Openbare bekendmakingen week 26 2022

Besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er:

 • een besluitvormende raadsvergadering is op donderdag 7 juli 2022 om 19.30 uur.

De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Belfort te Sluis en is live te beluisteren op de website van onze gemeente. De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.
Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffier, de heer mr. P. Claeijs, via 0117 – 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 29 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Anterieure overeenkomst bouwplan Rode Wielingen te Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 14 juni 2022 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EC nummers 206, 207, 208, 209, 210, 1490, 1491 en 1180 ged. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 30 juni 2022 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Oostburg, 29 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Matthiasweg 2 Waterlandkerkje en Nieuwstraat 46 Sluis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'Matthiasweg 2 Waterlandkerkje en Nieuwstraat 46 Sluis' binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpmtthwnuwst-VG01).

Oostburg, 29 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Evertsenlaan 21 tot en met 34 te Breskens en het plangebied van het bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan Evertsenlaan Breskens’. Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de website www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 29 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Het plaatsen van een overkapping op het adres Oudestad 98 te Oostburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het plaatsen van een overkapping op het adres Oudestad 98 te Oostburg.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA te Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 29 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’ en verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het adres Platteweg 2 te Retranchement

Burgemeester en wethouders van Sluis maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het volgende bekend. De gemeenteraad van Sluis heeft bij besluit van 25 mei 2022 het bestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld. Bij besluit van 21 juni 2022 hebben Burgemeester en wethouders van Gemeente Sluis besloten tot verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, op de locatie Platteweg 2 te Retranchement.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 30 juni 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage (tot en met 10 augustus 2022) in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IMRO.1714.bpplatteweg2-VG01. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Externe Dienstverlening, cluster planologie/vergunningen, op telefoonnummer +140117.

Coördinatiebesluit

Op 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Sluis ingestemd met een coördinatiebesluit om de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’ en de omgevingsvergunning te coördineren, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de publicatie over en de terinzagelegging van het (ontwerp)bestemmingsplan en de (ontwerp)omgevingsvergunning in één proces worden gecoördineerd, met één beroepsgang. De terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vindt daarom gelijktijdig plaats.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit kan met ingang van 1 juli 2022 voor een periode van 6 weken (tot en met 11 augustus 2022) beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest. Verder kan iedere belanghebbende, wiens beroep is gericht op de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gedurende de vermelde termijn, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 29 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Hydrauvision

Op 13 juni 2022 hebben wij een melding ontvangen van Hydrauvision gelegen aan de Buys Ballotstraat 20 t/m 22 in Schoondijke.Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het tijdelijk opslaan van hydraulische apparatuur en toebehoren op steltonplaten tot de nieuwbouw is gerealiseerd.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115 - 745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220258.

Oostburg, 29 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Oranjedijk te IJzendijke voor het aanleggen van een nieuwe waterleiding en elektriciteitskabels (OV-2022179);
 • Bolwerk 13 te IJzendijke voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (OV-2022180):
 • Lampsinsdijk te Nieuwvliet voor het bouwen van een centrumgebouw in het vakantiepark ‘Dormio’ (OV-2022181);
 • Vuilpanstraat 2 te Eede voor het bouwen van een schuur (OV-2022182);
 • Vuurdoornstraat 1 tot 47 te Cadzand voor het uitvoeren van onderhoud aan de balkons en balustrades (OV-2022183);
 • Scheidingstraat te Eede, kadastraal bekend onder Aardenburg, sectie F nummer 151, voor het bouwen van een vrijstaande woning (OV-2022184);
 • Oudemansdijk 6A te IJzendijke voor het realiseren in de bestaande schuur van een 4-tal vertrekken voor uithuisgeplaatste jongeren (OV-2022185).

 U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Busschieterstraat 2 te Aardenburg voor het herbouwen en renoveren van de garage/hobbyruimte, datum verzending besluit: 20-06-2022 (OV-2022146);
 • Dorpsstraat 36 te Nieuwvliet voor het vergroten van de dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning, datum verzending besluit: 20-06-2022 (OV-2022153);
 • Zandstraat 4 te Sluis voor het bouwen van een open loods, datum verzending besluit: 20-06-2022 (OV-2022162);
 • Schoolstraat 3 te Hoofdplaat voor het verbouwen van de woning, datum verzending besluit: 21-06-2022 (OV-2022101);
 • Landstraat 14 te Aardenburg voor het vervangen van de kozijnen aan de voorgevel, datum verzending besluit: 21-06-2022 (OV-2022128);
 • Gouden Polderdijk 3 te Waterlandkerkje voor het aanleggen van een laagspanningskabel voor elektriciteit vanaf het trafostation naar het naast gelegen perceel, datum verzending besluit: 21-06-2022 (OV-2022132);
 • Dokweg 15 001 t/m 020 te Breskens voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, datum verzending besluit: 22-06-2022 (OV-2022125).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt telefonisch een afspraak maken via het nummer: 0117 - 457000 of stuur een e-mail naar: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 29 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: bewonen van het bijgebouw tijdens de renovatie van de bestaande woning
Locatie: Oudestad 47 te Oostburg

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog geen getekende planschadeovereenkomst hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 1 augustus 2022.

Voor: vergunnen van 4 recreatieappartementen
Locatie: Voorstraat 13 te Groede

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 augustus 2022.

Oostburg, 29 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Evenementen

Een vergunning o.g.v. art. 2:25 APV voor het houden het evenement ‘Spring in ’t park’ op 23 t/m 24 juli 2022 te Groede, datum verzending besluit: 16 juni 2022 (nummer 22.0005258).

Overige vergunningen

Ontheffing op grond van artikel 4:18, lid 3, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het plaatsen van tenten en het laten overnachten van deelnemers in de periode van 16 juli 2022 tot en met 24 juli 2022 op het terrein van Tennisvereniging de Boskreek in Breskens, datum verzending besluit 31 mei 2022 (nummer 22.0004642);

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 29 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
Namens dezen,
Plv. afdelingshoofd Externe Dienstverlening

R. Spit

Kennisgeving beschikking brandveilig gebruik (Wabo)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruiken van:

 • het MFC op de locatie Sint Bavostraat 30 te Aardenburg

U kunt de betreffende stukken van 30 juni 2022 tot en met 10 augustus 2022 op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure ‘Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid’. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke website.

Oostburg, 29 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie

A. Wouterse-van Damme