Openbare bekendmakingen week 27 2021

Bekendmaking vaststellen eerste wijziging Marktreglement gemeente Sluis 2020 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis maakt bekend dat zij op grond van artikel 2 en artikel 3 van de ‘’Marktverordening gemeente Sluis 2020” een eerste wijziging van het bijbehorend “Marktreglement gemeente Sluis 2020” vaststellen. Het beleid treedt in werking met ingang van de eerste werkdag na publicatie. 
Het betreft een wijziging op de volgende punten:

 • Locatie van de weekmarkt Breskens
 • Tijdstippen van de weekmarkt Breskens
 • Tijdstippen van de seizoensmarkt Cadzand

De beleidsregels liggen met ingang van vandaag voor iedereen tijdens de openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Kopieën van het besluit zijn tegen betaling van de kosten (leges) verkrijgbaar. 

Oostburg, 7 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • F. de Milliano, voor het perceel Korte Dwarsweg te IJzendijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG G 696
 • I.W. de Hulster, voor het perceel Polderstraat te Biervliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG I 752
 • J. van de Corput, voor het perceel Groeneweg te Schoondijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG N 1333
 • J. van de Corput, voor het perceel Lange Heerenstraat te Schoondijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG P 2007
 • D’Hont Agro, voor het perceel Plattedijk te Groede, kadastraal bekend onder het nummer OBG S 427
 • De Bruijckere Agro, voor het perceel Maagdenbergweg te Oostburg, kadastraal bekend onder het nummer OBG T 1515
 • Maatschap van Gijs-Verkruijsse, voor het perceel Schorerweg te Ijzendijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG I 1010
 • A.J. Voogdt, voor het perceel Koolsweg te Cadzand, kadastraal bekend onder het nummer OBG W 254
 • I.Z.C. de Vlieger, voor het perceel Goedleven te Waterlandkerkje, kadastraal bekend onder het nummer OBG N 681
 • H.A. Buijsse, voor het perceel Nieuwedijk te IJzendijke, kadastraal bekend onder het nummer OBG I 957
 • Maatschap Buijck, voor het perceel Nolleweg te Biervliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG H 1190

Deze melding met bijbehorende stukken liggen met ingang van vandaag tijdens de openingsuren voor een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht
worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg, 7 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Coördinatiebesluit Boulevard de Wielingen 56, Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat de gemeenteraad op 24 juni 2021 heeft besloten de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten die noodzakelijk zijn voor het mogelijk maken van de realisatie van een appartementencomplex met commerciële plint op het perceel Boulevard de Wielingen 56 te Cadzand-Bad:
het bestemmingsplan en de daarop berustende besluiten voor ontheffing, uitwerking of wijziging zoals bedoeld in artikel 3.1 en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;
de omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

De coördinatieregeling zoals bepaald in paragraaf 3.6.1 Wro biedt de mogelijkheid een bestemmingsplan en de aanvragen voor de vergunningen en toestemmingen voor de uitvoering en realisatie ervan gecombineerd in procedure te brengen. Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de bij deze wet behorende bijlage 2, artikel 1. De mogelijkheid om beroep in te stellen is uiteraard wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wet ruimtelijke ordening. Voordat dat gebeurt moet er eerst een ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Op dat moment worden de bijbehorende ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage gelegd. Als die procedure wordt opgestart, wordt daarover een aparte kennisgeving geplaatst.

Oostburg, 7 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis (2de herziening), 3de gewijzigde vaststelling

Op 23 juni 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis (2de herziening), 3de gewijzigde vaststelling voor het perceel Westelijke Dwarsweg 5 te Hoofdplaat. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart het beroep ongegrond.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis (2de herziening), derde gewijzigde vaststelling’, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2021 is daarom met ingang van 24 juni 2021 onherroepelijk geworden

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1714.2eherzbpbui14-VG05.

Oostburg, 7 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Blekestraat 27 te Groede voor het renoveren van de woning waarbij het gevelbeeld aan de voorzijde wordt gewijzigd (OV-2021187);
 • Landgoed Nooren, kavel 4, te Cadzand voor het bouwen van een woning met bijgebouw (OV-2021188);
 • Haven 41 te Aardenburg voor het wijzigen van de voorgevel van de woning (OV-2021189);
 • Goudenpolderdijk te Waterlandkerkje voor het rooien van bomen (OV-2021190);
 • Krabbedijk te Groede voor het rooien van bomen (OV-2021191);
 • Knokkertweg te Cadzand voor het rooien van bomen (OV-2021192);
 • Kleine Boomdijk te Sint Kruis voor het rooien van bomen (OV-2021193)    
 • Sirius 5 te Oostburg voor het verbouwen van de woning (OV-2021194);
 • Deltahoek te Breskens, kadastraal bekend onder Oostburg, sectie L nummer 2377,  voor het bouwen van een loods met 5 boxen (OV-2021195).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 7 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester
 

Verleende omgevingsvergunningen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Wachtsluis te Retranchement voor het aanpassen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWI), datum verzending besluit: 25-06-2021 (OV-2021144);
 • Projectgebied Waterdunen voor het aanleggen van paden en het plaatsen van vogelsilhouetten, datum verzending besluit: 25-06-2021 (OV-2021148);
 • Hogeweg 7 te Hoofdplaat voor het afwijken van het bestemmingsplan om de garage dichter dan 3 meter te bouwen tot de perceelsgrens, datum verzending besluit: 28-06-2021 (OV-2021146);
 • Westhavendam/Middenhavendam te Breskens voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg, datum verzending besluit: 28-06-2021 (OV-2021181);
 • Sophiaweg/ Coxydeweg te Oostburg voor het tijdelijk uitbreiden van de bestaande zandwinninglocaties om deze vervolgens op te vullen met goede landbouwgrond, datum verzending besluit: 29-06-2021 (OV-2021019);
 • Boulevard de Wielingen 35 tot en met 44 en 49 te Cadzand voor het realiseren van terrasoverkappingen en parasols op het Duinplein, datum verzending besluit: 30-06-2021 (OV-2021067);
 • Gouverneurstraat 43 te Sluis voor het vernieuwen van de voorgevel, datum verzending besluit: 30-06-2021 (OV-2021156);
 • Philipsweg 9A te Oostburg voor het verbouwen van de kantoorruimte in de werkloods, datum verzending besluit: 30-06-2021 (OV-2021161).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 7 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester
 

Bouwbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Noordstraat 5 te Groede voor het verwijderen van 2 asbesthoudende schoorsteenpijpen, datum ontvangst: 04-05-2021 / datum acceptatie: 03-06-2021 (S2-2021059);
 • Prins Willem-Alexanderstraat 28 te Cadzand voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 27-05-2021 / datum acceptatie: 03-06-2021 (S2-2021074);
 • Scheidingstraat 12 te Eede voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 02-06-2021 / datum acceptatie: 03-06-2021 (S2-2021075).

Oostburg, 7 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Voor    : aanleggen van kabels t.b.v. nieuwbouw
Locatie    : Haven Westzijde 11 te Breskens
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 augustus 2021.

Oostburg, 7 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Voor    : realiseren van een GV-aansluiting voor het vakantiepark
Locatie    : Baanstpolderdijk te Nieuwvliet
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 augustus 2021.

Oostburg, 7 juli 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Brandveilig gebruik van de uitbreiding van het schoolgebouw op het adres Verlengde Molenstraat 1 te IJzendijke (gemeente Sluis).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor de uitbreiding van het schoolgebouw zijnde een noodlokaal op het adres Verlengde Molenstraat 1 IJzendijke. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 7 juli 2021

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Hoofd afdeling Externe dienstverlening,


J.B. de Graaf