Vragen en antwoorden ontwikkeling J.H. Van Dalestraat Breskens

Wat houden de herontwikkelingsplannen aan de J.H. Van Dalestraat in Breskens in?

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat op het terrein van de voormalige basisschool aan de J.H. van Dalestraat in Breskens 12 zorgappartementen realiseren met een gemeenschappelijke ruimte, een kantoor en een buitenberg. De bedoeling is om hier begeleid wonen mogelijk te maken voor Zeeuwse Gronden. Aan de oostzijde van het plangebied wordt een parkachtige omgeving gerealiseerd waar ook ruimte is voor waterberging.

De bebouwing voor de appartementen is gesitueerd op de hoek van de Van Dalestraat en de Nijverheidstraat. De Julianastraat die vanuit het noorden komt, wordt verder doorgetrokken en ook het steegje dat aan westzijde loodrecht op het terrein uitkomt, wordt doorgetrokken. Zo wordt het geheel aangesloten op de omgeving.

De twee stenen gebouwen met appartementen worden met elkaar verbonden door een laag verbindend deel waarin de gemeenschappelijke ruimtes zitten. Deze bebouwing schermt de binnentuin af van de openbare ruimte.

In het zuidwestelijk deel van het plangebied is ruimte ingetekend voor kavels voor maximaal vier woningen. Naar verwachting gaat het om twee vrijstaande woningen of vier twee-onder-een-kapwoningen. De achterzijde van de woningen grenst aan het openbare groen. Om deze zijde ook aantrekkelijk te houden, wordt een groene erfafscheiding gerealiseerd. 

Hoe worden de kavels uitgegeven?

De kavels blijven vooralsnog in eigendom van de gemeente totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Daarna wordt er gekeken op welke wijze geïnteresseerden zich kunnen inschrijven en op welke wijze de kavels uiteindelijk toegekend gaan worden. Heeft u interesse? Mail dan naar vandalestraatbreskens@gemeentesluis.nl. Dan houden we u op de hoogte. 

Hoe zit het met parkeren? 

Op basis van de gemeentelijke parkeernormen is de parkeernorm voor een serviceflat in de bebouwde kom 1,2 parkeerplaats per woning. Op basis hiervan bedraagt de parkeerbehoefte voor de 12 zorgappartementen 14,4 parkeerplaatsen. Twee appartementen kunnen ook gebruikt worden als logeerkamers. Voor de volledigheid is hiervoor een extra, aparte parkeernorm opgenomen voor zelfstandige kamerverhuur. Deze bedraagt 0,7 per kamer. Hiermee komt de totale parkeerbehoefte voor de parkeerplaatsen op 16. Het te realiseren kantoor is specifiek voor zorgmedewerkers in de voorziening en geen afzonderlijke functie. Daarom is het kantoor niet meegenomen in de berekening voor het aantal parkeerplaatsen.

Ook voor de particuliere woningen geldt een parkeernorm. Deze is verschillend voor vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen. Voor vier twee-onder-een-kapwoningen zullen er 8,8 parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn. De parkeerbehoefte van twee vrijstaande woningen is op basis van het gemeentelijk beleid 2,3 parkeerplaats per woning. Voor twee vrijstaande woningen zouden dan ook 4,6 parkeerplaatsen voorzien moeten worden.

In het geval van vrijstaande woningen worden er per woning twee parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd en twee extra bij het parkeerterrein van de zorgappartementen. Indien wordt besloten om vier twee-onder-een-kapwoningen te realiseren zal ruimte worden gereserveerd voor vier parkeerplaatsen op eigen perceel en vier parkeerplaatsen langs de weg.

Hoe ziet de openbare ruimte eruit en hoe is het geregeld met beheer en onderhoud? 

De openbare ruimte is het gebied dat buiten de bouwpercelen valt. De inrichting daarvan is gericht op een groene woonomgeving. Ook moet er rekening worden gehouden met ruimte voor de opvang van water. De gemeente maakt nog nadere afspraken met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen over de inrichting en het groenplan. Het beheer en onderhoud is de taak van de gemeente.

Wat is de planning? 

Een concrete planning voor de realisatie van de herontwikkeling is nu nog niet te geven. Eerst moet de bestemmingsplanprocedure worden afgehandeld. Als dit plan onherroepelijk is, kan een ‘omgevingsvergunning bouwen’ worden aangevraagd. Tegen deze aanvraag kan bezwaar worden ingediend. Als het zover is, informeren we omwonenden per brief en overige belangstellenden via onder andere de website van de gemeente Sluis. 

In welke fase zit de planvorming?

Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld. De gemeente legt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. In het ontwerpbestemmingsplan wordt vastgelegd welke bouwmogelijkheden en gebruiksmogelijkheden er voor het perceel gelden. Tijdens deze zes weken kan iedereen een zienswijze indienen op het plan. Deze worden daarna verwerkt en het plan wordt, inclusief de zienswijzen en de beantwoording daarvan, voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij moeten het bestemmingsplan vaststellen. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt het bestemmingsplan opnieuw voor zes weken ter inzage gelegd. Dan is er mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Raad van State. Afhankelijk van het beroep wordt het bestemmingsplan uiteindelijk onherroepelijk. Daarna kan door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een bouwvergunning worden aangevraagd, voor de daadwerkelijke bouw van het zorgappartementencomplex. Ook tegen het verlenen van deze vergunning kan bezwaar gemaakt worden.  

Wanneer ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage? 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 13 oktober tot en met 23 november 2022 ter inzage in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 in Oostburg en staat gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpvandalestraat-ON01). 

Voorafgaand aan de wettelijke termijn van terinzagelegging bieden we iedereen de mogelijkheid om tussen 22 september en 12 oktober alvast kennis te nemen van het plan via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook is het ontwerpbestemmingsplan gedurende deze drie weken in te zien in het Klanten Contact Centrum in het gemeentehuis van Oostburg. In deze periode kunnen er nog geen zienswijzen worden ingediend. Dit kan vanaf 13 oktober. We nemen deze extra stap zodat u langer de tijd heeft om het bestemmingsplan goed te lezen en een eventuele zienswijze voor te bereiden.

Waarvan kan ik nog iets vinden? 

U kunt een zienswijze indienen op de ruimtelijke kaders in het bestemmingsplan, zoals rooilijnen en hoogtebepalingen. In een zienswijze geeft u uw mening over het voorgestelde plan. Het gaat daarbij om zogenoemd ruimtelijk relevante zaken. Dit zijn de verschillende aspecten die ook in het bestemmingsplan benoemd worden, zoals water, parkeren en geluid. Ook het ontwerp van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte zijn ruimtelijk relevante zaken. 

Hoe kan ik reageren?

Een zienswijze kan worden ingediend door een ondertekende brief te sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. U kunt deze brief ook mailen naar vandalestraatbreskens@gemeentesluis.nl. In deze brief moet u aangeven tegen welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan u bezwaar heeft. Uw gemotiveerde reactie moet voorzien zijn van uw naam, adres en een handtekening. 

Wij kunnen alleen schriftelijke reacties behandelen die:

  • betrekking hebben op de bestemming en daaraan gerelateerde onderwerpen, zoals de hoogte of breedte van een gebouw;
  • afkomstig zijn van belanghebbenden (zoals omwonenden).

U ontvangt van de gemeente per mail een toelichting op wat we met uw reactie hebben gedaan. De reacties worden vervolgens verwerkt waarna het bestemmingsplan ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Hoe kan ik een toelichting krijgen op het plan en de procedure? 

Op woensdag 5 oktober a.s. organiseren wij van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de planologische procedure en het bestemmingsplan. Hierbij zijn medewerkers van de gemeente Sluis aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U bent hierbij van harte welkom. Om u daarbij goed van dienst te kunnen zijn vragen wij u zich hiervoor van tevoren aan te melden via vandalestraatbreskens@gemeentesluis.nl, met daarbij de vermelding van uw naam en het aantal personen. U ontvangt vervolgens van ons een bevestiging van uw aanmelding. 

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, hebben we de inloopbijeenkomst ingedeeld in tijdsblokken: 19.00 - 19.30 uur, 19.30 - 20.00 uur, 20.00 - 20.30 uur en 20.30 - 21.00 uur. Wij vragen u om bij uw aanmelding aan te geven welk tijdsblok u wilt langskomen. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw aanmelding. 

De inloopbijeenkomst is nadrukkelijk bedoeld voor vragen over de planologische procedure en het ontwerpbestemmingsplan, niet voor vragen over de woonvoorziening van Zeeuwse Gronden. 

Waar kan ik terecht met vragen over de woonvoorziening van Zeeuwse Gronden? 

Met vragen over de woonvoorziening en begeleiding van cliënten vanuit Zeeuwse Gronden kunt u contact opnemen met de zorginstelling via tel. 0115-621314/info@zeeuwsegronden.nl. Zij gaan graag met u in gesprek. 

Wat is de rol van Woongoed ZVL? 

Woongoed ZVL koopt de grond van de gemeente, realiseert de woonvorm voor Zeeuwse Gronden en verhuurt deze ook aan de zorginstelling/bewoners.