Openbare bekendmakingen week 29 2021

Bekendmaking TONK-regeling gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 13 juli 2021 de “TONK-regeling gemeente Sluis” hebben verlengd tot 1 oktober 2021. Op basis van deze regels kunnen inwoners, die problemen hebben met het betalen van hun woonlasten, in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage. Een voorwaarde is dat de financiële problemen zijn ontstaan door Covid-19 (Corona virus). De eventuele bijdrage is een vorm van bijzondere bijstand en onbelast. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via telefoonnummer Tel. 140117 (vanuit het buitenland +31 117 - 457 000). De aangepaste regeling is te raadplegen via de gemeentelijke website.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bekendmaking ontwerp-gedoogbeschikkingen woonwagencentrum Schoondijke

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat de volgende in hun vergadering van 8 juni 2021 vastgestelde ontwerp-gedoogbeschikkingen ter inzage liggen:

 • De ontwerp-gedoogbeschikking ten name van de heer M. Verhoek voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan op het woonwagencentrum aan de Willemsweg te Schoondijke;
 • De ontwerp-gedoogbeschikking ten name van de heer C. van Poppel voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan op het woonwagencentrum aan de Willemsweg te Schoondijke. 

De ontwerp-gedoogbeschikkingen met de daarbij behorende voorschriften liggen met ingang van 22 juli 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 1 september 2021) tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Tegen de ontwerp-gedoogbeschikkingen kan gedurende genoemde termijn door belanghebbenden schriftelijk een zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. 

Op verzoek worden de persoonlijke gegevens van de indiener van de zienswijze niet bekend gemaakt. Dit dient gelijktijdig met de zienswijze te worden medegedeeld.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Camping Zonneweelde' 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 maart 2021 het bestemmingsplan 'Camping Zonneweelde' gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de uitbreiding (1.1 ha) en kwaliteitsverbetering van camping Zonneweelde aan de Baanstpoldersedijk 1 te Nieuwvliet. Voor een overzicht van de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan. Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 22 juli 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 1 september 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpzonneweelde-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 23 juli 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 2 september 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling wijzigingsplan ‘Herenweg Noord 3 Aardenburg’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en op grond van artikel 8.7.1 van het bestemmingsplan Buitengebied Sluis en 2e herziening hiervan bekend dat het college op 13 juli 2021 het wijzigingsplan ‘Herenweg Noord 3 Aardenburg’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het agrarische bouwvlak op het perceel Herenweg Noord 3 te Aardenburg is vergroot naar 2 hectare. Het wijzigingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling hiervan. Het wijzigingsplan ‘Herenweg Noord 3 Aardenburg’ vervangt ter plaatse het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis en 2e herziening hiervan’. 

Tevens heeft het college op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Het plan inzien

Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan liggen met ingang van 22 juli 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 1 september 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpherenwegn3-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw L. Joosten van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 0117 - 457 152.

Beroep

Met ingang van 22 juli 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 1 september 2021) tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze in te dienen. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester 

Vaststelling bestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg’ bevat de juridische-planologische regeling voor de realisatie van een zorgcomplex met 27 intramurale zorgunits in het plangebied.

Het plangebied ligt aan de zuidrand van het centrum van Oostburg. De westelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de Burgemeester H.A. Callenfelsstraat en de zuidelijke grens door de Burgemeester I. van Houtestraat. Ten oosten van het plangebied ligt de Schouwburgstraat. De bebouwing in de directe omgeving van het plangebied in de hiervoor genoemde straten heeft een woonfunctie. Ten noorden van het plangebied bevindt zich het zorgcomplex De Burght en het Lam.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen nu de kosten anderszins verzekerd zijn.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg' liggen met ingang van 22 juli 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 1 september 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpburghtkwartier-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 23 juli 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 2 september 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling wijzigingsplan ‘Isabellaweg 11 IJzendijke’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en op grond van artikel 3.6.1 van het bestemmingsplan Buitengebied Sluis en 2e herziening hiervan bekend dat het college op 12 juli 2021 het wijzigingsplan ‘Isabellaweg 11 IJzendijke’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het Agrarische bouwvlak op het perceel Isabellaweg 11 te IJzendijke is vergroot naar 1,5 hectare. Het wijzigingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling hiervan. Het wijzigingsplan ‘Isabellaweg 11 IJzendijke’ vervangt ter plaatse het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis en 2e herziening hiervan’. 

Tevens heeft het college op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Het plan inzien

Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan liggen met ingang van 22 juli 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 1 september 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpisabellawg-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw L. Joosten van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 0117 - 457 152.

Beroep

Met ingang van 22 juli 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 1 september 2021) tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze in te dienen. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13 / Golepoldersedijk ongenummerd Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13 / Golepoldersedijk ongenummerd Breskens’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de percelen Hoofdplaatseweg 13 te Breskens en het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie L, nummer 1350 (gelegen naast Golepoldersedijk 2 te Breskens). Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de compensatiewoning, verkregen op grond van de ruimte voor ruimte regeling, mogelijk van het perceel Hoofdplaatseweg 13 te Breskens naar het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie L, nummer 1350 (gelegen naast Golepoldersedijk 2 te Breskens).

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13/ Golepoldersedijk ongenummerd Breskens’ ligt met ingang van 22 juli 2021 gedurende zes weken (tot en met 1 september 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bphfdplwgglpdijk-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verkeersbesluit kern Groede

Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod nabij de kruising Zorgvlietstraat-Walenstraat te Groede.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod in de vorm van een gele onderbroken streep nabij de kruising Zorgvlietstraat-Walenstraat te Groede.

Er wordt gekozen voor deze oplossing in het kader van: 
a)    het tegengaan van de overlast door op dit punt geparkeerde voertuigen; 
b)    het tegengaan van het tegen de rijrichting van de Ellenstraat inrijden (o.a. door vrachtverkeer); 
c)    het voorkomen van schade aan het trottoir vanwege het hoog moeten opdraaien in de bocht;
d)    rekening houdende met de parkeerdruk in Groede;
e)    het verbeteren van de doorgang op deze kruising.

De belangen van de doorstroming van het verkeer en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 5 mei 2021. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in nabij de kruising Zorgvlietstraat-Walenstraat te Groede. De maatregel zal worden aangeduid door middel van het aanbrengen van een gele onderbroken streep volgens artikel 24, lid 1 e van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990).

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 21 juli 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verkeersbesluit kern Cadzand-Bad

Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken ter hoogte van de woning Wijk de Brabander 16-17 te Cadzand-bad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal bij twee parkeervakken nabij de woning Wijk de Brabander 16-17 te Cadzand-bad.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 5 mei 2021. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee parkeervakken nabij de woning Wijk de Brabander 16-17 te Cadzand-bad en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij deze laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Onze intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in eerste instantie door één vak in te richten. Dit vereist géén onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 21 juli 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verkeersbesluit kern Sint Anna ter Muiden

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op een parkeervak ter hoogte van de woning Singel 3 te Sint Anna ter Muiden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op een parkeervak en het plaatsen van een laadpaal t.h.v. de woning Singel 3 te Sint Anna ter Muiden.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor eenieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief t.a.v. dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op een parkeervak t.h.v. de woning Singel 3 te Sint Anna ter Muiden en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op dit parkeervak mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) en een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 21 juli 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Publicatie Ontwerpbeleid en -verordening “Toeristische verhuur van woonruimte”

Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Sluis besloten tot het vrijgeven voor inspraak van het Ontwerpkader toeristische verhuur 2022 en de ontwerp Huisvestingsverordening 2022. In het ontwerpkader is beschreven hoe de gemeente vanaf 1 januari 2022 wil omgaan met toeristische verhuur van woningen in de gemeente Sluis. De gemeente geeft hierbij inzicht in de vraag wat wel of juist niet mag op het gebied van toeristische verhuur van woonruimte en hoe de gemeente omgaat met toezicht, controle en handhaving. In de ontwerpverordening ligt de juridische vertaling vast van de instrumenten die de gemeente op basis van de Huisvestingswet wenst in te zetten.

De gemeenteraad heeft het voorstel van het college hierbij geamendeerd (= gewijzigd) vrijgegeven voor inspraak.

De door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen zijn zichtbaar in de beide stukken aangebracht. De aldus gewijzigde stukken zijn vanaf donderdag 22 juli 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden in te zien in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 16.00 uur (op vrijdag tot 12.00 uur). 

Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt kan iedereen een reactie geven op de stukken zoals deze ter inzage liggen. De gemeenteraad weegt deze reacties mee bij de definitieve besluitvorming. Reacties dienen uiterlijk woensdag 1 september 2021 te worden ingediend. U kunt uw inspraakreactie richten aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Reacties kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@gemeentesluis.nl. In de reactie dient u uw naam en volledige adres te vermelden. Uw persoonsgegevens (naam en adres) worden niet openbaar gemaakt. Om de transparantie van het (openbare) debat te bevorderen worden enkel zienswijzen in de Nederlandse taal in behandeling genomen.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Wij verzoeken u om in uw schrijven duidelijk aan te geven dat uw zienswijze/inspraakreactie betrekking heeft op het onderwerp “Toeristische verhuur van woonruimte”.

Deze mededeling geldt als onderdeel van de inspraakprocedure op grond van de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 12 juli 2021 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Nortier Verhuur B.V. ontvangen. Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Slikkenburgseweg - Langeweg in Breskens. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 30 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021 en zullen maximaal 4 werkdagen duren.

De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. De melding is geregistreerd onder de nummer V-MMP21012/ 00280080.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD Zeeland via telefoonnummer 06 - 51206349 of 0115 - 745100.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerp omgevingsvergunning voor J. van Gijs

Burgemeester en wethouders van Sluis willen een omgevingsvergunning verlenen aan J. van Gijs, Herenweg Noord 36 in Aardenburg. Het gaat om een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gaat om het plaatsen van een bassin.

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning bekijken van 22 juli 2021 tot en met 1 september 2021 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of bij het KlantenContactCentrum (KCC) van de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 In Oostburg van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 13.00 uur, op woensdag tot 16:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur.

U kunt tot en met 1 september 2021 schriftelijk reageren op de ontwerp omgevingsvergunning bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Dit heet het indienen van een zienswijze. Hierbij kunt u aangeven dat uw persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt. In dezelfde periode kunt u ook mondeling reageren op de ontwerp omgevingsvergunning. Hiervoor moet u eerst een telefonische afspraak maken.

Wanneer u de stukken over deze ontwerp omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met mevrouw C.L.P.M. Mulders(tel. +31(0)6 5120 5993 / 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Brandkreekdijk 6 te Sint Kruis voor het bouwen van een woning en schuur (OV-2021201);
 • Prinses Wilhelminastraat te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder Oostburg, sectie EN nummer 1388 voor het bouwen van een woning (OV-2021202);
 • Westlandstraat 13 te Breskens voor het plaatsen van een garage (OV-2021203);
 • Waterhoekseweg 3 te Sluis voor het bouwen van een berging (OV-2021204);
 • Gouverneurstraat 16 te Sluis voor het bouwen van een dakkapel (OV-2021205);
 • Dorpsplein 37 te Schoondijke voor het vervangen van de bestaande antennes (OV-2021206);
 • Nieuwstraat 50 te Oostburg voor het doorbreken van een muur tussen 2 lokalen (OV-2021207);
 • Tragel Oost 4 te Schoondijke voor het plaatsen van een bijgebouw (OV-2021208);
 • Markt 9 en 10 te Oostburg voor het renoveren en zelfstandig maken van de bovenwoningen (OV-2021209).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Sint Bavodijk 60 te Nieuwvliet voor het uitbreiden van de dijkwoning, datum verzending besluit: 09-07-2021 (OV-2021134);
 • Buys Ballotstraat 18 te Schoondijke voor het bouwen van een opslagloods, datum verzending besluit: 12-07-2021 (OV-2021116);
 • Marktstraat 1 te Aardenburg voor het verbouwen van het pand, datum verzending besluit: 12-07-2021 (OV-2021123);
 • Vlamingpolderweg 24 te Cadzand voor het plaatsen van een verandagebouw aan de recreatiewoning, datum verzending besluit: 12-07-2021 (OV-2021169);
 • Deltahoek 32 te Breskens voor het bouwen van bedrijfsunits, datum verzending besluit: 14-07-2021 (OV-2021155);
 • Kruisdijkweg 3 te Groede voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 14-07-2021 (OV-2021175);
 • Eurostraat 2 te Hoofdplaat voor het verbouwen en vergroten van de woning en het plaatsen van een dakkapel, datum verzending besluit: 14-07-2021 (OV-2021179).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Badhuisweg 68 A te Cadzand voor het slopen van de gebouwen op de camping, datum ontvangst: 30-04-2021 / datum acceptatie: 21-06-2021 (S2-2021061);
 • Gouden Polderdijk 3 te Waterlandkerkje voor het slopen van de 5 bestaande schuren, datum ontvangst: 18-05-2021 / datum acceptatie: 21-06-2021 (S2-2021064);
 • Blekestraat 20 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van de garage, datum ontvangst: 08-06-2021 / datum acceptatie: 21-06-2021 (S2-2021084).

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Nummer Eén 53 te Hoofdplaat voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 24-05-2021 / datum acceptatie: 14-06-2021 (UI-2021014).

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Voor: bouwen van een woning
Locatie: Oranjedijk 14 te IJzendijke
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 augustus 2021.

Oostburg, 21 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwen van een multifunctioneel gebouw op het adres Sint Bavostraat 30, 30A, 30B en 30C te Aardenburg (gemeente Sluis)
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 21 juli 2021Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Afdelingshoofd Externe Dienstverlening

J.B. de Graaf