-Minnaert gemeentesecretaris,
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Voor: bouwen van een woning en bijgebouw
Locatie: Bosweg 3 te Retranchement
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 augustus 2021.

Oostburg, 4 augustus 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit-Minnaert gemeentesecretaris,
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Voor: vervangen van de T-mobile antennes
Locatie: Oude Kerkstraat 20 te Sluis
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 september 2021.

Oostburg, 4 augustus 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit-Minnaert gemeentesecretaris,
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Melding Activiteitenbesluit milieu van Lakkerij Standaert B.V.

Op 27 mei 2021 hebben wij een melding ontvangen van Lakkerij Standaert B.V. gelegen aan de Ambachtsweg 1, Eede.
Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het starten van het bedrijf.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. 
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210357.

Oostburg, 4 augustus 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit-Minnaert gemeentesecretaris,
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester