Openbare bekendmakingen week 47

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Molenberg 3 te Oostburg voor het vervangen van de kozijnen en het herstellen van het dak (OV-2021320);
 • Bruggendijk 2 te Zuidzande voor het renoveren van het pand (OV-2021321);
 • Kruithuisstraat, kavel 3 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2021323);
 • Kaai 31 te Sluis voor het wijzigen van de gevel (OV-2021324);
 • Langestraat 4 te Oostburg voor het aanpassen van de gevel van het winkelpand (OV-2021325).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Spaanse Galeien 18 te Retranchement voor het verbouwen en uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 17-11-2021 (OV-2021253);
 • Langeweg 112 te Breskens voor het bouwen van 69 recreatieve nachtverblijven in het kustpark Zeebad, datum verzending besluit: 17-11-2021 (OV-2021256);
 • Papenmuts 33 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 17-11-2021 (OV-2021266);
 • Kievitenlaan 3 te Cadzand voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een uitbouw (OV-2021287);
 • Zwaanstraat 10 te Eede voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 17-11-2021 (OV-2021290);
 • Boomkreekweg 1 te Oostburg voor het rooien van 22 populieren, datum verzending besluit: 17-11-2021 (OV-2021306);
 • Zandertje 30 030 te Breskens voor het wijzigen van de logiesfunctie naar logiesfunctie uitsluitend voor het personeel, datum verzending besluit: 17-11-2021 (OV-2021307).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen meldingen uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Busschieterstraat 10 te Aardenburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 12-10-2021 / datum acceptatie: 11-11-2021 (UI-2021026);
 • Tragelweg 6 te Oostburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 27-10-2021 / datum acceptatie: 11-11-2021 (UI-2021029);
 • Willemsweg 24 te Schoondijke voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 09-11-2021 / datum acceptatie: 11-11-2021 (UI-2021030).

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvragen buiten behandeling te stellen voor:

 • Annaweg 2 te Biervliet voor het kappen van 40 populieren, datum verzending besluit: 10-11-2021 (OV-2021273);
 • Heilleweg 15 te Sluis voor het rooien en herplanten van bomen, datum verzending besluit: 16-11-2021 (OV-2021264).

Tegen een besluit kunnen belangende binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 24 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor "Het Hof Delmare" Geiten melkerij

Burgemeester en wethouders van Sluis hebben op 2 november 2021 van "Het Hof Delmare" Geiten melkerij, gelegen aan Philipsweg 8 in Waterlandkerkje, een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning met beperkte milieutoets. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De aanvraag gaat over het huisvesten van opfoklammeren en het uitbreiden van het aantal geiten binnen de inrichting.

Wanneer u de stukken over deze aanvraag wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De aanvraag staat geregistreerd onder kenmerk: W-AOV210554/ 00289074.

Oostburg, 24 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris