Openbare bekendmakingen week 15 2021

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de: 

 • Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 20 april 2021 om 19.30 uur. Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw Y.R.G. van Hurck via 0117 - 457 291 of Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 14 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Buys Ballotstraat 7 te Schoondijke voor het bouwen van een loods (OV-2021101);
 • De Vlier 17 te Nieuwvliet voor het vergroten van de woning en het vernieuwen van het dak (OV-2021102);
 • Het Gemaal 17 te Nieuwvliet voor het uitbreiden van de vakantiewoning (OV-2021103);
 • Mars 70 te Oostburg voor het vergroten van de woning met een aanbouw (OV-2021104);
 • Nummer Eén 22 te Hoofdplaat voor het verbouwen van de woning (OV-2021105);
 • Vierhonderdpolderdijk 2 te Cadzand voor het plaatsen van een foodtruck/kiosk (OV-2021106);
 • Walstraat 3 te Oostburg voor het aanpassen van de uitbouw (OV-2021107);
 • Deltahoek 5 te Breskens voor het wijzigen van de gevelbekleding en het plaatsen van nieuwe gevelreclame (OV-2021108);
 • 17 oktoberplein 6 te IJzendijke voor het uitbreiden van het kinderdagverblijf (OV-2021109);
 • Boulevard de Wielingen 56 te Cadzand voor het bouwen van 8 appartementen (OV-2021110).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 14 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Draaibrug 14 te Aardenburg voor het vervangen van het kozijn in de voorgevel van de woning, datum verzending besluit: 30-03-2021 (OV-2021042);
 • Markt 2 (hotel) en Dorpsstraat 2 (woning) te Retranchement voor het bouwen van een hotel en een woning, datum verzending besluit: 31-03-2021 (OV-2020322);
 • Draaibrug 31 te Aardenburg voor het uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 07-04-2021 (OV-2021055);
 • Molenstraat 25 te Retranchement voor het gewijzigd uitvoeren van de omgevingsvergunning OV-2020320 voor het bouwen van een woning. De wijziging betreft de situering op het perceel, datum verzending besluit: 07-04-2021 (OV-2021090).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 14 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Brandveilig gebruik van het pand op het adres Markt 28 te Groede

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruik van dit pand, op de locatie Markt 28 te Groede.

U kunt de betreffende stukken van 15 april 2021 tot en met 27 mei 2021 op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen dit besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het KCC of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 14 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie,

A. Wouterse-van Damme

Het aanpassen van het brandveilig gebruik van verpleeghuis 'De Stelle' op het adres Veerhoeklaan 7 te Oostburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het aanpassen van het brandveilig gebruik van verpleeghuis 'De Stelle', op de locatie Veerhoeklaan 7 te Oostburg.

U kunt de betreffende stukken van 15 april 2021 tot en met 27 mei 2021 op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Tegen dit besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het KCC of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 14 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie,

A. Wouterse-van Damme