Openbare bekendmakingen week 33 2021

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Het bouwen van een bijgebouw voor stalling, opslag en garage op het adres Nieuwvlietseweg 21 te Nieuwvliet 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van een bijgebouw voor stalling, opslag en garage op het adres Nieuwvlietseweg 21 te Nieuwvliet (dossier UV-2020303). 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie: NL.IMRO.1714.ogNwvlwgNv-ON01

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke en mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 18 augustus 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Papenmuts 53 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2021222);
 • Deltahoek te Breskens voor het realiseren van een zonneweide (OV-2021225);
 • Havengebied te Breskens voor het toepassen van afwijkingsbevoegdheid voor het aanbieden van appartementen (Pharos) voor recreatieve verhuur zonder de verplichting deze tenminste 120 dagen per jaar aan te bieden (OV-2021226);
 • Dorpsstraat 42 te Retranchement voor het verhogen van het dak en uitbreiden van de bovenverdieping (OV-2021227);
 • Technopark te Schoondijke voor het realiseren van een zonneweide (OV-2021228).
 • ’t Killetje 2 te Breskens voor het uitbreiden van de woning door het plaatsen van dakkapellen (OV-2021229);
 • De Vlier 19 te Nieuwvliet voor het vervangen van het dak door een geïsoleerde plaat (OV-2021230);
 • Margarethaweg 1 te Oostburg voor het realiseren van een minicamping met 25 plaatsen (OV-2021231);
 • Weststraat 76 te Aardenburg voor het afwijken van het bestemmingsplan i.v.m. een kleinschalig hotel (OV-2021232).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 18 augustus 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Haven Westzijde 11 te Breskens voor het aanleggen van kabels t.b.v. nieuwbouw, datum verzending besluit 10-08-2021,(OV-2021141);
 • Bosweg 3 te Retranchement voor het bouwen van een woning en bijgebouw, datum verzending besluit 10-08-2021 (OV-2021154);
 • Zompelweg 4 te Aardenburg voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 10-08-2021 (OV-2021162);
 • Kleine Boomdijk te Sint Kruis voor het rooien van 61 populieren, datum verzending besluit: 09-08-2021 (OV-2021193);
 • Brandkreekdijk 6 te Sint Kruis voor het bouwen van een woning en schuur, datum verzending besluit: 09-08-2021 (OV-2021201);
 • Dorpsplein 37 te Schoondijke voor het vervangen van de bestaande antennes, datum verzending besluit: 09-8-2021 (OV-2021206);
 • Herendreef 1 te Aardenburg voor het plaatsen van een erfafscheiding, datum verzending besluit: 10-08-2021 (OV-2021215);

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 18 augustus 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ ontheffingen 

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ ontheffingen zijn verleend voor:

Alcoholwet

 • een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor de uitoefening horecabedrijf, Markt 11 te Groede, datum verzending besluit: 19 juli 2021 (21.0009825).

Exploitatievergunning

 • een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Markt 11 te Groede, datum verzending besluit: 19 juli 2021 (21.0009822).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester /  het college een bezwaarschrift indienen.  Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 18 augustus 2021

Hoogachtend,

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
Hoofd afdeling Externe dienstverlening,
J.B. de Graaf