Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis dat in verband met de tijdelijke uitbreiding van de terrassen in de kern Sluis voor de coronaperiode het noodzakelijk is om de wegen in het centrum (zijnde Kaai, Kapellestraat en de Oude Kerkstraat) tijdelijk af te sluiten voor het verkeer, voetgangers uitgezonderd.
De wegafsluitingen gaan in per 31 mei 2020 en zullen onder de gegeven omstandigheden duren tot 30 september 2020.
Het inrijverbod wordt dagelijks aangebracht op genoemde wegen voor de tijdsduur vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur met uitzondering van zondag 31 mei 2020.
Op deze datum geldt het inrijverbod vanaf 10.00 uur.
De bevoorrading en het afhalen van producten door clientèle bij de omliggende winkelbedrijven in het centrum kan vóór genoemd tijdstip normaal plaatsvinden.
De achterliggende woonwijken blijven normaal bereikbaar.
De doorgaande route voor de verkeersafwikkeling verloopt via de Ridderstraat-Korte Wolstraat-Lange Wolstraat, waar onder meer ook de lijnbussen gebruik van maken.
Van belang is dat deze route obstakelvrij blijft gedurende de tijd dat de tijdelijke verkeersmaatregel actief is.
De tijdelijke verkeersmaatregel wordt ingesteld o.g.v. van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer 1990 (B.A.B.W. 1990) en uitgevoerd d.m.v. het tijdelijk plaatsen van een geslotenverklaring aangeduid middels het verkeersbord volgens model C-01 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) aan een geleidehek, op de rijbaan van de Kaai, Kapellestraat en de Oude Kerkstraat te Sluis, dagelijks, voor de hierboven aangegeven tijdsduur (zie situatietekening).
Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 mei 2020.