Openbare bekendmakingen week 28 2021

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13 - Golepoldersedijk ongenummerd Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor de percelen Hoofdplaatseweg 13 te Breskens en Golepoldersedijk ongenummerd te Breskens. Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke internetsite www.gemeentesluis.nl

Oostburg, 14 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling wijzigingsplan ‘Westlangeweg 8 Hoofdplaat’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en op grond van artikel 3.6.1 van het bestemmingsplan Buitengebied Sluis en 2 herziening hiervan bekend dat het college op 7 juli 2021 het wijzigingsplan ‘Westlangeweg 8 Hoofdplaat ongewijzigd heeft vastgesteld. Het Agrarische bouwvlak op het perceel Westlangeweg 8 te Hoofdplaat is vergroot naar 1,5 hectare. Het wijzigingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling hiervan. Het wijzigingsplan ‘Westlangeweg 8 te Hoofdplaat’ vervangt ter plaatse het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis en 2e herziening hiervan’. Tevens heeft het college op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Het plan inzien

Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan liggen met ingang van 15 juli 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 25 augustus 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpwestlangeweg8-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw L. Joosten van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 0117 - 457 152.

Beroep

Met ingang van 15 juli 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 25 augustus 2021) tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze in te dienen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 14 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Mandaatbesluit collegebevoegdheden zomer 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis maakt bekend, dat bij haar besluit van 6 juli 2021 is vastgesteld het "Mandaatbesluit collegebevoegdheden zomer 2021". Op basis van dit besluit wordt aan bestuurders gedurende de zomerperiode waarin geen collegevergaderingen plaatsvinden, mandaat en machtiging verleend, zodat toch besluiten kunnen worden genomen in die situaties dat uitstel van besluitvorming onwenselijk is.

Het besluit ligt voor iedereen kosteloos ter inzage. Kopieën van het besluit zijn tegen betaling van de kosten (leges) verkrijgbaar.

Oostburg, 14 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn (wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Papenmuts 55 te IJzendijke

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 augustus 2021.

Oostburg, 14 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Westhavendam (viscentrum) te Breskens voor het aanleggen van boven- en ondergrondse infra (OV-2021196);
 • Praatvlietweg 3 te Sluis voor het bouwen van een woning (OV-2021197);
 • Brouwerijstraat 15 te Oostburg voor het wijzigen en vervangen van de bestaande kozijnen in de gevels (OV-2021198);
 • Schoolstraat 14 te Hoofdplaat voor het vernieuwen van de toegangsdeur van het dorpshuis (OV-2021200).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 14 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Molenweg 2 te Waterlandkerkje voor het vergroten van de bestaande woning, datum verzending besluit: 02-07-2021 (OV-2021124);
 • Burgemeester v Zuijenstr 79 te Breskens voor het wijzigen van de handelsreclame ten behoeve van het Pick Up Point en het plaatsen van een nieuwe deur en luifel, datum verzending besluit: 02-07-2021 (OV-2021158);
 • Cadzandseweg 40 te Nieuwvliet voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2021094 voor het bouwen van een woning. De wijziging betreft het veranderen en verbreden van de entree (Ingang), datum verzending besluit: 07-07-2021 (OV-2021167);
 • Provincialeweg 1 te Zuidzande voor het bouwen van een paardenstal, datum verzending besluit: 07-07-2021 (OV-2021170);
 • Schuitvlotstraat 40 te Groede voor het plaatsen van een dakkapel, datum verzending besluit: 07-07-2021 (OV-2021176).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 14 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Bakkersdam 72 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 04-05-2021 / datum acceptatie: 10-06-2021 (S2-2021058);
 • Dorpsstraat 23 te Nieuwvliet voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 07-06-2021 / datum acceptatie: 10-06-2021 (S2-2021078);
 • Jan Karsstraat 11 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 04-06-2021 / datum acceptatie: 10-06-2021 (S2-2021079);
 • Nieuwstraat 4 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 03-06-2021 / datum acceptatie: 10-06-2021 (S2-2021081);
 • Eurostraat 2 te Hoofdplaat voor het verwijderen van asbesthoudende kit uit de woning, datum ontvangst: 02-06-2021 /datum acceptatie: 10-06-2021 (S2-2021082);
 • Driesprongweg 8 te Biervliet voor het slopen van de woning en schuur, datum ontvangst: 26-05-2021 / datum acceptatie: 14-06-2021 (S2-2021071);
 • Rijksweg 7 te Eede voor het verwijderen van asbesthoudende koord rondom de kachel en de smeervloer in de woonkamer en keuken van de woning, datum ontvangst: 04-06-2021 / datum acceptatie: 14-06-2021 (S2-2021083).

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Deltahoek 5 te Breskens voor het wijzigen van de gevelbekleding en het plaatsen van nieuwe gevelreclame, datum verzending besluit: 07-06-2021 (OV-2021108).

Tegen een besluit kunnen belangende binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 14 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van DdK Projects

Op 31 mei 2021 is er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van DdK Projects gelegen aan de Rijksweg 14 A 038 in Breskens. 
Het betreft een melding over het starten van een bedrijf voor klein constructiewerk en laswerkzaamheden met een lasrobot. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 13055800 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210362.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Confiserie Napoleon B.V.

Op 25 juni 2021 hebben wij een melding ontvangen van Confiserie Napoleon B.V. gelegen aan de Deltahoek 110 in Breskens. 
Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het verbouwen van een magazijn.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. 
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210424.

Oostburg, 14 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ ontheffingen 

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ ontheffingen zijn verleend voor:

Drank- en Horecawet

 • een Drank- en Horecavergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Mariastraat 22 te Cadzand, datum verzending besluit: 21 juni 2021 (21.0008641);
 • een Drank- en Horecavergunning voor de uitoefening van een slijtersbedrijf, Oranjestraat 19 te IJzendijke, datum verzending besluit 14 juni 2021 (nummer 21.0008452).

Exploitatievergunning

 • een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Mariastraat 22 4506 AE Cadzand, datum verzending besluit: 21 juni 2021 (21.0008645);

Standplaatsvergunning

 • Vergunning voor het innemen van een standplaats voor het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, op de parkeerplaats ter hoogte van de voetbalvereniging aan de Baljuw Veltersweg te Oostburg van medio eind september 2021 tot ongeveer eind januari 2022, datum verzending besluit 15 juni 2021 (nummer 21.0008499).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester / het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 14 juli

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe dienstverlening,

J.B. de Graaf

Brandveilig gebruik van dit pand op het adres Provincialeweg 10 B te Groede (gemeente Sluis) 

Burgemeester en wethouders van Gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruik van dit pand, op de locatie Provincialeweg 10 B te Groede. U kunt de betreffende stukken van 15 juli 2021 tot en met 26 augustus 2021 (zes weken) op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 14 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,

Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie

A. Wouterse-van Damme