Openbare bekendmakingen week 30 2021

Besluit straatnaamgeving

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat met inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht is besloten: 

Naamgeving openbare ruimte voor gedeelte Zandertje te Breskens te wijzigen in Walendijk te Breskens met ingang van 1 januari 2022

Het besluit en de bijbehorende tekening liggen met ingang van 29 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 te 

Oostburg, 28 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Beleidsvoornemen paraplubestemmingsplan ‘één woning per bouwperceel’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 8 juli 2021 het beleidsvoornemen heeft uitgesproken om te komen tot een paraplubestemmingsplan tot sanering van plancapaciteit. Hierbij worden de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd: 

 1. De hoofdregel van het parapluplan wordt dat maximaal één wooneenheid per bouwperceel gerealiseerd mag worden. 
 2. Op deze regel bestaan de volgende uitzonderingen: a.Percelen waar door een onherroepelijk, een vastgesteld dan wel ontwerpbestemmingsplan (bij ontwerpbestemmingsplannen onder voorwaarde dat GS van de Provincie Zeeland hier expliciet mee heeft ingestemd) meerdere bouwtitels worden toegekend aan een perceel. b.Voor de percelen waar op grond van het vigerende bestemmingsplan geen maximumaantal woningen waren opgenomen en middels een omgevingsvergunning meerdere bouwtitels zijn toegevoegd wordt het vergunde aantal wooneenheden expliciet als maximumaantal wooneenheden opgenomen in het parapluplan. c.Voor percelen waar gezien de omvang van het bestaande bouwvolume in principe één woning onrealistisch is, wordt ruimte voor meer dan één woning voorzien in de vorm van een voorwaardelijke wijzigings-bevoegdheid.
 3. Het paraplubestemmingsplan kent geen bouwtitel toe aan percelen waar op grond van het thans vigerende bestemmingsplan geen woningbouw is toegestaan. 
 4. Het wegbestemmen van in kwalitatief oogpunt ongewenste wijzigingsbevoegd-heden ten aanzien van toevoeging van woningbouw.

Het raadsbesluit ligt met ingang van 29 juli 2021 ter inzage voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl.
Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is om een inspraakreactie in te dienen op het beleidsvoornemen van de gemeenteraad.

Oostburg, 28 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een los- en laadplaats nabij het restaurant op Park Schoneveld te Breskens

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een los- en laadplaats nabij het restaurant op Park Schoneveld. Momenteel staan vrachtwagens te lossen op de rijbaan. Dit veroorzaakt dat wachtende auto’s er omheen gaan rijden. Door dit rijgedrag ontstaat een verkeersonveilige situatie en wordt schade veroorzaakt aan de wegkanten. Door putten en gaten aan de zijkanten van de weg ontstaat valgevaar voor langzaam verkeer. Het instellen van een laad- en losplaats zal in belangrijke mate bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid. De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg/ veiligheid etc. liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen. Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een los- en laadplaats in te stellen nabij het restaurant aldaar.
De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-07 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) op de doorgroeistenen ter zijde van het terras achter het restaurant. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 28 juli 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 28 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan/ omgevingsvergunning Platteweg 2 Retranchement

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er inzage wordt gelegd:

 1. het ontwerpbestemmingsplan 'Platteweg 2 Retranchement', en
 2. een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen voor het bouwen van een woning op het perceel Platteweg 2 te Retranchement. 

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor de realisatie van een culinair thuis op het perceel Platteweg 2 te Retranchement ter hoogte van de bestaande schuur op het desbetreffende perceel en de realisatie van een woning op het perceel kadastraal bekend als Sluis, sectie L, nummer 1407.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Het plan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan) en de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) liggen met ingang van 29 juli 2021 gedurende zes weken (tot en met 8 september 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Daarnaast kan het volledige ontwerp bestemmingsplan worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpplatteweg2-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer Den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerp bestemmingsplan of bij het college over de ontwerp omgevingsvergunning op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer Den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening via het algemene telefoonnummer +140117. 

Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerp besluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of vergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerp bestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen sprake is van een aangewezen bouwplan.

Oostburg, 28 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Keerdam te Breskens voor het realiseren van een ftth-systeem (OV-2021210);
 • Veerhaven 3 te Breskens voor het tijdelijk ophangen van spandoeken aan het oude veerhavengebouw (OV-2021211);
 • Burchtstraat 20 te Oostburg voor het bekleden van een kunststof schuifdak op de bestaande serre (OV-2021213);
 • Grote Beer 8 te Oostburg voor het wijzigen van de brandcompartimentering voor het gehele gebouw (OV-2021214);
 • Herendreef 1 te Aardenburg voor het plaatsen van een erfafscheiding (OV-2021215);
 • Transportweg 4 005 te Oostburg voor het plaatsen van een woonwagen voor bewoning (OV-2021216).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 28 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Papenmuts 55 te IJzendijke voor het bouwen van een vrijstaande woning, datum verzending besluit: 16-07-2021 (OV-2021127);
 • Vijverstraat 1A te Cadzand voor het vervangen van een raam door een voordeur en het plaatsen van een poort in de heg aan de voorgevelzijde van de woning, datum verzending besluit: 21-07-2021 (OV-2021178);
 • Haven 41 te Aardenburg voor het wijzigen van de voorgevel van de woning, datum verzending besluit: 21-07-2021 (OV-2021189);
 • Dokweg 12 met toevoeging 001 t/m 005 te Breskens voor het bouwen van een loods met 5 boxen, datum verzending besluit: 21-07-2021 (OV-2021195).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 28 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Ringdijk Zuid 7 te Cadzand voor het slopen van de woning, datum ontvangst: 08-06-2021 / datum acceptatie: 21-06-2021 (S2-2021076);
 • Prinses Beatrixstraat 61A te Schoondijke voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 08-06-2021 / datum acceptatie 21-06-2021 (S2-2021085);
 • Gaternisseweg 4 te Schoondijke voor het verwijderen van asbesthoudende materialen van tussen het puin, datum ontvangst: 29-04-2021 / datum acceptatie: 23-06-2021 (S2-2021049);
 • Eurostraat 2 te Hoofdplaat voor het slopen van een bijgebouw (keuken), datum ontvangst: 08-06-2021 / datum acceptatie: 23-06-2021 (S2-2021086);
 • Torenweg 1 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de schuur, datum ontvangst: 15-06-2021 / datum acceptatie: 23-06-2021 (S2-2021087);
 • Ridderstraat 64 te Sluis voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 22-06-2021 / datum acceptatie: 30-06-2021 (S2-2021089);
 • Langeweg 104 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen van het voormalig caravanterrein, datum ontvangst: 22-06-2021 / datum acceptatie: 30-06-2021 (S2-2021090);
 • Noordstraat 5 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 24-06-2021 / datum acceptatie: 30-06-2021 (S2-2021093).

Oostburg, 28 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Langestraat 26 te Oostburg voor het aanleggen van een uitrit aan de Burgemeester van Houtestraat, datum ontvangst: 29-06-2021 / datum acceptatie 30-06-2021 (UI-2021019);
 • Voogdtstraat 6 te Sluis voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 06-04-2021 / datum acceptatie: 02-07-2021 (Ui-2021006).

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Dorpsplein 29 te Schoondijke voor het wijzigen van de voorgevel, datum verzending besluit: 30-06-2021 (OV-2021136).

Tegen een besluit kunnen belangende binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 28 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Gemeentewerkplaats Oostburg

Op 15 juli 2021 hebben wij een melding ontvangen van Gemeentewerkplaats Oostburg gelegen aan de Oudestad 98 in Oostburg. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het in werking hebben van een papierpers bij de gemeentewerkplaats. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210455.

Oostburg, 28 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

RECTIFICATIE PUBLICATIE VAN 15 juli 2021:Brandveilig gebruik van dit pand op het adres Provincialeweg 10 B te Groede (gemeente Sluis)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruik van dit pand, op de locatie Provincialeweg 10 B te Groede.

U kunt de betreffende stukken van 15 juli 2021 tot en met 26 augustus 2021 (zes weken) op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. 

De beschikking is, op een kleine aanpassing na, ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. 

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 28 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving ontwerp beschikking brandveilig gebruik (Wabo) - Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Brandveilig gebruik van Hotel du Commerce op het adres Burchtstraat 20 te Oostburg (gemeente Sluis)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruik van dit pand, op de locatie Burchtstraat 20 te Oostburg.

Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 28 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Hoofd afdeling Externe dienstverlening,

J.B. de Graaf

Brandveiliggebruik van het pand op het adres Westmolenstraat 2 te Aardenburg (gemeente Sluis)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het Dorpshuis Aardenburg op het adres Westmolenstraat 2 te Aardenburg. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 28 juli 2021 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Hoofd afdeling Externe dienstverlening,

J.B. de Graaf