Openbare bekendmakingen week 14 2021

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de: 

 • Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 13 april 2021 om 19.30 uur. Voorzitter: de heer R.P. Evers. 

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 7 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Besluiten straatnaamgeving

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat met inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht is besloten: 

 • om de nieuwe weg in de uitbreidingsplannen van Groenevelt II te benoemen als openbare ruimte met de naam  “Saint-Joseph” te Sluis;
 • om de naamgeving openbare ruimte voor gedeelte Zandertje te Breskens in te trekken; 
 • om de naamgeving openbare ruimte voor gedeelte Zandertje te Breskens te wijzigen in Waterdunen te Breskens.

De besluiten en de bijbehorende tekeningen liggen met ingang van 8 april 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 7 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op grond van artikel 10 lid 7 sub a Gaswet en artikel 1 aanhef en onder d Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht op 6 april 2021 hebben besloten het volgende gebied te hebben aangewezen waar aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is en de gasaansluitplicht aldus blijft gelden:

Het gebied, zoals aangeduid op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart. 

Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

De beschikking met bijbehorende kaart zijn op afspraak in te zien. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer A. Van Hoeve via het telefoonnummer 140117.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overgelegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 7 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Coördinatiebesluit Boulevard de Wielingen 15, Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad op 25 maart 2021 heeft besloten de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten die noodzakelijk zijn voor het mogelijk maken van de realisatie van een appartementencomplex en kantoorruimte op het perceel Boulevard de Wielingen 15 te Cadzand-Bad:

 • het bestemmingsplan en de daarop berustende besluiten voor ontheffing, uitwerking of wijziging zoals bedoeld in artikel 3.1 en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;
 • de omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De coördinatieregeling zoals bepaald in paragraaf 3.6.1 Wro biedt de mogelijkheid een bestemmingsplan en de aanvragen voor de vergunningen en toestemmingen voor de uitvoering en realisatie ervan gecombineerd in procedure te brengen. Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de bij deze wet behorende bijlage 2, artikel 1. 

De mogelijkheid om beroep in te stellen is uiteraard wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wet ruimtelijke ordening. Voordat dat gebeurt, moet er eerst een ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Op dat moment worden de bijbehorende ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage gelegd. Als die procedure wordt opgestart, wordt daarover een aparte kennisgeving geplaatst.

Oostburg, 7 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Nieuwstraat 76 te Oostburg voor het uitbreiden van de woning buiten het bouwvlak (OV-2021096);
 • Vlamingpolderweg 14 te Cadzand voor het aanbrengen van gevelreclame (OV-2021097);
 • Binnenweg 4 te Aardenburg voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan tijdens de bouw van de woning (OV-2021098);
 • Tivoli 6 te IJzendijke voor het geheel vernieuwen van de garage (OV-2021099)
 • Sasputsestraat 14 te Schoondijke voor het bouwen van een loods (OV-2021100).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 7 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:        

 • Gouden Polderdijk 3 te Waterlandkerkje voor het bouwen van een opslagloods/berging, datum verzending besluit: 19-03-2021 (OV-2020353);
 • Boulevard de Wielingen 34 te Cadzand voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik van het pand naar detailhandel, datum verzending besluit: 26-03-2021 (OV-2021009);
 • Minnepoortstraat tot Barakkenstraat te IJzendijke voor het aanleggen van elektriciteitsbekabeling, datum verzending besluit: 26-03-2021 (OV-2021059);
 • Lange Strinkweg 2 te Cadzand voor het bouwen van een centrumgebouw op het vakantiepark ‘De Betteld’, datum verzending besluit: 29-03-2021 (OV-2020346);
 • Lange Strinkweg 2A te Cadzand voor het bouwen van de beheerderswoning op het vakantiepark ‘De Betteld’, datum verzending besluit: 29-03-2021 (OV-2020350);
 • Verdronken Zwartepolder te Nieuwvliet-Bad voor het tijdelijk plaatsen van een container als vogelobservatiepost tijdens het broedseizoen, datum verzending besluit: 29-03-2021(OV-2021053) ;
 • Haven Westzijde 21 te Breskens voor het wijzigen van het gebruik van het pand naar sportschool, datum verzending besluit: 29-03-2021(OV-2021058);
 • Schoneveld 98 te Breskens voor het plaatsen van een schutting, datum verzending besluit: 30-03-2021 (OV-2021002).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 7 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:      

 • Wilhelminaweg 2 te Sint Kruis voor het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van de schuur, datum ontvangst: 12-03-2021 / datum acceptatie: 17-03-2021 (S2-2021030);
 • Biezenstraat 38 te Eede voor het geheel slopen van de woning inclusief aanbouw, datum ontvangst: 15-03-2021 / datum acceptatie: 24-03-2021 (S2-2021031);
 • Jan Buucstraat 2 te Retranchement voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 19-03-2021 / datum acceptatie: 24-03-2021 (S2-2021032).

Oostburg, 7 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene plaatselijke verordening (Wabo)

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Prinses Wilhelminastraat te Nieuwvliet voor het aanleggen van 4 uitritten ten behoeve van de daar gelegen bouwkavels, datum ontvangst: 04-11-2020 / datum acceptatie: 17-03-2021 (UI-2020028).

Oostburg, 7 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : realiseren van 33 recreatieve nachtverblijven
Locatie: Langeweg te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : bouwen van een woning
Locatie: Papenmuts 47 te IJzendijke

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : herbestemmen van wagenschuur naar recreatieappartement
Locatie: Hoofdplaatseweg 6A te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : verbouwen van de woning
Locatie: Oudestad 47 te Oostburg

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 mei 2021.

Oostburg, 7 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester